Αλλαγές ως προς το εισόδημα και το ΦΠΑ των αγροτών

Με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε προς διαβούλευση επέρχονται σημαντικές αλλαγές ως προς το εισόδημα και το ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα:

Περισσότερα

ΦΠΑ και επενδύσεις

Γιατί δεν πρόκειται να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα λόγω ΦΠΑ

 

Στον πίνακα εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά οι ανώτεροι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν σήμερα στις 27 χώρες της Ευρωπαικής ‘Ενωσης.

Αν λάβουμε το μέσο όρο τους προκύπτει ότι είναι ο 21,24% για το σύνολο της ευρωζώνης.

Περισσότερα

Τι θα ισχύει για τον ΦΠΑ

Με το πολυνομοσχέδιο:

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της υποπαραγράφου αυτής επιδιώκεται η προώθηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης των υποκείμενων στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Για το σκοπό αυτό ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ορθές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ακόμη και στην περίπτωση που αδυνατούν να καταβάλλουν το σύνολο του οφειλόμενου φόρου, καταβάλλοντας μόνο το συμβολικό ποσό των δέκα (10) ευρώ. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό στην περίπτωση της εμπρόθεσμης δήλωσης θα βεβαιώνεται και θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις στο τέλος του ίδιου και επόμενου αντίστοιχα μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Το ποσό της δεύτερης δόσης επιβαρύνεται κατά δύο τοις εκατό (2%). Για την καταβολή του ποσού αυτού θα ακολουθούνται οι υφιστάμενες διαδικασίες για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στην περίπτωση της εκπρόθεσμης δήλωσης το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται στο τέλος του μήνα για τον οποίο υπολογίζεται ο πρόσθετος φόρος.

Περισσότερα