Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών τον Απρίλιο 2013

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο 

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Απρίλιο του 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 161 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 32 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 43 εκατ. ευρώ ή 12,9% (Απρίλιος 2013: 290 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2012: 333 εκατ. ευρώ) που υπερέβη την αντίστοιχη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 8,3% (Απρίλιος 2013: 129 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2012: 141 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση των αφίξεων κατά 10,9% και ταυτόχρονα η μέση δαπάνη ανά ταξίδι επίσης μειώθηκε κατά 2,3%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν το 10,5% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και συνέβαλαν κατά 25,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

 

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 227 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (Ιανουάριος – Απρίλιος 2012: 186 εκατ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών, κατά 100 εκατ. ευρώ ή 18% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2012, σε σύγκριση με τη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 58 εκατ. ευρώ ή 7,9%. H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση κατά 6,5% της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης και στη μείωση των αφίξεων κατά 1,5%. Σημειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 10,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 3,7% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

 

 

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Τον Απρίλιο του 2013, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 12,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση κατά 22,7% ή 49 εκατ. ευρώ που παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 (Απρίλιος 2013: 166 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2012: 215 εκατ. ευρώ), ενώ αύξηση σημειώθηκε στις εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 κατά 4,7%. Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων τόσο από κατοίκους της ζώνης του ευρώ κατά 25,8% (Απρίλιος 2013: 120 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2012: 162 εκατ. ευρώ) όσο και από κατοίκους της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ οι οποίες σημείωσαν επίσης μείωση κατά 13%. Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν μείωση κατά 16,8% τον Απρίλιο 2013 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012 (Απρίλιος 2013: 37 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2012: 44 εκατ. ευρώ), αυτές από τη Γαλλία παρουσίασαν μείωση κατά 20,3% τον Απρίλιο 2013 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012 (Απρίλιος 2013: 36 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2012: 45 εκατ. ευρώ) και αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 12% (Απρίλιος 2013: 23 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2012: 27 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, μείωση κατά 21,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ και μείωση κατά 30,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 20 εκατ. ευρώ.

Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2013 σημειώνεται μείωση κατά 7,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 21,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 349 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 333 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2013 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 246 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 23,7%, και παράλληλα οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης μείωση κατά 16,5%. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 19,2% και διαμορφώθηκαν στα 74 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 19,1% και διαμορφώθηκαν στα 51 εκατ. ευρώ, και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 46 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 28,9%. Από τις λοιπές χώρες, εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 8,8% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 24 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση κατά 32,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 41 εκατ. ευρώ.

 

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Απρίλιο 2013 διαμορφώθηκε στις 558 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 16% και της μικρότερης μείωσης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 2,7%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 205 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 23,6%, ενώ αντίθετα οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 1,2% (Απρίλιος 2013: 119 χιλ., Απρίλιος 2012: 118 χιλ.). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία εμφάνισαν μείωση κατά 10,2%, από τη Γαλλία μείωση κατά 33,4%, ενώ οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 1%. Οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν μείωση κατά 18,9% και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν μείωση κατά 27,8%.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2013 μειώθηκε κατά 1,5% και διαμορφώθηκε στις 1.581 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 1.604 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 831 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,7%, ενώ αντίθετα οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 750 χιλ. και παρουσίασαν αύξηση κατά 8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 13,9% και οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ επίσης μειώθηκαν κατά 1%. Ειδικότερα, μείωση κατά 2,7% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, μείωση κατά 24,5% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία και μείωση κατά 22,5% εμφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 13% και διαμορφώθηκαν στις 24 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ μείωση παρουσίασαν οι αφίξεις από τις ΗΠΑ κατά 16,9% και διαμορφώθηκαν στις 47 χιλ. ταξιδιώτες.