Έκθεση για την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού τομέα

Τράπεζα της Ελλάδος. Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια ισχυρό πλήγμα από τη συνδυαστική επίδραση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους και των αντίξοων οικονομικών συνθηκών στα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών και στην καταθετική τους βάση.

Η εκπόνηση και δημοσίευση της παρούσας Έκθεσης ικανοποιεί μία από τις δεσμεύσεις του Μνημονίου. Στη μελέτη αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρείχαν σχετική καθοδήγηση, προκειμένου να διασφαλισθεί  η συνέπεια με τους στόχους του Προγράμματος Στήριξης.

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος προέβη σε εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών των ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 2012-2014. Η “Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα” περιγράφει εν πρώτοις την επίδραση που άσκησαν στις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών: (α) η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI), (β) οι αναμενόμενες ζημίες  πιστωτικού κινδύνου κατά την τριετία 2012-2014 από τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα, όπως τις έχει υπολογίσει ανεξάρτητα η εταιρία BlackRock Solutions, (γ) οι αναμενόμενες ζημίες από δάνεια χορηγηθέντα στο εξωτερικό και από δάνεια σε φορείς που σχετίζονται με το Δημόσιο και (δ) η εκτιμώμενη λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών, βάσει μιας συντηρητικής θεώρησης των επιχειρησιακών σχεδίων που υπέβαλαν οι τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Επιπλέον, η Έκθεση περιγράφει τον υπολογισμό των χρηματοδοτικών πόρων που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης και το κόστος αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Το Φεβρουάριο του 2012 έγινε εκτίμηση για χρηματοδοτικούς πόρους ύψους 50 δισεκ. ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2012, η Τράπεζα της Ελλάδος, συνυπολογίζοντας και δεδομένα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους, επικαιροποίησε τον υπολογισμό των χρηματοδοτικών πόρων, επιβεβαιώνοντας την επάρκειά τους.

Πρωταρχικός σκοπός της συνολικής στρατηγικής είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου και επαρκώς κεφαλαιοποιημένου τραπεζικού τομέα, που θα αποκαταστήσει σταδιακά την εμπιστοσύνη των καταθετών και των αγορών. Η βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης και της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών θα τους επιτρέψει, μεσοπρόθεσμα, να συμβάλλουν ουσιαστικά στη χρηματοδότηση και ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας.

 

Το υλικό που δημοσιεύεται περιλαμβάνει τα εξής:

  1. 1. Την Έκθεση  για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα στην αγγλική γλώσσα.
  2. 2. Το πρώτο κεφάλαιο της Έκθεσης (Γενική Επισκόπηση) στην ελληνική γλώσσα.
  3. 3. Τη μεθοδολογία της Διαγνωστικής Αξιολόγησης του τραπεζικού τομέα από τη BlackRock Solutions στην αγγλική γλώσσα.

 

Γενική Επισκόπηση

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Τα τελευταία χρόνια το σύνολο του ελληνι-κού τραπεζικού τομέα έχει επηρεαστεί καθο-ριστικά από τη συνδυαστική επίδραση:

της αδυναμίας πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και της εκροής καταθέσεων,

των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που προκάλεσαν επιδείνωση της ποιότη-τας των δανειακών χαρτοφυλακίων,

της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (“PSI”).
Οι παράγοντες αυτοί άσκησαν ισχυρές πιέ-σεις στη ρευστότητα και την κεφαλαιακή βά-ση των ελληνικών τραπεζών, απειλώντας τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και την ευρωστία αρκετών τραπεζών.
Σε αυτό το δεδομένο πλαίσιο, η Τράπεζα της Ελλάδος και η πολιτεία προέβησαν σε σειρά ενεργειών που αποσκοπούσαν στην θωράκι-ση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας των καταθέσεων. Μεταξύ των ενεργειών αυτών, κρίσιμη σημασία είχαν:

η κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητας των τραπεζών, με την παρο-χή δυνατότητας προσφυγής στο μηχανι-σμό έκτακτης χρηματοδότησης (“emer-gency liquidity assistance – ELA”),

