Υποτίμηση του Ευρώ τον Σεπτέμβριο του 13

Μικρή υποτίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά το μήνα
Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγι-
κών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις σταθμί-
σεις του συνολικού εξωτερικού
εμπορίου των χωρών της ζώνης του
ΕΥΡΩ (εισαγωγές και εξαγωγές), ο
σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του
συνόλου των νομισμάτων αυξήθηκε
κατά +0,23% ως αποτέλεσμα της
ανατίμησης των ευρωπαϊκών (εκτός
ζώνης ΕΥΡΩ) νομισμάτων (+0,82%)
και της υποχώρησης των λοιπών
νομισμάτων (-0,26%) (Πίνακας 2).
Περίπου οι ίδιες μεταβολές σημειώνονται και με συντελεστές σταθμίσεως τη συμμετοχή της χώρας
κάθε νομίσματος στις εξαγωγές μόνο των χωρών της ζώνης του ΕΥΡΩ (σύνολο νομισμάτων:
+0,35%, ευρωπαϊκά νομίσματα: +0,85% και λοιπά νομίσματα: -0,18%).
Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές
των ξένων νομισμάτων στο εννεάμηνο
Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013,
δηλαδή ως προς τις μέσες τιμές του
Δεκεμβρίου 2012, αυτές ανήλθαν, με
βάση τις σταθμίσεις του συνολικού
εξωτερικού εμπορίου των χωρών της
ζώνης του ΕΥΡΩ (εισαγωγές και
εξαγωγές), σε -3,00% για το σύνολο
των νομισμάτων, σε -2,60% για τα
ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ΕΥΡΩ)
νομίσματα και σε -3,34% για τα λοιπά
νομίσματα.
Εξάλλου, οι μέσες ετήσιες μεταβολές
των σταθμισμένων δεικτών, δηλαδή
κατά το α’ εννεάμηνο του 2013 έναντι
της αντίστοιχης περιόδου του 2012,
ανήλθαν σε -2,90% για το σύνολο των
νομισμάτων, σε -2,13% για τα
ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ΕΥΡΩ)
νομίσματα και σε -3,54% για τα λοιπά
νομίσματα.