Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο: Εκδίκαση πρώτης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά Millenium

Στη δίκη αυτή που διήρκησε μιάμιση περίπου ώρα, η αντίδικος τράπεζα εκπροσωπήθηκε από δυο δικηγόρους. Ως μάρτυρας της τράπεζας  εξετάστηκε η υπάλληλος που «ενημέρωσε» τους δανειολήπτες για το δάνειο. Να σημειωθεί  ότι η εν λόγω  υπάλληλος, κατά το χρόνο σύναψης της επίδικης σύμβασης δεν ήταν πιστοποιημένη με πιστοποιητικό B1.

 Η δίκη αυτή αποτέλεσε για εμένα μια ακόμη ευχάριστη έκπληξη, υπό την έννοια της πλήρους επιβεβαίωσης, ότι οι τράπεζες δεν είναι σε θέση να  αντικρούσουν  πειστικά τους ισχυρισμούς που προβάλλονται με την αγωγή.  Σε μια μάλιστα περίπτωση (προσωρινή διαταγή με αντίδικο την ΕΘΝΙΚΗ) οι ισχυρισμοί της αγωγής ομολογήθηκαν πλήρως (βλ. άρθρο εδώ).

 

Οι βασικοί ισχυρισμοί όπως αυτοί  προβάλλονται στην αναγνωριστική αγωγή  του άρθρου 70 ΚΠολΔ με την οποία πλήττεται ευθέως η νομιμότητα της σύμβασης σε CHF (απάτη αστική),  η ευδοκίμηση των οποίων καλείται εδώ να πιθανολογηθεί από  το δικάζων δικαστήριο, είναι οι εξής :

α) αν αποδεικνύεται (από δημοσιευμένα στοιχεία των ισολογισμών) ότι οι τράπεζες έχουν ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ αντισταθμίσει το συναλλαγματικό κίνδυνο από τη διακύμανση της ισοτιμίας EURO/CHF στον οποίο έχουν εκτεθεί,

β) αν  οι δανειολήπτες  ενημερώθηκαν όπως ο νόμος ορίζει για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στον οποίο εκτέθηκαν,

γ) αν με συμβατικό ορό ορισμένες τράπεζες όπως η ΕΘΝΙΚΗ και η Millenioum ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ σκανδαλωδώς στους δανειολήπτες τη φυσική αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου,

δ) αν οι τράπεζες καρπώνονται σήμερα τη διαφορά της ισοτιμίας μεταξύ της ισοτιμίας που «κλείδωσαν» με χρηματοπιστωτικά παράγωγα (1,60 περίπου) και της ισοτιμίας που σήμερα οι δανειολήπτες υποχρεώνονται να αποπληρώνουν τα δάνειά τους (1,20 περίπου) και

ε) αν  ήδη από το καλοκαίρι του 2007, υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για τη στροφή των επενδυτών προς τα ασφαλή λιμάνια του χρυσού και του Ελβετικού φράγκου (άρα και την υποτίμηση του Ευρώ σε σχέση με το Ελβετικό φράγκο), ενδείξεις οι οποίες αποδεδειγμένα ήταν σε γνώση των τραπεζών.

 

Η δίκη σε 9 ερωτήσεις – απαντήσεις.

 

1. Αντισταθμίζει η Millenum ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ τον κίνδυνο από την διακύμανση της ισοτιμίας EURO/CHF στον οποίο εκτέθηκε για το δάνειο σε Ελβετικά φράγκα που χορήγησε στους καταναλωτές?

 

Κατά την εν λόγω ακροαματική διαδικασία η Millenium το ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ !!! Το ίδιο έκανε και με το Σημείωμα που κατέθεσε στο Δικαστήριο…

Παρατίθεται απόσπασμα από το Σημείωμά της

 

 

Προς απόδειξη του παραπάνω αναληθούς ισχυρισμού της,  προσκόμισε και επικαλέστηκε ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται περίληψη του ισολογισμού της τράπεζας του έτους 2007… Από την περιληπτική όμως  παράθεση των στοιχείων του ισολογισμού (όπως αυτός δημοσιεύεται  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), ΔΕΝ προκύπτει ευθέως αν η τράπεζα αντισταθμίζει αποτελεσματικά το συναλλαγματικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται… (εδώ το ΦΕΚ που προσκόμισε)

 

Η απάντηση στο ερώτημα αν η Millenium αντισταθμίζει ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ το συναλλαγματικό  κίνδυνο από την διακύμανση της ισοτιμίας EURO/CHF  στον οποίο εκτέθηκε (για το δάνεια  σε Ελβετικά φράγκα που χορήγησε στους καταναλωτές), προκύπτει ΕΥΘΕΩΣ από οποιονδήποτε Ετησία Οικονομική Κατάσταση της Τράπεζας.

