Προτεραιότητες στις οποίες εντάσσονται οι Δράσεις του Σχεδίου για την απασχόληση των νέων

Με πρωτοβουλία της ΕΕ (επιστολή Barroso προς Έλληνα Πρωθυπουργό 31.1.2012) τέθηκαν οι βάσεις για την ανάληψη συντονισμένης δράσης στην κατεύθυνση της τόνωσης της ανάπτυξης και της αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας των νέων. Στο πλαίσιο προσδιορίσθηκαν έξι Άξονες Δράσης,  στους οποίους εντάσσονται οι παρακάτω προτεινόμενες δράσεις για την απασχόληση των νέων. Οι Άξονες αυτοί αποτελούν ένα συνεκτικό πλέγμα προτεραιοτήτων και καλύπτουν το σύνολο των πτυχών που συνεισφέρουν στην επίτευξη  του στόχου της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων από το επίπεδο της εκπαίδευσης μέχρι την προώθηση των νέων στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητάς τους.

Συγκεκριμένα οι Άξονες του σχεδίου Δράσης είναι:

 

Άξονας 1: Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα

Άξονας 2:       Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων μαθητείας με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση  στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση

Άξονας 3:       Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό καθοδήγησης, συμβουλευτικής,  κατάρτισης και απασχόλησης) προσαρμοσμένα στο ιδιαίτερο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων

Άξονας 4:       Αύξηση της ενίσχυσης της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άξονας 5:       Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέα /καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας

Άξονας 6:       Επένδυση σε μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της σχολικής διαρροής