η διασφάλιση της επάρκειας των “Χρη-ματοδοτικών Πόρων” (Financial Enve-lope), δηλαδή των δημόσιων πόρων που προορίζονται για την κάλυψη της απαι-τούμενης ανακεφαλαιοποίησης και του κόστους αναδιάταξης του ελληνικού τρα-πεζικού τομέα την περίοδο 2012-2014, το ύψος των οποίων έχει εκτιμηθεί σε 50 δι-σεκ. ευρώ1,

η εξυγίανση αδύναμων τραπεζών, βάσει ενός διευρυμένου νομικού πλαισίου,

η απαίτηση από όλες τις ελληνικές τρά-πεζες να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση σε ένα συντηρητικά εκτιμημένο ε-παρκές επίπεδο.
Στη διαδικασία αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διε-θνές Νομισματικό Ταμείο παρείχαν καθοδή-γηση και διασφάλισαν τη συνέπεια με τους σκοπούς του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Παράλληλα, εταιρία διεθνούς κύρους παρείχε στην Τράπεζα της Ελλάδος συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Η παρούσα έκθεση περιγράφει τη μεθοδολο-γία που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των Χρηματοδοτικών Πόρων και επιβε-βαιώνει ότι, με τα δεδομένα του Δεκεμβρίου 2012, τα κονδύλια ύψους 50 δισεκ. ευρώ του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής επαρκούν. Συνεκτιμήθηκαν δύο βασικά στοι-χεία:

Η εκτίμηση των κεφαλαιακών ανα-γκών όλων των τραπεζών σε ενοποιημέ-νη βάση, όπως προέκυψε από τη λεπτο-μερή αξιολόγηση που είχε πραγματοποι-ηθεί τους πρώτους μήνες του 2012.

Η επικαιροποιημένη εκτίμηση των συ-νιστωσών των Χρηματοδοτικών Πό-ρων, που συμπεριέλαβε και γεγονότα που
1 Το Μνημόνιο Συνεννόησης του Μαρτίου 2012 προέβλεπε τη διεύρυνση των διαθέσιμων πόρων του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στα 50 δισεκ. ευρώ. Βλέπε και Ν. 3864/2012, όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19ης Απριλίου 2012 (ΦΕΚ 94Α). Στην παρούσα έκθεση, ο όρος Μνημόνιο αναφέρεται τόσο στο Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋ-ποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής όσο και στο Μνημόνιο Οικο-νομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, αντίστοιχα.

έλαβαν χώρα αργότερα το 2012, καθώς επίσης το δυνητικό κόστος από ενδεχό-μενες στο μέλλον εξυγιάνσεις, και ένα ικανό απόθεμα ασφαλείας.
Η Τράπεζα της Ελλάδος εκπόνησε επίσης, το Μάρτιο του 2012, μελέτη στρατηγικής αξιο-λόγησης του τραπεζικού τομέα. Η μελέτη αξιολόγησε τις προοπτικές βιωσιμότητας των τραπεζών, εφαρμόζοντας ένα πολύ ευρύτερο σύνολο κριτηρίων (τόσο εποπτικών όσο και επιχειρησιακών) και χρησιμοποιώντας χρη-ματοοικονομικά και εποπτικά στοιχεία2. Από τη μελέτη προέκυψαν τέσσερις “συστημικές τράπεζες” – η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες και κρίθηκαν κατάλληλες για δημόσια στήριξη.
Οι “μη συστημικές τράπεζες”, όπως προβλέ-πεται στο Μνημόνιο Συνεννόησης του Δε-κεμβρίου 2012 (Μνημόνιο), θα πρέπει να α-νακεφαλαιοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα μέχρι το τέλος Απριλίου 2013. Σε διαφορετι-κή περίπτωση, θα τεθούν σε διαδικασία εξυ-γίανσης μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013.
2.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Η εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών διε-νεργήθηκε τους πρώτους μήνες του 2012 από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σκοπός της εν λό-γω άσκησης ήταν η συντηρητική εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών όλων των τραπε-ζών3, ώστε να πληρούνται τα ελάχιστα απαι-
2 Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Μαρτίου 2012, η στρατηγική αξιολόγηση (αξιολόγηση βιωσιμότητας) του τρα-πεζικού τομέα θα διεξαγόταν “με τη χρήση ενός συνόλου ποσο-τικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: την οικονομική επιφάνεια και προθυμία των μετόχων να εισφέρουν νέα κεφάλαια, την ποιότη-τα της διοίκησης και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου, τους δείκτες κεφαλαίου, ρευστότητας και αποδοτικότητας (τόσο ιστο-ρικούς όσο και πρόδρομους), τις αξιολογήσεις κινδύνου των τραπεζών και ένα βιώσιμο επιχειρησιακό μοντέλο”.
3 Κατά την έναρξη της εκτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών τον Ιανουάριο του 2012, λειτουργούσαν 17 εμπορικές τράπε-ζες. τούμενα επίπεδα Κύριων Βασικών Ιδίων Κε-φαλαίων κατά την περίοδο 2012-2014.
Για την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών χρησιμοποιήθηκαν δύο μακροοικονομικά σενάρια4, τα οποία αντανακλούσαν τη δια-φαινόμενη για την περίοδο 2012-2014 εξέλι-ξη βασικών οικονομικών δεικτών (π.χ. ρυθ-μός ανόδου του πραγματικού ΑΕΠ, ποσοστό ανεργίας, πληθωρισμός, τιμές κατοικιών και λοιπών ακινήτων):

