Εγκρίθηκε παράταση των καθεστώτων εγγυήσεων και ομολογιακών δανείων για τις ελληνικές τράπεζες

Η ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή ενέκρινε, βάσειτων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, την παράτασητων  καθεστώτων εγγυήσεων και ομολογιακών δανείωνγια τα πιστωτικά ιδρύματαστην Ελλάδαμέχρι την 31η Δεκεμβρίου2013.Σκοπόςτων μέτρων είναινα διευκολυνθεί η πρόσβασητων πιστωτικών ιδρυμάτωνστη χρηματοδότηση.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα εν λόγω καθεστώτα για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2008 (βλ. IP/08/1742). Είχαν δοθεί αρκετές παρατάσεις – η τελευταία δόθηκε στις 22 Ιανουαρίου2013 (βλ. MEX/13/0122). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι ηπαράτασητων μέτρων συνάδει προς τις οδηγίεςτηςσχετικά με τα μέτραστήριξης των τραπεζώνκατά τη διάρκεια τηςκρίσης. Τα εν λόγω μέτρα που έλαβαν παράταση είναιστοχοθετημένα, αναλογικάκαιπεριορισμένασε χρόνο και έκταση.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπήκατέληξε, ως εκ τούτου, στο συμπέρασμαότιαποτελούν κατάλληλομέσο για την άρση σοβαρής διαταραχής τηςελληνικής οικονομίαςκαι,ως εκ τούτου, είναι συμβατά με το άρθρο107(3) (β) τηςΣυνθήκης για τηΛειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΣΛΕΕ).

 

 

 

Ιστορικό

Κατά τηνεφαρμογή τωνέκτακτωνκανόνων, υπό συνθήκες κρίσης,για τις κρατικές ενισχύσειςπρος τις τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνεικαθεστώτα εγγυήσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων τραπεζών επί εξάμηνο, ώστενα είναι σε θέσηνα παρακολουθεί τις εξελίξειςκαι να προσαρμόζειτις συνθήκες ανάλογα.