Η νομοθεσία για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ 01 / 12 / 2012
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ
Για τη διαχείριση των αποβλήτων η πολιτική, οι στόχοι, τα μέτρα, οι μέθοδοι διαχείρισης και
οι δράσεις υλοποίησης αναφέρονται στα τρία Εθνικά Σχέδια:
• στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) ΚΥΑ 50910 / 2727 / ΦΕΚ 1909 /
Β΄2003. To ΕΣΔΑ εξειδικεύεται για κάθε Περιφέρεια και υλοποιείται σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
• στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ).
• στο Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνα Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
(ΕΕΣΔΕΑΥΜ).
Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Ν. 4042 / 2012 Νόμος Πλαίσιο για τα Απόβλητα. Αφορά όλα τα απόβλητα και
ενσωματώνει στο εθνικό μας δίκαιο την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και
την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» Στο άρθρο 57 έχουν γίνει οι απαραίτητες
τροποποιήσεις της παλαιότερης νομοθεσίας ώστε να έχει άμεση εφαρμογή ο νόμος
μέχρις αυτές να αντικατασταθούν.
Παραμένουν σε ισχύ τροποποιημένες μέχρι να αντικατασταθούν :
2. ΚΥΑ 50910 / 2727 / ΦΕΚ 1909 / 2003 Για την διαχείριση των Μη Επικίνδυνων
Αποβλήτων ( Αστικά, Βιομηχανικά και λοιπών Δραστηριοτήτων.
3. Η ΚΥΑ 114218/17-11-1997 (ΦΕΚ 1016/Β): «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
4. Η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β): Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.
5. Η ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β): Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για
την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.
6. Η ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287/Β): Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) κ.λπ.
Ισχύουν :
7. ΚΥΑ 29407 / Η ΚΥΑ 29407/3508/16-12-2002 (ΦΕΚ 1572/Β): «Μέτρα και όροι για
την υγειονομική ταφή αποβλήτων».
8. Η ΚΥΑ οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β): Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση
Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.
9. Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
(ΕΣΔΕΑΥΜ)
10. Εγκύκλιος : Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) –
Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ – Διευκρινίσεις επί ορισμένων
απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.146163 /2012
11. ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π. 4641/232 / ΦΕΚ 168 Β΄ / 2006 «Καθορισμός τεχνικών
προδιαγραφών μικρών χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και

απομονωμένους οικισμούς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 (παρ. 4) σε συνδυασμό με
το άρθρο 20 (παράρτημα Ι) της υπ’ αριθμ. 29407/3508/2002 κοινή υπουργική
απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (Β΄ 1572)».
Επίσης εφαρμόζονται ως έχουν :
12. Η Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 11/ 16-1-2003), «για τον καθορισμό
κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής
ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ».
13. Ο Κανονισμός 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
14ης Ιουνίου 2006 «για τις μεταφορές των αποβλήτων».
14. Ο Ν. 2939 / 2001, τα εκτελεστικά του ΠΔ και η ΚΥΑ για την Διαχείριση των ΑΕΚΚ.
Ο Νόμος Πλαίσια για τα απόβλητα επιγραμματικά :
Με τα άρθρα 10 έως 48 της Ενότητας Β΄, εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης
Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» και θεσπίζονται
μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή
μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, και
περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την
αποδοτικότητά της
Τα σημαντικότερα άρθρα του νόμου είναι :
Άρθρο 11 – Ορισμοί