ΤτΕ: Μειώθηκαν τα επιτόκια σε καταθέσεις και δάνεια τον Φεβρουάριο του 2016

Μείωση παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2016, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και των νέων δανείων. Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, το περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε αμετάβλητο στις 4,42 εκατοστιαίες μονάδες. 

Ειδικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε μείωση κατά 6 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,49%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,15%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,20%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,91%. 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,91%. 

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,66%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο1 επιτόκιο μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,82%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,05%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 7,44%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε μείωση κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,97%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,62%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,23%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 4,83%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,55%. 

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Παράλληλα μείωση παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2016, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, όσο και το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε αμετάβλητο στις 4,50 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρουσίασε μείωση κατά 3 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,51%. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε επίσης κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,01%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,10%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,00%. Τo μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρουσίασε μείωση κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,72%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρουσίασε επίσης μείωση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,03%, ενώ αυτό των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,21%.