Συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης στις ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Στον ελληνικό χώρο,   δραστηριοποιούνται 16 μικρές και μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες αμιγώς ελληνικών συμφερόντων, με μεγάλο αριθμό εργαζομένων και με σημαντικές ασφαλιζόμενες αξίες ιδιαίτερα στον τομέα των καλύψεων αστικής ευθύνης που αφορούν στα οχήματα (καλύπτουν περίπου το 64% των ετήσιων ασφαλίστρων που ανέρχονται σε 1,3 δις. ευρώ για το 2012). 

Περισσότερα