Γιατί φεύγουν οι Έλληνες από την Ελλάδα

Ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου και γενικότερα της γνώσης στην αναπτυξιακή διαδικασία αποτελούν καθοριστικά στοιχεία της θεωρίας της “ενδογενούς ανάπτυξης”, όπωςδιατυπώθηκε από τους Romer (1986, 1989),Lucas (1988), Azariadis and Drazen (1990) καιBecker (1993).

Περισσότερα