Υπουργός προς ΟΤΑ: Ορίστε εδώ και τώρα προϊσταμένους

Νέα προειδοποίηση απευθύνει ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης με την οποία ζητάει να δρομολογηθούν άμεσα οι επιλογές προϊσταμένων υπηρεσιών στους ΟΤΑ.

 

Ο κ. Μιχελάκης ο οποίος είχε απευθύνει ανάλογη σύσταση και στις 19 Νοεμβρίου  επισημαίνει με νεότερο έγγραφό του ότι από τα στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία του υπουργείου έως την 4η Δεκεμβρίου 2013 διαπιστώθηκε ότι περίπου εκατόν ογδόντα (180) δήμοι έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. Επιπλέον, σε πολλούς από τους φορείς που δεν έχουν καν ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία, ως ανασταλτικός παράγοντας αναφέρεται κυρίως το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζει ότι όπως έχει ήδη επισημανθεί, η ολοκλήρωση νέων Ο.Ε.Υ. στους φορείς που επήλθαν αλλαγές μετά το Πρόγραμμα Καλλικράτης αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου αυτοί να προβούν στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από τη δημοσίευση του ν. 3852/2010, «γεγονός που αποδεικνύει ότι η σχετική διαδικασία προχωρεί με αδικαιολόγητα αργούς ρυθμούς», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, καλεί όσους δεν το έχουν κάνει ακόμα, να προβούν στις δέουσες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες και ακολούθως, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να διενεργηθούν οι επιλογές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 3839/2010.

Προς την κατεύθυνση της άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών κατάρτισης των νέων Ο.Ε.Υ. οφείλουν να προσανατολίσουν τη δράση τους και τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, δίδοντας προτεραιότητα στις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 του ν. 3584/2007 σχετικές ενέργειές τους, και ακολούθως να επιλαμβάνονται του θέματος των επιλογών προϊσταμένων.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου του υπουργού Εσωτερικών:

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας ζητήθηκε να μας γνωρίσετε τους ΟΤΑ της χωρικής σας αρμοδιότητας που έχουν αποστείλει στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο τους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων, προκειμένου για τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών τους μονάδων, όσον αφορά δε στους λοιπούς φορείς να μας γνωστοποιήσετε το στάδιο στο οποίο εκκρεμεί η σχετική διαδικασία.

Από τα στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας έως την
4η Δεκεμβρίου 2013 διαπιστώθηκε ότι περίπου εκατόν ογδόντα (180) δήμοι έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. Επιπλέον, σε πολλούς από τους φορείς που δεν έχουν καν ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία, ως ανασταλτικός παράγοντας αναφέρεται κυρίως το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας τους.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση κατάρτισης νέων Ο.Ε.Υ., προκειμένου να προβούν σε επιλογές προϊσταμένων, δεν αφορά στους ΟΤΑ στους οποίους δεν επήλθαν μεταβολές με τον ν. 3852/2010.

Αντιθέτως, δεδομένου ότι, όπως έχει ήδη επισημανθεί με την αριθμ 17 εγκύκλιό μας, η ολοκλήρωση νέων Ο.Ε.Υ. στους φορείς που επήλθαν αλλαγές μετά το Πρόγραμμα Καλλικράτης αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου αυτοί να προβούν στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από τη δημοσίευση του ν. 3852/2010 – γεγονός που αποδεικνύει ότι η σχετική διαδικασία προχωρεί με αδικαιολόγητα αργούς ρυθμούς – καλείστε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες και ακολούθως, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να διενεργηθούν οι επιλογές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του
ν. 3839/2010.

Προς την κατεύθυνση της άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών κατάρτισης των νέων Ο.Ε.Υ. οφείλουν να προσανατολίσουν τη δράση τους και τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, δίδοντας προτεραιότητα στις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 του ν. 3584/2007 σχετικές ενέργειές τους, και ακολούθως να επιλαμβάνονται του θέματος των επιλογών προϊσταμένων.

Υπό το πνεύμα του κατεπείγοντος του θέματος, το οποίο ενισχύει και η πρόβλεψη της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 – βάσει της οποίας δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις των Ο.Ε.Υ. από την 1η Μαρτίου 2014 έως την 31η Αυγούστου 2014 – θα πρέπει, αντίστοιχα, να ληφθεί μέριμνα ώστε και οι εγκρίσεις και δημοσιεύσεις των νέων ΟΕΥ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να ολοκληρώνονται άμεσα.

Εξυπακούεται ότι οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. που έχουν ήδη καταρτίσει τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, οφείλουν να προβούν άμεσα – βάσει αυτών των οργανικών διατάξεων – στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς η επίκληση πρότερης ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των δομών και υπηρεσιών δεν έχει νόμιμο έρεισμα.

Εξάλλου, όπως έχουμε ήδη επισημάνει με την αριθμ. 17 εγκύκλιό μας, η μη αποστολή των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου των ΟΤΑ α΄ βαθμού που τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 233 και επ. του ν. 3852/2010, όπως ισχύει. Επίσης, η αναιτιολόγητη καθυστέρηση εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών στοιχειοθετεί το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος, το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Τέλος, καθόσον αρκετοί φορείς είτε δεν έχουν ανταποκριθεί καθόλου στα ζητούμενα με το Α.Π. 40236/18-11-2013 έγγραφό μας, είτε έχουν αποστείλει ελλιπείς απαντήσεις χωρίς να διευκρινίζεται το ακριβές στάδιο στο οποίο εκκρεμεί η σχετική διαδικασία, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τη συλλογή των ανωτέρω στοιχείων και την αποστολή τους εκ νέου στην υπηρεσία μας συγκεντρωτικά.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση της υπηρεσίας μας επί των ενεργειών σας εντός πέντε ημερών από τη λήψη του παρόντος.

Τέλος, κατόπιν πολλών σχετικών ερωτημάτων όσον αφορά στις προϋποθέσεις επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ δεν μπορούν πλέον βάσει των νέων ρυθμίσεων του άρθρου 10 του ν. 4024/2011 να επιλεγούν ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης, ακόμη και αν οι οικείες οργανικές διατάξεις το προβλέπουν. Σχετική άλλωστε είναι και η
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

 

http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/nea-proeidopoiisi-mixelaki-pros-tous-ota-oriste-edo-kai-tora-proistamenous?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%CE%9F%CE%B9_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9%E2%80%A6_%CF%83%CE%B5%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82_%E2%80%93_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%AD%CE%BA%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7