Στο κεφάλαιο  υπό στοιχείο λ (σελ 12) με τίτλο «Παράγωγα χρηματοοικονομικά µέσα και λογιστική αντιστάθµιση» της ετήσιας Οικονομικής Κατάστασης της MIllenium του έτους 2008 αναγράφονται τα εξής:

 

Η Τράπεζα εφαρμόζει και λογιστική αντιστάθμιση όπως ορίζεται από το ∆ΛΠ 39. Τα παράγωγα που κατέχει τα χρησιµοποιεί για σκοπούς βραχυπρόθεσµου κέρδους ή για να αντισταθµίσει άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα εµπορικής εκµετάλλευσης. Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Τα παράγωγα προϊόντα είναι συµβόλαια των οποίων η αξία προκύπτει από ένα πρωτογενές χρηµατοοικονοµικό (υποκείµενο) µέσο, όπως µετοχές, οµόλογα, δάνεια, συνάλλαγµα, εµπορεύµατα και δείκτες οργανωµένων χρηµαταγορών. Η αξία των παραγώγων διαµορφώνεται άµεσα από την αξία των πρωτογενών υφιστάµενων υποκείµενων µέσων.

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα που ενσωµατώνονται στις εργασίες της Τράπεζας είναι τα Προθεσµιακά συµβόλαια (Forward Contracts), Μελλοντικά Συµβόλαια ή Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Future contracts), Προαιρέσεις δικαιωµάτων (Options), Ανταλλαγές (Swaps), ∆ικαιώµατα ανώτατου ή Μέγιστου επιτοκίου (CAPS).

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα εµφανίζονται στα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας όταν είναι προς όφελος της και στις υποχρεώσεις όταν είναι προς όφελος των αντισυµβαλλοµένων. Τα παράγωγα διαµορφώνονται στην εύλογη αξία τους µέσω τιµών που λαµβάνονται από τιµές χρηµατιστηριακών αγορών, διαπραγµατευτές παραγώγων µοντέλα προεξόφλησης ταµειακών ροών και από µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης.

Η Τράπεζα στο πλαίσιο της στρατηγική διαχείρισης κινδύνων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις διακυµάνσεις των επιτοκίων, συναλλαγµατικών ισοτιµιών και προθεσµιακών συναλλαγών διενεργεί πράξεις σε παράγωγα µε σκοπό την οικονοµική αντιστάθµιση, (…)

 

Ως προς τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της αντιστάθµισης, η Έκθεση αναφέρει ότι για να πληρούνται τα κριτήρια λογιστικής αντιστάθµισης η Τράπεζα απαιτεί ότι κατά την σύναψη της αντιστάθµισης και καθ΄ όλη τη διάρκεια της, επιδεικνύει πραγµατική αποτελεσµατικότητα. Μια αντιστάθµιση κρίνεται άκρως αποτελεσµατική όταν επιτυγχάνεται ο συµψηφισµός των µεταβολών της εύλογης αξίας που απορρέουν από τον αντισταθµιζόµενο κίνδυνο σε ποσοστό µεταξύ 80%- 125%. Για το λόγο αυτό η Τράπεζα κατά τη δηµιουργία µιας αντιστάθµισης και σε µεταγενέστερες περιόδους πραγµατοποιεί αναδρομικούς και µελλοντικούς ελέγχους της αποτελεσµατικότητας της αντιστάθµισης. Η αναποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων.

 

Στη σελ 33 της Έκθεσης παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την  έκθεση της τράπεζας σε συναλλαγματικό κίνδυνο (και) σε Ελβετικά φράγκα… Ολόκληρη η Ετησία Οικονομική Έκθεση του 2008 δημοσιεύεται εδω .

