Ανανέωση άδειας φυσικοθεραπευτών

Φυσικοθεραπευτές μπόρεσαν να ανανεώσουν την άδειά τους μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

 

Έλληνες φυσικοθεραπευτές, πτυχιούχοi του Πανεπιστημίου Semmwlweis της Ουγγαρίας ζήτησαν τη βοήθεια του Συνηγόρου του Πολίτη, καταγγέλλοντας ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς το κεντρικό διοικητικό συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) δεν δεχόταν να τους εγγράψει ως μέλη και να τους χορηγήσει σχετική βεβαίωση.

 

Οι πτυχιούχοι αυτοί, ασκούσαν νόμιμα το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή ήδη πριν από την ίδρυση του Συλλόγου, ωστόσο μετά την σύστασή του ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το 2007,  η σχετική βεβαίωση εγγραφής στον σύλλογο ήταν απαραίτητη για την απόκτηση και ανανέωση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

 

Ο προβαλλόμενος λόγος της άρνησης ήταν η αμφισβήτηση, εκ μέρους των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, της νομιμότητας παλαιότερων πράξεων αναγνώρισης ισοτιμίας, τις οποίες είχε εκδώσει το τότε αρμόδιο όργανο, δηλαδή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Μάλιστα ο ΠΣΦ απευθύνθηκε αρκετές φορές στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), που είναι ο αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίων, ζητώντας την επανεξέταση και στη συνέχεια την ανάκληση των επίμαχων πράξεων αναγνώρισης ισοτιμίας. Ο ΔΟΑΤΑΠ απάντησε κατηγορηματικά ότι οι πράξεις αναγνώρισης από τον προηγούμενο φορέα ήταν καθ’ όλα έγκυρες και ισχυρές.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε στον σύλλογο ότι η άρνηση χορήγησης των σχετικών βεβαιώσεων δεν έχει νόμιμο έρεισμα και ότι προκαλεί ηθική και υλική βλάβη στους ενδιαφερόμενους. Ωστόσο, ο σύλλογος, παρά την απάντηση του ΔΟΑΤΑΠ και τις έγγραφες παρεμβάσεις  του Συνηγόρου του Πολίτη, εξακολουθούσε να μην συμμορφώνεται και να παρακωλύει την διαδικασία, καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του.

 

Ως εκ τούτου, ο Συνήγορος ενημέρωσε με επιστολή-πόρισμα το εποπτεύον υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την παράλειψη του συλλόγου να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες, να χορηγήσει δηλαδή  βεβαίωση εγγραφής και ζήτησε να επιλυθεί το πρόβλημα. Το υπουργείο ανταποκρίθηκε και ζήτησε από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), να προβεί σε σχετικό έλεγχο βασιζόμενο στο έγγραφο του Συνηγόρου.

 

Ως αποτέλεσμα της παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη η διοίκηση του συλλόγου χορήγησε τελικά –μετά από περίπου δύο έτη- τη βεβαίωση εγγραφής.

Αναλυτικά

 «Άρνηση εγγραφής μέλους  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών»

 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά το άρθρο 103 παρ.9 του Συντάγματος και τον Ν.3094/2003 αρμοδιοτήτων του, εξέτασε αναφορές σχετικά με πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε Έλληνες φυσικοθεραπευτές λόγω της μη χορήγησης βεβαίωσης εγγραφής τους ως μέλη στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ).

Περίληψη προβλήματος:

 

Ειδικότερα, απόφοιτοι ισότιμων σχολών φυσικοθεραπείας της αλλοδαπής, και συγκεκριμένα του Τμήματος Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Semmwlweis της Ουγγαρίας, οι οποίοι ασκούσαν για αρκετά χρόνια -κατά το παρελθόν- το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, προσέφυγαν στην Αρχή διαμαρτυρόμενοι για παρατυπίες της Διοίκησης του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι ανέφεραν ότι κατόπιν σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, για την οποία σημειώνουν ότι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως και αποτελεσματικά, υπέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στον Π.Σ.Φ προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση εγγραφής τους ως μέλη του συλλόγου. Η βεβαίωση αυτή, αποτελεί απαραίτητο έγγραφο για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος από τις κατά τόπους Νομαρχίες. Ωστόσο, παρά την παρέλευση υπέρμετρα μεγάλου χρονικού διαστήματος (σε ορισμένες περιπτώσεις και άνω του έτους) από την κατάθεση των αιτήσεων, η Διοίκηση του Π.Σ.Φ αρνείται να εγγράψει ως μέλη τους ενδιαφερόμενους. Η κωλυσιεργία αυτή οφείλεται στο ότι ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής δεν αποδέχεται την Πράξη Αναγνώρισης ισοτιμίας των τίτλων σπουδών που έχουν λάβει οι ενδιαφερόμενοι από το Ι.Τ.Ε και ζητά την επανεξέταση της ισοτιμίας  των πτυχίων αυτών.

