Συχνές ερωτήσεις για τα διαβατήρια

 Που θα πρέπει να απευθυνθώ για να μου χορηγηθεί διαβατήριο;
Στα Γραφεία Υποδοχής Αιτήσεων της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας σε
104 σημεία σε όλη την επικράτεια . Επίσης σε 151 Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο
εξωτερικό.
2. Από πότε μπορώ να καταθέτω τα δικαιολογητικά μου για να εκδοθεί το
διαβατήριό μου;
Οκτώ μήνες πριν τη λήξη του παλαιού διαβατηρίου.
3. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ενήλικες για την έκδοση
διαβατηρίου;
• Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που διατίθεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτήσεων.
• Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4×6 εκ. συγκεκριμένων
τεχνικών προδιαγραφών
• Παράβολα:
– Παράβολο τελών έκδοσης:
– για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20%
ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 ευρώ
– για διαβατήριο τριετούς διάρκειας, παράβολο ονομαστικής αξίας 13 ευρώ + 20%
ΟΓΑ = συνολική αξία 15,60 ευρώ
– για διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 9 ευρώ + 20%
ΟΓΑ = συνολική αξία 10,80 ευρώ
– Παράβολο βιβλιαρίου: 45 ευρώ
– Παράβολο ταχυδρομικών τελών: 5 ευρώ.
• Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
• Υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει:
– Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών,
υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανώμοτη κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα
αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου.
– Αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα
παραπάνω αδικήματα.
– Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.
– Αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
– Εάν κατείχε διαβατήριο, εκδοθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3103/2003, το
οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητά την αντικατάστασή του.
Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό δημοτολογίου, εφόσον δεν αναγράφεται
στο δελτίο ταυτότητας ή το πιστοποιητικό γέννησης.
4. Τι δικαιολογητικά υποβάλλω σε περίπτωση που το διαβατήριό μου κλαπεί ή χαθεί
;
Σε περίπτωση έκδοσης νέου διαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειας, υποβάλλονται τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση νέου διαβατηρίου και επιπλέον αυτών,
βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή η
απώλεια, στην οποία αναφέρεται το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας.
5. Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ανήλικοι για την έκδοση
διαβατηρίου;
Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος, τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται ως εξής:
• Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια.Αν ο ανήλικος είναι άνω των 12 ετών
απαιτείται το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
• Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τη δημοτική αρχή όπου είναι εγγεγραμμένος ο
ανήλικος (η βεβαίωση μπορεί να γίνει και στα Κ.Ε.Π.)
• Παράβολα:
– Παράβολο ονομαστικής αξίας 13 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 15,60 ευρώ
(έως 14 ετών)
– Παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 ευρώ
(άνω των 14 ετών)
– Παράβολο βιβλιαρίου: 45 ευρώ
– Παράβολο ταχυδρομικών τελών: 5 ευρώ
Αυτά, θα κατατίθενται από τους γονείς παρουσία και του ανηλίκου. Εάν παρίσταται ο
ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου.
Όταν κανένας γονέας δεν μπορεί να παραστεί, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται
οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα
γονέα υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου. Το ιδιόχειρο της
υπογραφής των γονέων βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω. Σε πε ρίπτωση που δεν είναι
δυνατή η παροχή της ως άνω εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης
απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση.
6. Αν θέλω να ανανεώσω ή να αντικαταστήσω το διαβατήριό μου τι δικαιολογητικά
χρειάζονται ;
Καταθέτετε τα ίδια δικαιολογητικά (βλέπε ερώτηση 3) προσκομίζοντας και το παλαιό
διαβατήριο.
7. Που μπορώ να προμηθευτώ τα παράβολα;
Στις Δ.Ο.Υ αλλά και σε εξουσιοδοτημένα από τις Δ.Ο.Υ. καταστήματα (περίπτερα,
βιβλιοπωλεία κ.λπ.).
8. Μπορούν ταξιδιωτικά γραφεία να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την έκδοση
διαβατηρίων;
Όχι, η υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά στα
Γραφεία Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και σε συγκεκριμένες έμμισθες
προξενικές αρχές στην Ελλάδας.
9. Ποιες ημέρες και τι ώρες λειτουργούν τα γραφεία υποδοχής δικαιολογητικών;
Τα γραφεία υποδοχής των δικαιολογητικών στην Ελληνική επικράτεια λειτουργούν:
• Δευτέρα έως Παρασκευή: πρωί και απόγευμα
• Σάββατο και την Κυριακή: μόνο κατά τις πρωινές ώρες
• Επίσημες εορτές και αργίες: δεν λειτουργούν
• Ώρες λειτουργίας: πρωί 08:00-15:00, απογευμα 15.00-22.00, Σάββατο & Κυριακή
08.00-15.00
10. Μπορώ να υποβάλλω τα δικαιολογητικά μου σε ΚΕΠ ή σε ΟΤΑ;
Όχι, η υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται αυτοπροσώπως αποκλειστικά στα
Γραφεία Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και σε συγκεκριμένες έμμισθες
προξενικές αρχές στην Ελλάδα.
11. Ποιος άλλος μπορεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά μου για να μου χορηγηθεί
το διαβατήριο;
Κανείς άλλος. Η κατάθεση των δικαιολογητικών στα γραφεία υποδοχής, απαιτεί
αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου ακόμα και αν πρόκειται για βρέφος. Εφόσον
υφίσταται σοβαροί λόγοι υγείας οι οποίοι βεβαιούνται από ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού
νοσοκομείου, υπάλληλος τη Υπηρεσίας μεταβαίνει σ τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή
των δικαιολογητικών.
