Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης

Το σημερινό παραγωγικό μοντέλο δίνει έμφαση στην παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Μέσω των δράσεων ενίσχυσης του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού θα επιδιωχθεί η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους/τις εμπλεκόμενους/-ες ερευνητές/τριες, έτσι ώστε αυτοί-ές να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Περισσότερα