Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 5Μήνου 2013

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το πεντάμηνο  Ιανουαρίου – Μαΐου, παρουσιάζεται έλλειμμα  στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.857 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 10.876 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7.062 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 984 εκατ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 2.350 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4.165 εκατ. ευρώ.

 

 

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19.150 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 420 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου του Α’ πενταμήνου 2013 (18.730 εκατ. ευρώ).

 

Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 17.432 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61 εκατ. ευρώ ή 0,4%, έναντι του στόχου  (17.370 εκατ. ευρώ).

 

Στο Α’ πεντάμηνο του έτους, κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου είναι οι εξής:

 

α) Ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 272 εκατ. € ή 71,5%, λόγω της καθυστέρησης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και της σχετικής παράτασης που δόθηκε,

β) οι άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 164 εκατ. € ή 10,6%, λόγω της καθυστέρησης είσπραξης των προϋπολογισθέντων εσόδων του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ 2011),

γ) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 245 εκατ. ευρώ ή 4,2%, εκ των οποίων 187 εκατ. € προέρχονται από τον Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών,

δ) ο Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 86 εκατ. ευρώ  ή 4,8%.

ε) τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 139 εκατ. ευρώ ή 14,0%,

στ) τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης και ειδικότερα τον Ε.Φ.Κ. καπνού, κατά 30 εκατ. ευρώ.

 

Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:

 

α) τους φόρους εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 85 εκατ. ευρώ ή 13,4%, τα οποία οφείλονται κυρίως στο φόρο επί των τόκων των καταθέσεων,

β)  τους φόρους περιουσίας, κατά 193 εκατ. ευρώ ή 20,0%,

γ) τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίων κατά 119 εκατ. ή 83,7%, κυρίως λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους,

δ) τους έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε. κατά 118 εκατ. € ή 61,9%, λόγω των εισπράξεων ΦΠΑ από παρελθόντα οικονομικά έτη.

 

Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το πρώτο πεντάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 1.718 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 358 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.360 εκατ. ευρώ).

 

Τονίζεται ότι κατά το μήνα Μάιο 2013 οι έμμεσοι φόροι συνέχισαν την ικανοποιητική πορεία του προηγούμενου μήνα, ξεπερνώντας τους στόχους κατά 244 εκατ. € ή 14,8 % και συγκεκριμένα από :

α) το ΦΠΑ και ΕΦΚ καπνού κατά 19 εκατ. € ή 43,7% και κατά 77 εκατ. €  ή 42,5% αντίστοιχα,

β) τους φόρους συναλλαγών μεταβίβασης κεφαλαίων κατά 134 εκατ. € ή 445,7% λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους.

 

Αντίθετα τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων  υστέρησαν έναντι του στόχου κατά 248 εκατ. € η 82,2% λόγω της καθυστέρησης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και της σχετικής παράτασης που δόθηκε.

 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 23.006 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.786 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (25.793 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21.865 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.677 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.539 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7.377 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 25,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 2.315 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 11,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.653 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 66,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

 

Σημειώνεται ότι η μείωση των δαπανών για τόκους οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI), καταβλήθηκε στο α΄ τρίμηνο του 2012.