Δικαίωμα υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ για σύμφωνο συμβίωσης

Δικαίωμα υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ, αποκτούν και όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Όπως επισημαίνεται σε εγκύκλιο της διοίκησης του Ιδρύματος, «οι αντισυμβαλλόμενοι, δηλαδή τα μέρη που έχουν μεταξύ τους συνάψει σύμφωνο συμβίωσης σύμφωνα με το ν. 4356/2015, εξομοιώνονται πλήρως με τους έγγαμους ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό», όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι για να ληφθεί υπόψη το σύμφωνο συμβίωσης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και να είναι εν ισχύ, δηλαδή να μην έχει επέλθει η λύση του. Σύμφωνα συμβίωσης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προγενέστερου νόμου (3719/2008), δεν θα γίνονται αποδεκτά, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νέου νόμου. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ, πρόσφατο απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης με συνημμένο αντίγραφο.