Νομοθετικό Πλαίσιο:

 

Με το ν. 3599/07 συστήνεται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ),  υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υ.Κ.Α.

Σύμφωνα με το άρθρ. 2 παρ. 2 εδαφ. ε., του ανωτέρω νόμου, μια από τις αρμοδιότητες  του Π.Σ.Φ αποτελεί και «η έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών για την απόκτηση και την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από τα μέλη του».

Τακτικά μέλη του συλλόγου (άρθρο 3 παρ. 2 ν.3599/07) ορίζονται «οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές: α) της Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΒασιλεύςΠαύλος», β) των πρώην Φυσικοθεραπευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ και ΚΑΤΕ, γ) των τμημάτων φυσικοθεραπείας των σχολών επιστημών υγείας − πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δ) των ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Μετά την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, οι υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄και δ΄ φυσικοθεραπευτές κλήθηκαν από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ν.3599/07, άρθρο 17, παραγρ.2), να εγγραφούν στον Π.Σ.Φ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του. Μάλιστα στο νόμο αναφέρεται (άρθρο 17, παρ.2) ότι η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει (μεταξύ άλλων) τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

« α) Την ενημέρωση των φυσικοθεραπευτών σε όλη τη χώρα.

β) Τη μέριμνα για την εγγραφή όλων των φυσικοθεραπευτών στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Φυσικοθεραπευτής μη εγγραφόμενος στο Σύλλογο εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος στερείται του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος»

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι φυσικοθεραπευτές υπέβαλαν το διάστημα εκείνο τις αιτήσεις εγγραφής τους στον Π.Σ.Φ, προκειμένου να λάβουν την σχετική βεβαίωση εγγραφής, απαραίτητη προϋπόθεση άσκησης του επαγγέλματός τους καθώς σύμφωνα με το άρθρ. 14 «Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας άσκησης φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος από τις κατά τόπους Νομαρχίες, οι φυσικοθεραπευτές υποχρεούνται να συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου»

 

Ιστορικό:

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των διαμεσολαβητικών του αρμοδιοτήτων απευθύνθηκε στον Σύλλογο τόσο τηλεφωνικώς όσο και εγγράφως (με τις υπ. αρ. πρωτ: 122850.2.2/10/10-3-2010 και υπ. αρ. πρωτ: 125875/11585/2010 επιστολές).  Μάλιστα, η τελευταία επιστολή (φωτοαντίγραφο της οποίας σας αποστέλλουμε)  αφορά την υπόθεση της κας. **********, η οποία αν και κατέθεσε αίτημα εγγραφής ήδη από τον Δεκέμβριο του 2009, δεν έχει καταφέρει ακόμη να λάβει την σχετική βεβαίωση.

 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ  στις επικοινωνίες που είχε με τον Συνήγορο του Πολίτη εξέθεσε και ενέμεινε στις απόψεις του περί αμφισβήτησης της εγκυρότητας των Πράξεων Αναγνώρισης Ισοτιμίας τίτλων Σπουδών από συγκεκριμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο για την Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών  (ν. 3599/2007), δεν προκύπτει ανάθεση αρμοδιότητας στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ, περί κρίσης της νομιμότητας αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλων σπουδών, του ακαδημαϊκού περιεχομένου αυτών καθώς και της αντίστοιχης ακαδημαϊκής επάρκειας. Μάλιστα, το αρμόδιο προς τούτο όργανο (ΔΟΑΤΑΠ/ Β’ Τμήμα), στο οποίο απευθύνθηκε καταρχήν ο Π.Σ.Φ ζητώντας την επανεξέταση και ανάκληση των πράξεων αναγνώρισης του συγκεκριμένου Πανεπιστημιακού Τμήματος απάντησε με το υπ. αρ. πρωτ: 1247/2010/8-3-2010 έγγραφο (φωτοαντίγραφο του οποίου αποστέλλουμε) τονίζοντας ότι δεν μπορεί να επανεξετάσει και να ανακαλέσει τις Πράξεις Ισοτιμίας, καθώς αυτές εκδόθηκαν βάσει του τότε ισχύοντος νομικού καθεστώτος που διείπε το Ι.Τ.Ε, αρμόδιο κατά το χρόνο κρίσης όργανο. Οι συγκεκριμένες δε Πράξεις είναι ισχυρές και έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά γνωρίσματα έγκυρων πράξεων. Στη συνέχεια και όταν ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ, καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του και μη συμμορφούμενος στην πρώτη απαντητική επιστολή του ΔΟΑΤΑΠ, επανήλθε με το ίδιο αίτημα, ο εν λόγω Οργανισμός απάντησε με το υπ. αρ. πρωτ: 1565/2011/14-1-2011 έγγραφο (φωτοαντίγραφο του οποίου επίσης αποστέλλουμε),επαναλαμβάνοντας τις θέσεις του.