 

2. Ενημερώθηκαν οι δανειολήπτες για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στον οποίο εκτέθηκαν?

 

Η απάντηση είναι αυτονόητα αρνητική. Το αποτελέσματα της σκόπιμης αυτής παράλειψης είναι σήμερα τραγικά…. Τον Ιούλιο του 2007 οι πελάτες μου δανειστήκαν 194.460,30 EURO καταβάλλοντας έως σήμερα  78.663,66 EURO. Σήμερα οφείλουν EURO 212.928,40 δηλαδή 18.468,1 EURO παραπάνω από αυτά που δανειστήκαν!!!

 

Ως προς το κεφαλαιώδης αυτό ζήτημα (της προστασίας του καταναλωτή από το συναλλαγματικό κίνδυνο), ρωτήθηκε η μάρτυρας, αν η Millenium παρείχε το πρόγραμμα –έστω- προστασίας ΔΟΣΗΣ που παρείχαν κάποιες τράπεζες όπως η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank. Στην ερώτηση αυτή η μάρτυρας  απάντησε ότι «η Milleniun ΔΕΝ παρείχε τέτοια προστασία», χωρίς όμως να γνωρίζει το γιατί. Να σημειωθεί εδω ότι η «προστασία» αυτή  που παρείχε η ΕΤΕ και η Eurobank  ήταν “+-5% προστασία δόσης” (ΟΧΙ κεφαλαίου) και μόνο για τα πρώτα 3 – 4 χρόνια, με μια πρόσθετη επιβάρυνση στο spread της τάξης του 0,20%.  Η “προστασία” όμως αυτή ήταν αδύναμη να θωρακίσει αποτελεσματικά τον δανειολήπτη στην περίπτωση σοβαρής διακύμανσης της ισοτιμίας.

 

Στη συνέχεια ρώτησα τη μάρτυρα αν η παράλειψη αναφοράς σε πρόγραμμα προστασίας δόσης έγινε ΣΚΟΠΙΜΑ προκειμένου  να κρατηθεί το επιτόκιο του δανείου όσο το δυνατόν χαμηλότερα (ως ΔΕΛΕΑΡ για να λάβουν οι πελάτες μου το δάνειο) και περαιτέρω, για να μην διακινδυνεύσει να τους υποψιάσει για την πραγματική φύση του προϊόντος (ότι δηλ πρόκειται όχι για δάνειο αλλά για προϊόν που συνδέεται ευθέως με την αγορά συναλλάγματος FOREX και ως εκ τούτου ενέχει σοβαρό ρίσκο).  Επίσης , αν η παράλειψη αναφοράς σε πρόγραμμα προστασίας δόσης έγινε ΣΚΟΠΙΜΑ, επειδή θα έκανε το προϊόν δυσνόητο για τον απλό καταναλωτή και επειδή πιθανόν να τον υποψίαζε ΑΝ πέραν της μηνιαίας δόσης, υπήρχε η δυνατότητα προστασίας έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου ΚΑΙ για το άληκτο κεφάλαιο, πράγμα το οποίο αν ο καταναλωτής το αντιλαμβανόταν (ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ), θα αποθαρρυνόταν να δανειστεί σε Ελβετικό φράγκο… Στις  ερωτήσεις αυτές η μάρτυρας δεν γνώριζε να απαντήσει.

 

3. Είχε η Millenium υποχρέωση να ενημερώσει τους δανειολήπτες για τις μεθόδους ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ που θα μπορούσαν να τους θωρακίσουν πλήρως από τον συναλλαγματικό κίνδυνο άλλως να μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τη θέση τους εκπεφρασμένη σε Ελβετικό φράγκο (τόσο σε επίπεδο δόσης όσο και άληκτου κεφαλαίου)?