Το Βασικό Σενάριο, σύμφωνα με τις πα-ραδοχές του Μνημονίου και με στόχο για το Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφα-λαίων (Core Tier 1 ratio – CT1 ratio) το 9% το 2012 και το 10% το 2013 και το 20145.

Το Δυσμενές Σενάριο, σύμφωνα με τις παραδοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, και με στόχο το 7% για τον Δείκτη Κυρί-ων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων για όλη την περίοδο 2012-2014.
Ως σημείο εκκίνησης χρησιμοποιήθηκαν τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Αναφοράς το Δεκέμβριο του 2011, όπως υποβλήθηκαν από τις τράπεζες6, και κατόπιν εκτιμήθηκε η εξέ-λιξη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων κατά την προαναφερθείσα περίοδο, λαμβά-νοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Ζημίες από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και επιλεγμένων
4 Για την αναλυτική περιγραφή των σεναρίων, βλ. έκθεση της BlackRock Solution’s “Diagnostic Assessment of Greek Banks”.
5 Το επικαιροποιημένο Μνημόνιο του Δεκεμβρίου 2012 προ-βλέπει ελάχιστο Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 9% για ολόκληρη την περίοδο 2012-2014. Η επίδραση αυτής της αλλαγής στις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών είναι πολύ περιορισμένη, γιατί για όλες σχεδόν τις τράπεζες το δε-σμευτικό σενάριο για την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών τους είναι το Δυσμενές Σενάριο.
6 Όπως υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2012 με τα τριετή Επιχειρησιακά Σχέδια των τραπεζών. Τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Αναφοράς, ως σημείο εκκίνησης, υπολογίστηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη η επίδραση από το τροποποιημένο PSI.
δανείων που ήταν στην περίμετρο του PSI, μετά την αφαίρεση των ήδη σχημα-τισμένων για το λόγο αυτό ειδικών προ-βλέψεων.

Αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κιν-δύνου (Credit Loss Projections – CLPs) από δάνεια που έχουν χορηγηθεί: (α) στην Ελλάδα, βάσει των εκτιμήσεων της εταιρίας συμβούλων BlackRock Solu-tions, η οποία εκπόνησε διαγνωστική με-λέτη για τα χαρτοφυλάκια εγχώριων δα-νείων των ελληνικών τραπεζών7, (β) στο εξωτερικό, με βάση την εφαρμογή από την Τράπεζα της Ελλάδος της μεθοδολο-γίας που είχε εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) στην πανευρω-παϊκή προσομοίωση ακραίων καταστά-

7 Η ανάθεση σε διεθνή εταιρία συμβούλων της εκπόνησης διαγνωστικής μελέτης αποτελούσε όρο του Μνημονίου του Ιουνίου 2011. σεων του Ιουνίου 2011, και (γ) σε φορείς και οργανισμούς σχετιζόμενους με το Δημόσιο, βάσει των εκτιμήσεων της BlackRock ή της Τράπεζας της Ελλάδος. Και στις τρεις περιπτώσεις από τις ανα-μενόμενες ζημίες αφαιρέθηκαν οι συσ-σωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών για τον πιστωτικό κίνδυνο.

