Η φορολογία Εισοδήματος στην Ελλάδα

Η μελέτη του ΙΟΒΕ στοχεύει στην εξέταση του συστήματος φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα και στη διατύπωση προτάσεων για την αναμόρφωσή του.

Συγκεκριμένα, αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά της φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και της φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων. Εξετάζεται η εξέλιξη αυτών των χαρακτηριστικών διαχρονικά στην Ελλάδα, αλλά και συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Παρουσιάζεται η εμπειρία χωρών που αναμόρφωσαν ριζικά το φορολογικό τους σύστημα προς την κατεύθυνση της απλούστευσής του, όπως η Βουλγαρία και η Σλοβακία. Τέλος, παρουσιάζονται εκτιμήσεις για την επίδραση ενδεικτικών φορολογικών παρεμβάσεων στα φορολογικά έσοδα, στη φορολογική επιβάρυνση, σε δείκτες ανισότητας και φτώχειας, καθώς και σε μακροοικονομικά μεγέθη και διατυπώνονται προτάσεις για την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος.

Περισσότερα εδώ

http://iobe.gr/research_dtl.asp?RID=159