 

Η Millenium  αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε τέτοια υποχρέωση…

 

 

Στην παρ. β του ΠΔΤΕ 2501/31.3.2002 (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) ορίζεται, ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν κατ’ ελάχιστο να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες, ώστε οι συναλλασσόμενοι με αυτά να σχηματίζουν πριν τη σύναψη της κάθε σύμβασης σαφή εικόνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, όταν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο εξατομικευμένης διαπραγμάτευσης. Ειδικά για τις χορηγήσεις (δάνεια) θα πρέπει οι υποψήφιοι πελάτες να ενημερώνονται σχετικά με τον κίνδυνο από ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην περίπτωση δανείων σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος (παρ. 2 στοιχ. χ’) και για τη δυνατότητα και το κόστος χρησιμοποίησης τεχνικών κάλυψης του κινδύνου από την ενδεχόμενη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή και των επιτοκίων (παρ. 2 στοιχ. χϊ)

 

Περαιτέρω  με την 08/06/2012 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  καλείται η  Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών να  συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός,  τις ακόλουθες προτάσεις:

 

– έχοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η υπερβολική χορήγηση καταναλωτικών δανείων συνέβαλε στην κρίση.

 

– έχοντας υπόψη ότι ο υπερβολικός δανεισμός σε ξένο νόμισμα στους καταναλωτές αύξησε τον κίνδυνο και τις ζημίες των νοικοκυριών.

 

– έχοντας υπόψη τη σημασία της σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου της 21ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα (ΕΣΣΚ/2011/1).

 

1. ζητεί από τις εποπτικές αρχές να υποχρεώνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν στους καταναλωτές εξατομικευμένες, πλήρεις και εύκολα κατανοητές πληροφορίες για τους κινδύνους που ενέχει ο δανεισμός σε ξένο νόμισμα και για τις επιπτώσεις στις δόσεις σε περίπτωση σημαντικής υποτίμησης του νόμιμου νομίσματος (…)

 

3. ζητεί να υποχρεούνται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αφού λάβουν υπόψη την οικονομική κατάσταση των καταναλωτών, να τους προειδοποιούν οσάκις μία σύμβαση πίστωσης ενδέχεται να ενέχει γι’ αυτούς συγκεκριμένους κινδύνους

 

4. (…) ζητεί αφενός από τα κράτη μέλη να απαιτήσουν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επιτρέπουν στους καταναλωτές να μετατρέπουν το δάνειο σε εναλλακτικό νόμισμα, σύμφωνα με διαφανή μέθοδο που θα κοινοποιείται στον καταναλωτή σε προσυμβατική ενημέρωση και, αφετέρου, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν στον καταναλωτή, όπου κρίνεται σκόπιμο, μηχανισμό κάλυψης ξένου συναλλάγματος σε λογικό κόστος, προκειμένου να περιορίζουν τον κίνδυνο δυσμενών διακυμάνσεων των νομισμάτων στις εξοφλήσεις (ολόκληρο το κείμενο εδω)

 

4. Γιατί οι τράπεζες απέκρυψαν από τους καταναλωτές τις μεθόδους ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ που θα μπορούσαν να τους θωρακίσουν πλήρως από τον συναλλαγματικό κίνδυνο, τη στιγμή που αυτές ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ έχουν αντισταθμίσει ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ το δικό τους συναλλαγματικό ΚΙΝΔΥΝΟ?

Για να  καρπώνονται (όπως όλα δείχνουν), τη διαφορά της ισοτιμίας μεταξύ της ισοτιμίας που «κλείδωσαν» με χρηματοπιστωτικά παράγωγα (1,60 περίπου) και της ισοτιμίας που σήμερα οι δανειολήπτες υποχρεώνονται να αποπληρώνουν τα δάνειά τους (1,20 περίπου)…Γιατί αν μιλούσαν στους δανειολήπτες για αντιστάθμιση με παράγωγα, οι δανειολήπτες θα το έβαζαν στα πόδια…Γιατί τα προϊόντα αυτά είναι τόσο σύνθετα, που για να τα καταλάβεις  χρειάζεσαι ταχύρυθμα μαθήματα ενός έτους…

 

5. Όταν το 2007 οι τράπεζες ξεκίνησαν να χορηγούν δάνεια σε CHF , υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για την στροφή των επενδυτών προς τα ασφαλή λιμάνια του χρυσού και του Ελβετικού φράγκου, άρα και την υποτίμηση του Ευρώ σε σχέση με το Ελβετικό φράγκο? Ήταν οι ενδείξεις αυτές αποδεδειγμένα σε γνώση των τραπεζών?

