Αντιμετωπίζοντας την Monsanto

Πως αντιστέκεται η κοινωνία σε πολυεθνικές με τη δύναμη της Monsanto. Το κίνημα ενάντια  σε αυτές τις πολυεθνικές, όλο και μεγαλώνει.


http://viacampesina.org/downloads/pdf/en/Monsanto-Publication-EN-Final-Version.pdf