Αύξηση κατά 8,5% των άμεσων φόρων το 14

Οι άμεσοι φόροι εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 21.574 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση
κατά 8,5% έναντι του 2013.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2013,
αναμένεται να σημειωθεί σημαντική ανακατανομή των εσόδων μεταξύ των δύο βασικών κατηγοριών
εισοδήματος προς όφελος των εσόδων από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Έτσι, ο φόρος
εισοδήματος φυσικών προσώπων θα διαμορφωθεί στα 6.880 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 13,8%
έναντι του 2013. Αντίθετα ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένεται να αυξηθεί και να
διαμορφωθεί στα 3.891 εκατ. ευρώ, καθώς θα φορολογούνται πλέον ως νομικά πρόσωπα κατηγορίες
φορολογούμενων που φορολογούνταν ως φυσικά πρόσωπα μέχρι το 2013.
Οι φόροι περιουσίας προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 3.937 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση
έναντι του 2013, κυρίως λόγω της εισαγωγής του ΕΝΦΑ, αλλά και των εισπράξεων του ΕΕΤΑ 2013,
η ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται, σε ταμειακή βάση, το Μάιο 2014.
Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ θα περιοριστούν στα 1.967 εκατ. ευρώ, από 2.690 εκατ. ευρώ το 2013,
καταγράφοντας μείωση 26,9%, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι τα έσοδα του 2013 ήταν πολύ
αυξημένα καθώς εισπράχθηκαν ΦΑΠ τριών παρελθόντων ετών (ΦΑΠ 2010, 2011 και 2012). Οι
λοιποί άμεσοι φόροι θα διαμορφωθούν στα 2.762 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 73 εκατ. ευρώ ή 2,6%
έναντι του 2013.