Διαθεσιμότητα χωρίς διαπιστωτικές πράξεις

Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, έχουν καταλάβει τα γραφεία προσωπικού, για να μην φύγουν οι λίστες και οι δήμαρχοι αρνούνται να υπογράψουν τις διαπιστωτικές. Μόνο που η διαθεσιμότητα, προχωρά χωρίς όλα αυτά . Διαβάστε τι γράφει το ίδιο το έγγραφο:

 

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/τ. Α/5-12-12), στο Κεφάλαιο Ζ «Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», άρθρο 18:

«Η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου για μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόμο, γίνεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο και εντός προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο.

»Για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της ανωτέρω υπηρεσιακής μεταβολής δεν είναι αναγκαία η έκδοση σχετικής πράξης».

Να σημειωθεί ότι ήδη με εγκύκλιό του, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει προαναγγείλει ότι στις περιπτώσεις αυτές θα εντάσσονται σε διαθεσιμότητα όλοι οι ΙΔΑΧ Δ.Ε. χωρίς εξαιρέσεις.

 

Δείτε το κείμενο εδώ

https://docs.google.com/file/d/15rAoQoLRPDdubaAWDpJqtk_HDr7rusIYSvVYAsNFqWmI8gqFdZqNf0tlMPk8/edit?pli=1