 

Το έτος 2007 έλαβε χώρα συμπληρωματική ανάλυση της  Εθνικής Τράπεζας για την εκτίμηση της ζημιάς που ενδέχεται να υποστεί η τράπεζα σε ακραίες (τότε) καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως να προκαλούσαν στην ΕΤΕ ιδιαίτερα υψηλές ζημιές. Τα σενάρια ακραίων (τότε) καταστάσεων που η τράπεζα εφάρμοζε ΒΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΔΝΤ) και αφορούσαν στις τρεις βασικές κατηγορίες κινδύνου του χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ (επιτοκιακού, μετοχικού και συναλλαγματικού). ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΤΟ 2007 ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤ, ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ 30%!!! (βλ. σχετικό άρθρο εδώ).

 

Πέραν της παραπάνω ανάλυσης, στο Δικαστήριο προσκομίστηκαν πλήθος Εκθέσεων της περιόδου 2007 – 2008 σύμφωνα με τις οποίες οι πλέον έγκυροι αναλυτές της αγοράς (μεταξύ άλλων οι γνωστοί σε όλους μας Οίκοι Αξιολόγησης, τα πλέον έγκυρα  τμήματα αναλύσεων ελληνικών και ξένων τραπεζών, γνωστοί για την εγκυρότητά τους αναλυτές, αρθρογράφοι στον οικονομικό τύπο κ.ά), προέβλεπαν για τα επόμενα χρόνια ραγδαία ενίσχυση του Ελβετικού φράγκου, λογω της κρίσης που το καλοκαίρι του 2007 ξέσπασε στις ΗΠΑ, όταν «έσκασε» η αγορά των ενυπόθηκων δάνειων που ένα χρόνο μετά οδήγησε στην κατάρρευση της Lehman Brothers, γεγονός που σηματοδότησε το ξέσπασμα της σφοδρής παγκόσμιας οικονομικής  κρίσης που βιώνουμε έως σήμερα.

 

Παρ όλα αυτά όμως, το 2007 οι τράπεζες ξεκίνησαν να χορηγούν αθρόα δάνεια σε CHF ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΥΤΟ. Τα δάνεια αυτά συνεχίστηκαν χορηγούνται ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΡΟΠΟ, ακόμη και μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers (15.9.2008) !!!

 

Η επικίνδυνη για το καταναλωτικό κοινό αυτή πρακτική συνεχίστηκε, αψηφώντας οι τράπεζες τους κινδύνους που ΕΓΚΑΙΡΩΣ επισήμανε στις 11 Απριλίου 2008 (λίγους μήνες πριν την κατάρρευση της Lehman Brothers) ο εγκυρότατος διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings, ο οποίος με έκθεσή του, έκρουε τότε τον κώδωνα του κινδύνου για  «το αυξημένο προφίλ ρίσκου που χαρακτηρίζει πλέον την ελληνική αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων μετά και το πλήθος νέων προϊόντων (στεγαστικά σε ελβετικό φράγκο) που διέθεσαν οι ελληνικές τράπεζες τα τελευταία χρόνια» (βλ. κεφάλαιο 12 αγωγής).

 

6. Ο σκανδαλώδης ΑΚΥΡΟΣ Όρος της σύμβασης με τον οποίο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ πληρωμή των δόσεων σε Ελβετικά φράγκα!!!!! Η ίδια δηλ η σύμβαση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη φυσική αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου!!!!

 

Πρόκειται για πρωτοφανή ΑΡΝΗΣΗ των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗΣ και Millenium να δεχτούν για την πληρωμή της δόσης απευθείας καταβολή Ελβετικών φράγκων (CHF)!!! Αντί αυτού απαιτούν καταβολή σε Ελβετικά φράγκα (CHF), κατόπιν όμως μετατροπής τους από EURO που θα κάνουν ΜΟΝΟ ΟΙ ΙΔΙΕΣ (ΕΘΝΙΚΗ και MILLENIUM) και ΜΟΝΟ την ημερομηνία πληρωμής της δόσης!!!