12. Ποια είναι η διαδικασία μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών;
Η διαδικασία που ακολουθείται από την υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την παραλαβή
του νέου διαβατηρίου είναι η εξής:
Τα γραφεία υποδοχής ελέγχουν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται και αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίου. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος θα
ενημερώνεται από το γραφείο υποδοχής ο ενδιαφερόμενος με προσωπική επιστολή και θα
επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό για τα παράβολα.
• Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων με
ταχυμεταφορά.
• Η Κεντρική Υπηρεσία, θα εκδίδει το διαβατήριο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την
παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
• Το νέο διαβατήριο θα αποστέλλεται με τον ίδιο τρόπο στην Υπηρεσία όπου
υποβλήθηκε η αίτηση.
• Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το διαβατήριο από το γραφείο υποδοχής
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, προσκομίζοντας την απόδειξη κατάθεσης.
13. Μπορώ να αποκτήσω διαβατήριο μέσα σε μία ημέρα;
Ναι, αλλά μόνο αν συντρέχουν οι εξής λόγοι:
• Σοβαροί λόγοι υγείας που επιβάλλουν νοσηλεία στο εξωτερικό (ισχύει για τον
ασθενή, τον συγγενή αυτού μέχρι β΄ βαθμού καθώς και τον ιατρό ή νοσηλευτή που
πρέπει να συνοδεύσουν τον ασθενή)
• Θάνατος συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού
• Τραυματισμός ή σοβαρός λόγος υγείας που αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό
αλλοδαπού κρατικού νοσοκομείου ή εξαφάνιση συγγενή μέχρι και δευτέρου βαθμού
• Καταστροφή περιουσίας του ενδιαφερομένου που βρίσκεται στο εξωτερικό
Για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις, εκτός από τα αρμόδια γραφεία σε όλη την Ελλάδα, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί κατ΄ εξαίρεση να καταθέσει τα δικαιολογητικά του και στο γραφείο
που εδρεύει στο Α.Τ. Παγκρατίου.
14. Πόση διάρκεια θα έχει το νέο μου διαβατήριο;
• Tων ενηλίκων και τον ανηλίκων άνω των 14 ετών, πέντε χρόνια από την ημέρα έκδο
σης.
• Tων λοιπών ανηλίκων (έως 14 ετών), τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης.
• Tο διαβατήριο που χορηγείται κατ’ εξαίρεση, έχει ισχύ 13 μήνες, όμως ο
ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το παραδώσει προς ακύρωση στην υπηρεσία που
κατέθεσε το αίτημα πριν τη λήξη της ισχύος του, εφ’ όσον εκλείψει η αιτία για την
οποία εκδόθηκε ή παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο άρθηκε το μέτρο
απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
15. Ποια είναι τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει το διαβατήριό μου;
Στο διαβατήριο αναγράφονται τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου, ήτοι
επώνυμο, όνομα, ιθαγένεια, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ύψος του κατόχου. Το
επώνυμο, το όνομα και ο τόπος γέννησης αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες.
Επίσης, στην ίδια σελίδα αναγράφονται η εκδούσα αρχή, ο αριθμός του διαβατηρίου, οι
ημερομηνίες έκδοσης και λήξης αυτού, ενώ περιλαμβάνεται η εκτυπωμένη φωτογραφία του
κατόχου. Τέλος, περιλαμβάνονται η υπογραφή του κατόχου, καθώς και μέσο αποθήκευσης
στο οποίο περιέχονται η φωτογραφία του και τα προσωπικά του στοιχεία.
16. Μέχρι πότε ισχύει το παλιό μου διαβατήριο;
Τα παλαιού τύπου διαβατήρια, που έχουν εκδοθεί από τις Νομαρχίες θα ισχύουν έως και την
31-12-06 (εκτός αν έχουν λήξει νωρίτερα). Από 01-01-07 θα ισχύουν μόνον τα διαβατήρια
που θα έχουν εκδοθεί απο την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.
17. Τί γίνονται τα διαβατήρια ατόμων που αποβίωσαν;
Τα διαβατήρια που ανήκουν σε θανόντες παραδίδονται με την φροντίδα των συγγενών ή
νόμιμων κληρονόμων, στις αρμόδιες αστυνομικές και προξενικές αρχές και επιστρέφονται
στην Διεύθυνση Διαβατηρίων όπου ακυρώνονται.
18. Τί γίνεται με το εκδοθέν διαβατήριο που δεν παραλαμβάνεται εγκαίρως από τον
ενδιαφερόμενο;
Το διαβατήριο το οποίο δεν παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε ένα εξάμηνο
από την έκδοση του, επιστρέφεται στην Διεύθυνση Διαβατηρίων και ακυρώνεται.
19. Ποιά η διάρκεια τω ν νέων μη βιομετρικών διαβατηρίων;
Η διάρκεια των μη βιομετρικών διαβατηρίων που εκδόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία,
είναι αυτή που αναγράφεται εντός του διαβατηρίου.
20. Είμαι κάτοχος διαβατηρίου και εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης εξόδου από τη
χώρα. Τί συνέπειες έχω;
Το διαβατήριό σας αφαιρείται από τις αρμόδιες αστυνομικές ή προξενικές αρχές και
αποστέλλεται για φύλαξη στη Δ/ση Διαβατηρίων από την οποία μπορεί να παραλαμβάνεται
μετά την ακύρωση της απαγόρευσης εξόδου.