Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 5-Μήνου 2013

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.843 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 10.876 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7.062 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 970 εκατ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 2.350 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4.165 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19.165 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 435 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του στόχου του Α’ πενταμήνου 2013 (18.730 εκατ. ευρώ).
Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 17.444 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 74 εκατ. ευρώ ή 0,4%, έναντι του στόχου (17.370 εκατ. ευρώ).
Στο Α’ πεντάμηνο του έτους, κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου είναι οι εξής:
α) Ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 272 εκατ. ευρώ ή 71,5%, λόγω της καθυστέρησης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και της σχετικής παράτασης που δόθηκε,
β) οι άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 151 εκατ. ευρώ ή 9,8%, λόγω της καθυστέρησης είσπραξης των προϋπολογισθέντων εσόδων του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ 2011),
γ) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 202 εκατ. ευρώ ή 3,5%, εκ των οποίων 187 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών,
δ) ο Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 86 εκατ. ευρώ ή 4,8%.
ε) τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 126 εκατ. ευρώ ή 12,6%,
στ) τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης και ειδικότερα τον Ε.Φ.Κ. καπνού, κατά 30 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:
α) τους φόρους εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 85 εκατ. ευρώ ή 13,4%, τα οποία οφείλονται κυρίως στο φόρο επί των τόκων των καταθέσεων,
β) τους φόρους περιουσίας, κατά 194 εκατ. ευρώ ή 20,1%,
γ) τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίων κατά 119 εκατ. ευρώ ή 83,7%, κυρίως λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους,
δ) τους έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε. κατά 115 εκατ. ευρώ ή 60,2%, λόγω των εισπράξεων ΦΠΑ από παρελθόντα οικονομικά έτη.
Τονίζεται ότι το Μάιο 2013, οι έμμεσοι φόροι συνέχισαν την ικανοποιητική πορεία του προηγούμενου μήνα, ξεπερνώντας τους στόχους κατά 262 εκατ. ευρώ ή 15,9 % και συγκεκριμένα από :
α) το ΦΠΑ και ΕΦΚ καπνού κατά 19 εκατ. ευρώ και 77 εκατ. € αντίστοιχα
β) τους φόρους συναλλαγών μεταβίβασης κεφαλαίων κατά 134 εκατ. ευρώ ή 446,7% λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους.
Αντίθετα τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων υστέρησαν έναντι του στόχου κατά 249 εκατ. ευρώ ή 82,5% λόγω της καθυστέρησης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και της σχετικής παράτασης που δόθηκε.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 23.009 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.784 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (25.793 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21.867 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.675 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.537 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7.375 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 25,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.313 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 11,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.653 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 66,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Σημειώνεται ότι η μείωση των δαπανών για τόκους οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI), καταβλήθηκε στο α΄ τρίμηνο του 2012.