 

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ οι δανειολήπτες να καταβάλουν για τις δόσεις του δανείου τους   απευθείας Ελβετικά φράγκα,  προβλέπεται ευθέως με την άκυρη επίδικη σύμβαση (αστική απάτη) με την  οποία η Millenium (και η ΕΘΝΙΚΗ),  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, με τον  όρο υπ’ αρ. 2.03 β’ των επίδικων συμβάσεων σύμφωνα με τον οποίο  «Ειδικά για τα οφειλόμενα σε ελβετικά φράγκα ποσά να χρεώνει το λογαριασμό αυτόν με το ισότιμο τους σε ευρώ (Euro) εφαρμόζοντας για την μετατροπή των ελβετικών φράγκων (CHF) σε ευρώ (Euro) την τιμή πώλησης Ελβετικών φράγκων (CHF) που ισχύει την ημερομηνία καταβολής της εκάστοτε οφειλής σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο συναλλάγματος της Τράπεζας.».

 

Ο ΟΡΟΣ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΣ  ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΑΚΥΡΟΣ για το λόγο ότι δανειολήπτες ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΝ, ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ πιθανόν ΝΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ, δίχως να ενδιαφέρει νομικά για την λειτουργία της  σύμβασης, αν αυτά (CHF) τα λαμβάνουν απευθείας ως εισόδημα από εξαγωγική πχ δραστηριότητα στην Ελβετία ή αν τα αγοράζουν κατά την ελεύθερη κρίση τους από άλλη τράπεζα σε πιο συμφέρουσα τιμή (φυσική αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου).

 

Για ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ διερεύνησης από την τράπεζα της δυνατότητας που τυχόν έχει ο δανειολήπτης για ΦΥΣΙΚΗ αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου ως ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ χορήγησης δανείου σε CHF κάνει λόγο η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 21ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα (ΕΣΣΚ / 2011/1 – βλ. εδώ). Στην υπό κρίση όμως περίπτωση, ΟΧΙ μόνο ΔΕΝ έγινε διερεύνηση από την καθ ης τράπεζα της ΦΥΣΙΚΗΣ αντιστάθμισης από εμάς τους δανειζόμενους, αλλά ΜΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ κιόλας!!!

 

Από α) την ΑΡΝΗΣΗ της τράπεζας να δεχτεί την καταβολή της δόσης με ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ κατάθεση Ελβετικών φράγκων και β) την αξίωση αυτής για καταβολή της δόσης σε  Ελβετικά φράγκα κατόπιν όμως  μετατροπής από EURO σε CHF που θα γίνει ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ (με την ισοτιμία που ισχύει την ημερομηνία καταβολής της εκάστου δόσης), προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ισχυροποιείται η βασιμότητα του σχετικού ισχυρισμού της αγωγής, ότι η καθ ης καρπώνεται ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΣΗΣ τη διαφορά μεταξύ της ισοτιμίας που οι καταναλωτές υποχρεώνονται να αποπληρώσουν τις δόσεις (1,20 περίπου σήμερα) και της ισοτιμίας που οι τράπεζες ΑΣΦΑΛΙΣΑΝ με πιστωτικά παράγωγα κατά το χρόνο εκταμίευσης των δανείων (1,60 περίπου). Διότι αν για να πληρώσεις τη δόση του δανείου, ΔΕΝ αγοράσεις CHF από τη Millenium αλλά πας και τα αγοράσεις σε άλλη – διπλανή τράπεζα (που πιθανόν τα βρήκες πιο φτηνά) και μετά πας στη Millenium και πληρώσεις τη δόση απευθείας με τα CHF που αγόρασες από τη διπλανή τράπεζα, τότε η millennium (και η Εθνική) ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΡΠΩΘΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ!!!!

 

Οι προκλητικά ΑΚΥΡΕΣ αυτές συμβάσεις δεν έχουν καμία τύχη στα δικαστήρια… Θα μπορούσε κανείς να πει ότι κρατιούνται στη ζωή με μηχανική καθαρά υποστήριξη…

 

Παραθέτω εδώ τους αντίστοιχους όρους των συμβάσεων στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο της EUROBANK (ΣΧΕΤ. Γ1), της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΧΕΤ Γ2) και της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, οι οποίες, είναι κατά το μέρος αυτό (μόνο) σύννομες, διότι επιτρέπουν στο δανειολήπτη την καταβολή της μηνιαίας δόσης του απευθείας σε CHF. Άρα, δεν του απαγορεύουν την φυσική αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου.

