Αγροτική Τράπεζα … της Ελλάδος;;;

Η «καλή» και η «κακή» τράπεζα! Η αλλιώς… το «φιλέτο» και τα «κόκαλα»!!! Τι σχέση έχει το «Μνημόνιο» με την ΑΤΕ;;;

Λάζαρος Ελευθεριάδης

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε ως οργανισμός, στις 27 Ιουνίου 1929, με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, «Περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος» και κυρώθηκε με τον Νόμο 4332/1929.

Το 1991, με το Ν. 1914/1990, άρθρο 26 παρ. 1, μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και έλαβε αριθμό Μ.Α.Ε. 24402/06/Β/91/39. Το μετοχικό της κεφάλαιο ύψους 146 δισ. δρχ. περίπου προήλθε από την εισφορά του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 2960/8.7.1991).

Έδρα της Τράπεζας είναι ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα η οδός Πανεπιστημίου αριθμός 23.

Η διάρκειά της ορίστηκε σε εκατό (100) έτη δηλαδή έως το 2091 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σκοπός της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της, είναι η εκτέλεση και η παροχή για λογαριασμό της και για λογαριασμό τρίτων κάθε τραπεζικής εργασίας και υπηρεσίας, που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη της οικονομίας και ειδικότερα του αγροτικού τομέα.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Πανταλάκης Θεόδωρος, Πρόεδρος
Λάζαρη Αδαμαντίνη, Αντιπρόεδρος
Ζαχαριάδης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος – Μη εκτελεστικό Μέλος
Μούργελας Γιάννης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Γούτης Βασίλειος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Γανιάρης Κωνσταντίνος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Καραμίχας Τζανέτος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Αμούντζιας Κωνσταντίνος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Σαρρής Θεόδωρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Δαβίλλας Ανδρέας, Μη εκτελεστικό Μέλος
Μπέτσης Ηλίας, Μη εκτελεστικό Μέλος
Φιλίππου Κωνσταντίνος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Αντωνόπουλος Αλέξανδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Φρονίστας Πέτρος, Εκπρόσωπος Δημοσίου

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σκοπός
Σκοπός της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πιστής εφαρμογής των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου, καθώς και η χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και ο συντονισμός της δράσης και των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας και των εταιριών του Ομίλου της.
2. Σύνθεση
Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, στην οποία συμμετέχουν:
– Ο Διοικητής – Πρόεδρος του Δ.Σ., ως Πρόεδρος,
– Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου,
– Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Τράπεζας που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης,
– Ένα (1) έως τέσσερα (4) μέλη από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Νομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάλυσης & Επενδυτικών Σχέσεων, Πίστης, Μεγάλων Πελατών, Επιχειρήσεων, Δικτύου, Διαρκούς Βελτίωσης και Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων, που ορίζονται κάθε φορά με Απόφαση Διοίκησης.

3. Αρμοδιότητες
Η Εκτελεστική Επιτροπή λειτουργεί στο πλαίσιο του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού της Τράπεζας και έχει τις εξής βασικές αρμοδιότητες, που αφορούν τόσο την Τράπεζα όσο και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της:
– Η παρακολούθηση των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης και η λήψη μέτρων για την πιστή εφαρμογή αυτών.
– Η έγκριση αρχών και διαδικασιών πιστωτικής πολιτικής.
– Η χάραξη κατευθύνσεων επιχειρηματικών σχεδίων και η λήψη αποφάσεων σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και επιλογών της Τράπεζας.
– Η έγκριση συνεργασιών, ανάπτυξης τεχνολογικών υποδομών και στρατηγικών marketing της Τράπεζας.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια και για κάθε συναφές θέμα που άπτεται στο φάσμα των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο θα της εκχωρηθεί σχετική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων της σε Επιτροπές που συγκροτεί η ίδια, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Τράπεζας.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑ:
ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΕ ;;;

Το μετοχολόγιο της ΑΤΕ δίνει την απάντηση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 680.682.960 75,18%
ΔΕΚΑ Α.Ε. 19.333.333 2,13%
ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 205.428.151 22,69%
ΣΥΝΟΛΟ 905.444.444 100,00%

Απλά η Τράπεζα της Ελλάδος εφηύρε τον τρόπο, ούτως ώστε να γίνει με τον καλύτερο τρόπο για τον αγοραστή, εν προκειμένω με την Τράπεζα Πειραιώς, και με τον χειρότερον για τον Έλληνα πολίτη, το σύνηθες και μόνιμον “υποζύγιον”.

Διεχώρησε την Τράπεζα σε “καλή” και “κακή”, ή αλλιώς το “φιλέτο” και τα “κόκαλα”, και έδωσε (πώλησε) το “φιλέτο” στην Τράπεζα Πειραιώς και τα “κόκαλα” τα άφησε στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το επιχείρημα ήταν το σύνηθες σε αυτές τίς περιπτώσεις, ότι ήταν η μοναδική συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο λύση.

«Η Αγροτική Τράπεζα θα είχε οδηγηθεί σε κλείσιμο και εκκαθάριση, εάν δεν είχε υιοθετηθεί η απόφαση για τη μεταβίβασή της στην Τράπεζα Πειραιώς», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος, μιλώντας στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η ανακεφαλαιοποίηση της ΑΤΕ δεν ήταν εφικτή, είπε ο κ. Προβόπουλος, καθώς, «σύμφωνα με το Μνημόνιο, η ανακεφαλαιοποίηση δεν θα μπορούσε να γίνει με κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επειδή η τράπεζα δεν είναι βιώσιμη».

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ :

ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΕ ;;;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ :

ΜΗΠΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ “ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ” ΜΑΣ, ΑΚΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΒΓΑΖΟΥΝ … «ΣΠΥΡΙΑ» ;;;

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ :

Η ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΓΑΠ ΚΑΙ ΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΤΟΥ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ “ΜΝΗΜΟΝΙΟ” ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ :::

ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΕ, ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ!!!

ΟΠΟΙΑ “ΧΑΡΑ” ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ !!!
aegeantimes.gr