Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για δημοτικά τέλη και φόρους μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Πολίτης διαμαρτυρήθηκε για την άρνηση του Δήμου Παύλου Μελά να του επιστρέψει ποσά που κατέβαλε αχρεωστήτως για Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

 

Ο Δήμος επικαλέστηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη επιστροφής των ποσών αυτών σε όλες τις περιπτώσεις που οι διαφορές στην χρέωση προκύπτουν από μεταγενέστερες τροποποιητικές δηλώσεις πολιτών και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι κρίσιμο στοιχείο για την επιβολή των δημοτικών τελών και φόρων είναι τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας του χώρου και όχι αυτά που αποτυπώνονται στη δήλωση του υπόχρεου.

Επίσης, τόνισε ότι η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν συνδέεται με την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας των υπόχρεων.

 

Ο Δήμος αντέτεινε ότι για την είσπραξη των ποσών αυτών υπήρχε νόμιμος τίτλος βεβαίωσής τους κατά το χρόνο καταβολής τους που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ήταν η υπεύθυνη δήλωση εμβαδού του ακινήτου.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε και επεσήμανε ότι υφίσταται νόμιμος μεν, αλλά εσφαλμένος τίτλος βεβαίωσης. Επίσης, υπογράμμισε ότι ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά» νοούνται και τα ποσά τα οποία οφείλονταν μεν κατά το χρόνο της καταβολής τους, κατέστησαν όμως εκ των υστέρων αχρεώστητα, καθώς έπαψε να υφίσταται η σχετική υποχρέωση μετά τη διόρθωση της επιφάνειας του ακινήτου με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον πολίτη. Τέλος, σημείωσε ότι ο Δήμος κατέστη αδικαιολόγητα πλουσιότερος εισπράττοντας τέλη και φόρους επί επιφάνειας μεγαλύτερης από την πραγματική.

 

Ο Δήμος Παύλου Μελά υιοθέτησε τα επιχειρήματα του Συνηγόρου του Πολίτη και το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ικανοποίησε το αίτημα του πολίτη.