Η αξιολόγηση και η αναδιοργάνωση της δημόισιας διοίκησης

Από την ένωση αποφοίτων Δ. Διοίκησης

Η αξιολόγηση και η αναδιοργάνωση των δομών αποτελούν κρίσιμες και ευαίσθητες
διαδικασίες και πρέπει να τυγχάνουν υψηλής νομιμοποίησης, αλλά και να διαθέτουν
τις μεγαλύτερες δυνατές εγγυήσεις επιτυχίας.
Η λογική της συρρίκνωσης (downsizing) δεν μπορεί να είναι το μόνο κριτήριο, ούτε η
αποκλειστική στόχευση, γιατί έτσι θα δημιουργηθούν, με μαθηματική ακρίβεια,
περισσότερα προβλήματα στο μέλλον, με αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και
στην περαιτέρω βέβαιη κατάρρευση του Κράτους και της λειτουργίας του.
Το εγχείρημα δεν έχει πιθανότητες τελεσφόρησης αν δεν υπάρξουν δύο απολύτως
απαραίτητες – και αυτονόητες – προϋποθέσεις που συνδέονται αναπόσπαστα μεταξύ
τους: Το αμάχητο της επιστημονικής τεκμηρίωσης και η διαφάνεια.
Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης φέρει τεράστια εθνική, πολιτική και διοικητική
ευθύνη.
Η ΕΝΑΠ με υπόμνημά της και με καλή πίστη, έθεσε υπόψη του Υπουργού
πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, οργανογράμματα που παρουσιάστηκαν
διαφέρουν από αυτά που τελικά εισηγήθηκαν οι αρμόδιες επιτροπές, που
συγκροτήθηκαν για αυτόν ακριβώς το λόγο.
Για τους λόγους αυτούς, κάλεσε και καλεί τον Υπουργό να δώσει στη δημοσιότητα
ΟΛΕΣ τις εκθέσεις και τις παρατηρήσεις που τις συνοδεύουν, οι οποίες θα πρέπει
απαραιτήτως να φέρουν τις υπογραφές των μελών τους.
Η αναδιοργάνωση του κράτους δεν είναι υπόθεση κλειστών γραφείων, αλλά αφορά
το σύνολο των στελεχών του και φυσικά τη χώρα και τους πολίτες.
Αν δεν συνοδεύεται από απόλυτη διαφάνεια και διαβούλευση, τότε δεν μπορεί να
τύχει υποστήριξης, αλλά μόνο να αντιμετωπίζεται σαν ερασιτεχνική και
αποσπασματική απόπειρα που οδηγεί στην απορρύθμιση του Κράτους, στην οποία η
ΕΝΑΠ δεν πρόκειται να συναινέσει.
Πολύ περισσότερο, αν τυχόν αποδειχτεί ότι οι συγκροτηθείσες επιτροπές αποτέλεσαν
το άλλοθι μιας συμμετοχικής και διαφανούς διαδικασίας, θα προκύπτει ότι δεν
πρόκειται για μια ειλικρινή, ως προς τις προθέσεις της διαδικασία, αλλά για το
χρονικό μιας προαναγγελθείσας μεταρρυθμιστικής αποτυχίας.
Το ΔΣ της ΕΝΑΠ