Εκτιμώμενη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου κατά την περίοδο 2012-2014, όπως προκύπτει από τη συντηρητική θεώρηση των βασικών στοιχείων λει-τουργικής κερδοφορίας που προέβλεπαν τα υποβληθέντα από τις τράπεζες τριετή επιχειρησιακά σχέδια. Επιπλέον, συνε-κτιμήθηκαν οι ενέργειες ενίσχυσης των κεφαλαίων που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το πέρας της άσκησης.
Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος υπολόγισε το στόχο για το απαιτούμενο επίπεδο των Κύ-
Διάγραμμα I.1 Διαδικασία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών (Δεκέμβριος 2011 – Δεκέμβρι-ος 2014, ενοποιημένη βάση)
(δισεκ. ευρώ, υπολογισμοί Μαΐου 2012)

ριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο τέλος κάθε έτους έως και το 2014, με βάση το στό-χο που είχε τεθεί για τον αντίστοιχο δείκτη σε κάθε σενάριο και την εξέλιξη των σταθμι-σμένων για τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητι-κού (Risk-Weighted Assets – RWAs). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες δεν υποεκτιμούν το βαθμό έκθεσής τους σε κίνδυνο, τα σταθμισμένα για τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού προσαρμό-στηκαν βάσει της αυστηρότερης μεθοδολογί-ας της Τράπεζας της Ελλάδος.
Στη συνέχεια, οι κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας υπολογίστηκαν ως η διαφορά ανά-
Πίνακας I.1 Διαδικασία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών (Δεκέμβριος 2011 – Δεκέμβριος 2014, ενοποιημένη βάση)
(εκατ. ευρώ, εκτιμήσεις Μαΐου 2012)
Τράπεζες1
Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια
Αναφοράς2
(1)
Συνολικές ακαθάριστες ζημίες
λόγω PSI
(Δεκ 2011)
(2)
Προβλέψεις σχετικές
με το PSI
(Ιουν 2011)
(3)
Ακαθάριστες αναμενό-μενες
ζημίες
πιστωτικού κινδύνου3
(4)
Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου4
(Δεκ 2011)
(5)
Εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου5
(6)
Στόχος για τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Δεκ 2014)
(7)
Κεφα-
λαιακές ανάγκες
(8)=(7)-[(1)+(2)+
(3)+(4)+ (5)+(6)]
Εθνική
7.287
-11.735
1.646
-8.366
5.390
4.681
8.657
9.756
Eurobank
3.515
-5.781
830
-8.226
3.514
2.904
2.595
5.839
Alpha
4.526
-4.786
673
-8.493
3.115
2.428
2.033
4.571
Πειραιώς
2.615
-5.911
1.005
-6.281
2.565
1.080
2.408
7.335
Εμπορική
1.462
-590
71
-6.351
3.969
114
1.151
2.475
Αγροτική6
378
-4.329
836
-3.383
2.344
468
1.234
4.920
Ταχ. Ταμ/ριο
557
-3.444
566
-1.482
1.284
-315
903
3.737
Millennium
473
-137
0
-638
213
-79
230
399
Γενική
374
-292
70
-1.552
1.309
-40
150
281
Αττικής
366
-142
53
-714
274
15
248
396
Probank
281
-295
59
-462
168
147
180
282
Νέα Proton
57
-216
48
-482
368
34
115
305
FBB
145
-49
0
-285
167
-29
116
168
Πανελλήνια
82
-26
3
-118
48
-26
42
78
Σύνολο
22.119
-37.733
5.861
-46.834
24.727
11.381
20.062
40.542
Υποσύνολο
«συστημικών τραπεζών»7
17.944
-28.214
4.154
-31.367
14.583
11.093
15.693
27.501
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.
1 Η άσκηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τις ABB, Credicom και IBG δεν απαιτούνται επιπλέον κεφάλαια.
2 Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια το Δεκέμβριο του 2011 όπως υποβλήθηκαν από τις τράπεζες χωρίς να λαμβάνεται υπό-ψη η επίδραση της ιδιωτικής συμμετοχής στην αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους (PSI).
3 Αναμενόμενες Ακαθάριστες Ζημίες (CLPs) για την περίοδο Ιουνίου 2011-Δεκεμβρίου 2014 του πιστωτικού κινδύνου στα δάνεια στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και σε φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με το Ελληνικό δημόσιο. Οι Αναμενόμενες Ακαθάριστες Ζημίες για τα δάνεια στην Ελλάδα περιλαμβάνουν: α) τις αναμενόμενες για την τριετία ζημίες που εκτίμησε η BlackRock, β) τις αναμενόμενες ζημίες για το τέταρτο έτος και γ) τις αναμενόμενες ζημίες από τη χορήγηση νέων δανείων την περίοδο 2012-2014.
4 Συσσωρευμένες προβλέψεις (Δεκέμβριος 2011) που είχαν ήδη σχηματίσει οι τράπεζες για τα δανειακά χαρτοφυλάκια στα οποία αναφέρεται η στήλη (4).
5 Εσωτερική Δημιουργία Κεφαλαίου κατά την περίοδο 2012-2014, όπως προκύπτει από τη συντηρητική θεώρηση των βασικών στοιχείων της λειτουργικής κερδοφορίας που προέβλεπαν τα υποβληθέντα από τις τράπεζες τριετή επιχειρη-σιακά σχέδια, καθώς και τη συνεκτίμηση των ενεργειών ενίσχυσης κεφαλαίων που είχαν ολοκληρωθεί έως το πέρας της άσκησης.
6 Η Αγροτική Τράπεζα εξυγιάνθηκε τον Ιούλιο του 2012.
7 Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς.