 

EUROBANK

«Εφ’ όσον το Δάνειο η οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε συνάλλαγμα, ο/οι οφειλέτες υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις εντεύθεν υποχρεώσεις τους προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης , είτε σε ευρώ με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής.» (δες τον όρο εδώ)

 

ATE (με επιφύλαξη καθόσον ο όρος μου εσταλη από φίλη συνάδελφο με inbox στο f/b)

“Ρητά συμφωνείται ότι η εξόφληση των δόσεων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, που θα τηρεί ο οφειλέτης καθ όλη την διάρκεια του δανείου, είτε σε ευρώ είτε σε Ελβ φράγκα. Εφόσον ο λογαριασμός τηρείται σε ευρώ, η τράπεζα θα αντλεί από το λογαριασμό αυτό το απαραίτητο σε ευρώ ποσό, προκειμένου να αγοράσει για λογαριασμό του οφειλέτη, με βάση την ισοτιμία μεταξύ ευρώ και ελβ φράγκου, στην τιμή πώλησης ελβ φράγκου την ημέρα καταβολής της δόσης, το ποσό της εκάστοτε οφειλόμενης τοκοχρεωλυτικής δόσης σε ελβετικά φράγκα”.

 

Πειραιώς

«Η εξόφληση του δανείου από τον Οφειλέτη θα γίνει είτε σε αυτούσιο συνάλλαγμα, είτε με το σε Ευρώ ισάξιο (αντίτιμο) του συναλλάγματος Ελβετικών Φράγκων, υπολογιζόμενο, την ημερομηνία πληρωμής της δόσης, με βάση την ισοτιμία του οικείου συναλλάγματος, όπως αυτή θα προκύψει από τη διατραπεζική αγορά συναλλάγματος. Η τιμή αυτή θα είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή που η Τράπεζα πωλεί το Ελβετικό Φράγκο και η οποία εμφανίζεται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος της Τράπεζας» (δες τον όρο εδώ)

 

Προκύπτει από αυτά ότι πράγματι οι ΑΤΕ , Eurobank και Πειραιώς  δέχονται εξόφληση απευθείας σε ελβ φράγκα. Άρα ότι ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ στον δανειολήπτη τη ΦΥΣΙΚΗ αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου.

 

7. Ομολογία Millenium για το άκυρο του παραπάνω όρου

 

Με σχετική αίτησή μας  ζητήσαμε η καταβολή της μηνιαίας δόσης των δανείων μας να γίνεται ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ σε Ελβετικά φράγκα. Η Millenium ουδέποτε απάντησε εγγράφως, πλην όμως, υπό το βάρος του σκανδαλώδους άκυρου αυτού όρου και της ευρείας  δημοσιότητας που το θέμα  έλαβε στο διαδίκτυο (που αλλού?), την 30/04/2012 ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ την ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ της δόσης του δανείου.

 

Ειδικότερα , όπως προκύπτει από το αντίγραφο της από 30.04.2012 απόδειξης καταβολής μας σε υποκατάστημα της καθ’ ης, ποσού 600,00 CHF (η οποια προσκομίστηκε στο δικαστήριο), την καταβολή αυτή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ CHF η καθ’ ης την δέχθηκε ανεπιφυλάκτως , καίτοι στον όρο υπ’ αρ. 2.03 β’ των επίδικων συμβάσεων αναφέρεται ρητώς ότι για τα οφειλόμενα σε ελβετικά φράγκα ποσά να χρεώνει το λογαριασμό αυτόν με το ισότιμο τους σε ευρώ (Euro) εφαρμόζοντας για την μετατροπή των ελβετικών φράγκων (CHF) σε ευρώ (Euro) την τιμή πώλησης Ελβετικών φράγκων (CHF) που ισχύει την ημερομηνία καταβολής της εκάστοτε οφειλής σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο συναλλάγματος της Τράπεζας..

