Πόσο αυξάνεται η εισφορά στον ΟΓΑ

Με κύρωση πράξης νομοθετικού περιεχομένου αυξάνεται και η εισφορά των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ.

Επισημαίνεται ότι με τις ισχύουσες διατάξεις η εισφορά των ασφαλισμένων του ΟΓΑ για παροχές υγείας  σε είδος και σε χρήμα, ανέρχεται σε ποσοστό 2,50% επί του ποσού της Ασφαλιστικής Κατηγορίας στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες του άρθρου 4 του ν.2458/1997 (Α,15)  είναι επτά (7) και η συντριπτική πλειονότητα  των ασφαλισμένων έχει ενταχθεί στην 1η –κατώτερη και από 1.1.2012 μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στη 2η . Με βάση αυτή την κατάταξη η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη ανέρχεται σε 14,65€ το μήνα ήτοι σε 175,80€ το χρόνο, εισφορά πολύ μικρή σε σχέση  αφενός με τις παρεχόμενες από τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσίες υγείας  αφετέρου με την εισφορά που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι  όλων των ασφαλιστικών οργανισμών. Για το λόγο αυτό προτείνεται η  εισφορά των ασφαλισμένων του ΟΓΑ από 1.1.2013 να υπολογίζεται στην Ασφαλιστική Κατηγορία στην οποία έχει καταταγεί  ο ασφαλισμένος και όχι σε ποσό μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στην 5η ασφαλιστική κατηγορία, όπως ισχύει κάθε φορά. Με τη ρύθμιση αυτή η εισφορά ανέρχεται σε 25,87€ το μήνα έναντι 14,65€ που  είναι σήμερα ήτοι  310,44€ και θα επιφέρει ετήσια αύξηση  της τάξης των 86.000.000 €, ταμειακή δε απόδοση της τάξης των 56.000.000  περίπου €.