Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού

Όπως περιγράφονται στο προσχέδιο  του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014:

Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, μετά τη μείωση των επιστροφών, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 46.990 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση 1.528 εκατ. ευρώ ή 3,1% έναντι του στόχου του επικαιροποιημένου ΜΠΔΣ. Στην ως άνω υστέρηση συμπεριλαμβάνονται και 723 εκατ. ευρώ για επιστροφές φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών που εξοφλούνται από την ειδική πίστωση και των οποίων η επίπτωση είναι δημοσιονομικά ουδέτερη στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. Αν αφαιρεθούν τα εν λόγω 723 εκατ. ευρώ, τότε η πραγματική απόκλιση έναντι του στόχου στο σκέλος των εσόδων, σε ταμειακή βάση, περιορίζεται στα 805 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση αυτή υπερκαλύπτεται σε δημοσιονομική βάση (accrual), μετά τις εθνικολογιστικές προσαρμογές και συγκεκριμένα από τις εξής πηγές:

Περισσότερα