10 εξουσιοδοτικές πράξεις της νέας ΚΑΠ

Ποιες είναι οι 10 εξουσιοδοτικές πράξεις της νέας ΚΑΠ:

Οι 10 εξουσιοδοτικές πράξεις, οι οποίες συμπληρώνουν τους τέσσερις βασικούς κανονισμούς της νέας ΚΑΠ, υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Μαρτίου 2014, αφορούν τα εξής:

Περισσότερα