μεσα (α) στο στόχο που τέθηκε για το απαι-τούμενο επίπεδο των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της στο τέλος κάθε έτους έως και το 2014 και (β) στα αντίστοιχα εκτιμώμενα επίπεδα των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφα-λαίων της.
Οι υπολογισμοί αυτοί έγιναν και με το Βασι-κό και με το Δυσμενές Σενάριο. Για κάθε τράπεζα, το σενάριο που οδηγούσε σε υψηλό-τερες κεφαλαιακές ανάγκες θεωρήθηκε δε-σμευτικό.
Για να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η ευρωστία της άσκησης, έγινε διασταύρωση των αποτελεσμάτων με εκείνα που προκύ-πτουν από μια προσέγγιση τύπου “top-down”. Συγκεκριμένα, στην προσέγγιση αυτή τα οι-κονομικά αποτελέσματα κάθε τράπεζας για το έτος 2011 χρησιμοποιήθηκαν ως σημείο εκκίνησης, με μελλοντικές προβολές βάσει ενός ποσοτικού υποδείγματος που λάμβανε υπόψη μακροοικονομικές προβλέψεις, ανε-ξάρτητα από τα υποβληθέντα επιχειρησιακά σχέδια.
Οι κεφαλαιακές ανάγκες για το σύνολο των ελληνικών εμπορικών τραπεζών εκτιμήθη-καν το Μάιο του 2012 σε 40,5 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,5 δισεκ. ευρώ αντι-στοιχούν στις τέσσερις “συστημικές τράπε-ζες” (βλ. Διάγραμμα Ι.1 και Πίνακα Ι.1).
Τον Οκτώβριο του 2012, η Τράπεζα της Ελ-λάδος επικαιροποίησε την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών με βάση τα προκα-ταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2012. Η επικαιροποίη-ση επιβεβαίωσε το μέγεθος των κεφαλαιακών αναγκών που είχε ήδη εκτιμηθεί με συντηρη-τικό τρόπο.
3.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Το Δεκέμβριο του 2012, η Τράπεζα της Ελ-λάδος ολοκλήρωσε την επικαιροποιημένη εκτίμησή της για την επάρκεια των Χρηματο-δοτικών Πόρων, δηλ. του επιπέδου των δη-μόσιων πόρων που απαιτούνται για την κά-λυψη των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης και του κόστους αναδιάταξης του ελληνικού τρα-πεζικού τομέα την περίοδο 2012-2014.
Αυτή η συντηρητική εκτίμηση έχει ως ση-μείο εκκίνησης το αποτέλεσμα της εκτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών όλων των εμπο-ρικών τραπεζών, δηλαδή τα 40,5 δισεκ. ευρώ, ανεξάρτητα από το εάν θεωρούνται κατάλ-ληλες για ανακεφαλαιοποίηση με δημόσια στήριξη (βλ. Διάγραμμα Ι.2).
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενσωμάτωσε στην εκτίμηση των Χρηματοδοτικών Πόρων:

Την καθαρή επίδραση (1,4 δισεκ. ευ-ρώ) από την εφαρμογή μέτρων εξυγί-ανσης8 και την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί – δηλαδή: (α) το επιπρόσθετο (πέρα από τις εκτιμηθείσες κεφαλαιακές ανάγκες) κόστος από τη λήψη μέτρων εξυγίανσης σε τρεις εμπορικές τράπεζες (Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Proton Bank και T-Bank) και σε τρεις συνεταιριστικές τράπεζες (Αχαϊκή, Λαμίας και Λέσβου-Λήμνου), και (β) τη μείωση των κεφα-λαιακών αναγκών από την ανακεφαλαιο-ποίηση δύο εγχώριων θυγατρικών από τις ξένες μητρικές τους εταιρίες, συγκεκρι-μένα, της Εμπορικής και της Γενικής
8 Σύμφωνα με την Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινο-βουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επι-χειρήσεων επενδύσεων, ως “εξυγίανση” ορίζεται η αναδιάρ-θρωση ενός ιδρύματος με σκοπό να διασφαλιστεί η συνέχιση των ουσιαστικών λειτουργιών του, να διατηρηθεί η χρηματο-πιστωτική σταθερότητα και να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων του ιδρύματος.
Τράπεζας από την Crédit Agricole και τη Société Générale αντίστοιχα.

Το κόστος πιθανών μελλοντικών εξυ-γιάνσεων (3,1 δισεκ. ευρώ) – στο βαθμό που θα υπερβαίνει τις εκτιμηθείσες κεφα-λαιακές ανάγκες για τις “μη συστημικές” εμπορικές τράπεζες, καθώς και το κόστος αναδιάρθρωσης των συνεταιριστικών τραπεζών, εφόσον αυτή χρειαστεί.

Απόθεμα ασφαλείας (capital buffer – 5 δισεκ. ευρώ), το οποίο κρίνεται ανα-γκαίο και επαρκές για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εξελίξεων που θα μπορού-σαν να αυξήσουν ή να μειώσουν τις κε-φαλαιακές ανάγκες. Εξελίξεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις κεφαλαια-κές ανάγκες περιλαμβάνουν την επίδρα-ση στις τράπεζες από μια περαιτέρω επι-δείνωση των μακροοικονομικών συνθη-κών και από την πρόσφατη επαναγορά (buy-back) δημόσιου χρέους. Εξελίξεις που θα μπορούσαν να μειώσουν τις κε-φαλαιακές ανάγκες περιλαμβάνουν την ιδιωτική συμμετοχή στη διαδικασία ανα-κεφαλαιοποίησης, την αναγνώριση ανα-βαλλόμενης φορολογίας, τις ενέργειες δι-αχείρισης λοιπών υποχρεώσεων και την επίτευξη συνεργιών από εξαγορές και συγχωνεύσεις.
Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι, εντός ενός εύλογου διαστήματος εμπιστοσύνης ό-σον αφορά τις οικονομικές προσδοκίες, το ποσό των 50 δισεκ. ευρώ είναι αναγκαίο και επαρκές για να καλύψει το κόστος ανακεφα-λαιοποίησης και αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού τομέα.
4.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το γενικό πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίη-ση των ελληνικών τραπεζών περιγράφηκε κατ’ αρχάς στο Μνημόνιο του Μαρτίου 2012

και επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια στην πρώτη αναθεώρηση του Δεκεμβρίου 2012.
Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι παρακάτω ενέρ-γειες:

Τον Απρίλιο του 2012, διοχετεύτηκαν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθε-ρότητας (ΤΧΣ) 25 δισεκ. ευρώ με τη μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Τα-μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Το Μάιο του 2012, το ΤΧΣ χορήγησε 18 δισεκ. ευρώ στις “συστημικές τράπεζες” ως προκαταβολή έναντι μελλοντικών αυ-ξήσεων κεφαλαίου, αποκαθιστώντας έτσι τους δείκτες φερεγγυότητάς τους, ώστε να πληρούν την υποχρέωση για Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 8%.

Το Νοέμβριο του 2012, εκδόθηκε η Πρά-ξη Υπουργικού Συμβουλίου 38 περί των όρων και των εργαλείων της ανακεφα-λαιοποίησης από το ΤΧΣ. Τον ίδιο μήνα η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε επί-σημα στις τράπεζες τις κεφαλαιακές ανά-γκες καθεμίας και τις κάλεσε να ολοκλη-ρώσουν τις διαδικασίες για την άντληση κεφαλαίων έως το τέλος Απριλίου του 2013.
Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των “συ-στημικών τραπεζών” περιλαμβάνει τρία βήματα:

Μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση (bridge recapitalisation) από το ΤΧΣ. Πρόκειται για προκαταβολή έναντι των μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος Απριλίου του 2013. Η προκαταβολή ολοκληρώθηκε το Δεκέμ-βριο του 2012.

Έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων χρηματοδοτικών μέσων (contingent convertible bonds – CoCos) έως το τέ-λος Ιανουαρίου του 2013. Τα ποσά θα καθοριστούν από τις “συστημικές τράπε-ζες”, σύμφωνα με το πλαίσιο ανακεφα-λαιοποίησης. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το ΤΧΣ.

Ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έως το τέλος Απριλίου του 2013, στις οποίες το ΤΧΣ θα αναλάβει το ρόλο του εγγυητή κάλυψης.
Με βάση το σχέδιο αυτό και σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38 της 9ης Νοεμβρίου 2012, οι ιδιώτες μέτοχοι θα έχουν τον έλεγχο των “συστημικών τραπεζών”, ε-φόσον καταβάλουν ποσό τουλάχιστον ίσο με το 10% της αξίας των νεοεκδοθεισών κοινών μετοχών.
Οι “μη συστημικές τράπεζες”, όπως προ-βλέπεται στο Μνημόνιο του Δεκεμβρίου 2012, πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια έως το τέλος Απριλίου του 2013. Μπορούν επίσης να συγχωνευθούν με άλλες τράπεζες, εφόσον καταθέσουν ένα α-ξιόπιστο Επιχειρησιακό Σχέδιο και ικανο-ποιήσουν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής τους μέχρι τον Απρίλιο του 2013. Αν οι ιδιώ-τες επενδυτές δεν στηρίξουν αυτές τις τράπε-ζες, η Τράπεζα της Ελλάδος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για μια ομαλή διαδι-κασία εξυγίανσης όχι αργότερα από τον Ιού-νιο του 2013, κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τα συμφέροντα των καταθετών.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπε-ζών, σε συνδυασμό με την αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα, αναμένεται ότι θα αποκα-ταστήσει σταδιακά την εμπιστοσύνη των α-γορών και των καταθετών. Η βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης και της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν να στηρίζουν την πραγματική οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Τα στοιχεία αυτά έχουν εξαιρετική σημασία για την απο-κατάσταση θετικών και διατηρήσιμων ρυθ-μών οικονομικής ανάπτυξης.