Εξελίξεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)  απασχόλησαν την εκδήλωση που οργάνωσε η ΕΥ, με τη μορφή του IFRS Breakfast Briefing, στις αρχές Ιουλίου 2014 στη Θεσσαλονίκη. Οι ειδικοί στα θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς παρουσίασαν το πρότυπο ΔΠΧΑ 13 «Εύλογες αξίες» (του οποίου η υιοθέτηση έγινε υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2013), το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» (το οποίο εκδόθηκε το Μάιο του 2014) και αναφέρθηκαν στα κύρια σημεία των νέων προτύπων ενοποίησης ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (που εφαρμόζονται πρώτη φορά το 2014).

 

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, στη Θεσσαλονίκη, έχει ως στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδας για τις εξελίξεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και αποτελεί τη συνέχεια μιας πρωτοβουλίας της ΕΥ Ελλάδας που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, με επιτυχία, στην Αθήνα.

Η ΕΥ έχει τις δομές και τα εργαλεία να βοηθήσει κατά την πρακτική εφαρμογή των νέων προτύπων. Ιδιαίτερα για το νέο πρότυπο εσόδων (το οποίο θα επηρεάσει όλους τους κλάδους), η ΕΥ συμμετέχει σε διεθνείς ομάδες πρακτικής εφαρμογής ειδικές για κάθε κλάδο, λαμβάνοντας εμπειρίες και γνώσεις που συμβάλλουν σημαντικά στην συνεπή εφαρμογή, καθώς και στην επίλυση πρακτικών θεμάτων που αναμένεται να προκύψουν