Διαγραφή οφειλής τέλους παρεπιδημούντων

Προσέξτε τον λόγο της διαγραφής. Ποτέ δεν στέλνουν συστημένες ειδοποιήσεις οι Δήμοι….

 

  Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο για βεβαίωση ποσού ύψους 1.416 ευρώ
που αντιστοιχούσε σε τέλος παρεπιδημούντων, από το $ήμο Μήλου. Η αίτησή του
προς το $ήμο για διαγραφή της οφειλής, με το επιχείρημα της παραγραφής της,
απορρίφθηκε και το ποσό βεβαιώθηκε στη $.Ο.Υ. Μήλου.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι στον
πολίτη δεν είχε επιδοθεί απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου όσον αφορά το τέλος
του συγκεκριμένου έτους, παρά μόνο μια ατομική ειδοποίηση για προσκόμιση
φορολογικών στοιχείων προς έλεγχο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη σε έγγραφό του προς το $ήμο επεσήμανε ότι η ταμειακή
βεβαίωση των εσόδων λαμβάνει χώρα μόνο μετά την οριστικοποίηση της εγγραφής
στους βεβαιωτικούς καταλόγους. Η οριστικοποίηση της εγγραφής προϋποθέτει την
αποστολή στον ενδιαφερόμενο ατομικής ειδοποίησης με απόσπασμα του
βεβαιωτικού καταλόγου και πάροδο άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας
προσφυγής του στο αρμόδιο δικαστήριο, ή απόρριψη αυτής. Επίσης, τόνισε ότι η μη
κοινοποίηση στον φορολογούμενο αποσπάσματος της φορολογικής εγγραφής έχει
ως αποτέλεσμα τη μη οριστικοποίηση του νόμιμου τίτλου. Συνεπώς, τυχόν ταμειακή
βεβαίωση της οφειλής δεν είναι νόμιμη.
Η Οικονομική Υπηρεσία του ήμου αποδέχθηκε τα επιχειρήματα της Αρχής και,
κατόπιν εισήγησής της, το $ημοτικό Συμβούλιο του $ήμου αποφάσισε τη διαγραφή
της συγκεκριμένης οφειλής.