 

Αναπτύσσοντας δε στο Δικαστήριο την ακυρότητα του πρωτοφανούς αυτού όρου, ερωτώντας τους συναδέλφους της αντιδίκου  αν μας επιτρέπουν εν τέλει την ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ καταβολή σε CHF , απάντησαν αναγκαστικά ΝΑΙΠως άραγε εδώ θα μπορούσε κανείς να απαντήσει αρνητικά?

 

Η ως άνω ενώπιον του Δικαστηρίου ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ του αιτήματος  καθώς και η αποδοχή των 600 Ελβετικών Φράγκων (CHF) συνιστά εκ μέρους της καθ’ ης, δικαστική αφενός και εξώδικη αφετέρου ΟΜΟΛΟΓΙΑ (άρθρο 352 παρ. 2 ΚΠολΔ) ως προς το ΑΝΙΣΧΥΡΟ του ως άνω άκυρου όρου, δεδομένου ότι η  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ αποδοχή από αυτή 600 Ελβετικών φράγκων ΑΝΤΙ του ισότιμου τους σε ευρώ ΟΠΩΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ , έρχεται σε ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ με την πρόβλεψη του όρου  υπ’ αρ. 2.03 β’ των επίδικων συμβάσεων. Ομολογία δε είναι η παραδοχή πραγματικού γεγονότος επιβλαβούς για τον διάδικο που ομολογεί και ωφελίμου για τον αντίδικό του. Αντικείμενο δε αυτής μπορεί να είναι μόνο όσα πραγματικά γεγονότα έχουν ανάγκη αποδείξεως και κατά συνέπεια για όσα πραγματικά περιστατικά ομολογούνται δεν διατάσσεται απόδειξη ούτε χωρεί ανταπόδειξη.

 

Η τράπεζα αντέκρουσε τους παραπάνω ισχυρισμούς ως εξής

 

 

8. Έδιναν όλες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα τα δάνεια αυτά????

 

Προσκομίστηκε συγκεντρωτικός πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται ποιες τράπεζες και με ποιους όρους χορηγούσαν δάνεια σε ελβετικό φράγκο . Προκύπτει από τα ανωτέρω προσκομιζόμενα και επικαλούμενα σχετικά έγγραφα,  ότι αυτού του τύπου δάνεια, ΔΕΝ τα χορηγούσαν οι περισσότερες τράπεζες, όπως οι Κυπριακές, η HSBC, η CITIBANK, η Τράπεζα Αττικής, η ΑΣΠΙΣ Βank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η UCI  κ.ά. Τα δάνεια αυτά ΔΕΝ χορηγούνταν από την πλειοψηφία του τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, λογω προφανώς των ΚΙΝΔΥΝΩΝ που εγκυμονούσε για την εξυπηρέτησή τους η  διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, καθώς και των νομικών ασαφειών που θα μπορούσε να προκύψουν (όπως και τελικά συνέβη), γεγονός που αποδεικνύει ότι η πρόβλεψη της πλειοψηφίας των τραπεζών, ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ από τη χορήγηση δανείων σε CHF, ήταν απόλυτα ορθή.

 

9. Έχουν σε άλλες χώρες κριθεί τα δάνεια αυτά παράνομα?

 

Ουγγαρία: τα στεγαστικά δάνεια σε Ελβετικό φράγκο θα αποπληρώνονται βάσει νόμου  σε σταθερή ισοτιμία (πηγή).

 

Ισλανδία: το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκρινε παράνομα τα δάνεια που είναι συνδεδεμένα με ξένα νομίσματα, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται πλέον τα νοικοκυριά να καλύπτουν τις απώλειες (από την υποτίμηση) της ισλανδικής κορώνας (πηγή).

 

Ελλάδα: Από τις 19/01/2012 οπότε και δημοσίευσα το πρώτο άρθρο για τα δάνεια σε CHF, το ιστολόγιο αυτό διαβάστηκε 125.000 φορές…

 

 

 

Και φύλλο μέχρι σήμερα, δεν κουνήθηκε…

 

Πρόκειται δυστυχώς για Μπανανία, που τύχη άλλη από αυτή που είχε δεν της άξιζε…

http://alampasis.blogspot.gr/