Προτεραιότητες στις οποίες εντάσσονται οι Δράσεις του Σχεδίου για την απασχόληση των νέων

Με πρωτοβουλία της ΕΕ (επιστολή Barroso προς Έλληνα Πρωθυπουργό 31.1.2012) τέθηκαν οι βάσεις για την ανάληψη συντονισμένης δράσης στην κατεύθυνση της τόνωσης της ανάπτυξης και της αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας των νέων. Στο πλαίσιο προσδιορίσθηκαν έξι Άξονες Δράσης,  στους οποίους εντάσσονται οι παρακάτω προτεινόμενες δράσεις για την απασχόληση των νέων. Οι Άξονες αυτοί αποτελούν ένα συνεκτικό πλέγμα προτεραιοτήτων και καλύπτουν το σύνολο των πτυχών που συνεισφέρουν στην επίτευξη  του στόχου της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων από το επίπεδο της εκπαίδευσης μέχρι την προώθηση των νέων στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητάς τους.

Συγκεκριμένα οι Άξονες του σχεδίου Δράσης είναι:

Περισσότερα