 

Κατόπιν της μη συμμόρφωσης του Συλλόγου, η ενδιαφερόμενη απευθύνθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδίως το Γ’ Τμήμα /Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας απέστειλε προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών το υπ. αρ. πρωτ ΓΠ/35541/4-5-2011 έγγραφο σχετικά με την μη εγγραφή της κας Περδικάρη στο Σύλλογο. Ωστόσο, καθώς δεν υπήρξε συμμόρφωση ούτε και σε αυτή την σύσταση, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας επανήλθε με το υπ. αρ. πρωτ. οικ:.73773/ 30-6-2011 έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, με το οποίο υπενθυμίζεται η υποχρέωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, όσων κατέχουν μεταξύ άλλων και πτυχίο ισότιμης σχολής και ως εκ τούτου ζητείται η εγγραφή της ενδιαφερομένης ως μέλους.

Σε πρόσφατες τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε  η συνεργάτιδά μου κα. ******** τόσο με την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Γ’ της Δ/νσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας κα. *********, όσο και με την κα. ********** στο Γραφείο του κυρίου Υπουργού, προκειμένου να  ενημερωθεί ο Συνήγορος του Πολίτη για τυχόν εξελίξεις στο θέμα, πληροφορήθηκε από την τελευταία ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου είναι ενήμερη και ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα συμμόρφωση του Προέδρου του Π.Σ.Φ.

Διαπιστώσεις της Αρχής

Από την μέχρι σήμερα διερεύνηση των υποθέσεων και ειδικότερα από την διερεύνηση της υπόθεσης της κας. ***********, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε  τα εξής για την λειτουργία του Π.Σ.Φ :

  • Παράκαμψη της ισχύουσας νομοθεσίας με πρακτικές και απόψεις οι οποίες αποτελούν  υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του.
  • Προφανή κατάχρηση εξουσίας, καθώς με την μη συμμόρφωση στα οριζόμενα εκ του νόμου, παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή από άτομα τα οποία  έχουν τα τυπικά προσόντα και μάλιστα ασκούσαν επί χρόνια το επάγγελμα αυτό κατά το παρελθόν, επιφέροντας σε αυτά ηθική και υλική βλάβη.
  • Άρνηση συνεργασίας με τον εποπτεύοντα φορέα, ως να μην υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο.
  • Υιοθέτηση παρελκυστικών πρακτικών απέναντι στον Συνήγορο του Πολίτη.

Η υπόθεση αυτή συμπεριελήφθη στην Ετήσια Έκθεση 2010 του Συνηγόρου του Πολίτη (βλ. σ. 52) ως παράδειγμα κακοδιοίκησης, αυθαιρεσίας και παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης.

 

Εν όψει των ανωτέρω, και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί η εγγραφή της κας. *********** στο Σύλλογο, θα παρακαλούσαμε όπως στο πλαίσιο της εποπτικής αρμοδιότητας της υπηρεσίας σας, μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί ή προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να υπάρξει άρση της κακοδιοίκησης.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι καθώς υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις διακριτικής μεταχείρισης, καθότι, από άλλες αναφορές που περιήλθαν στην Αρχή, φαίνεται να έχουν  γίνει εγγραφές άλλων μελών, κατόχων ίδιων τίτλων σπουδών με την αναφερόμενη, η Αρχή μας επιφυλάσσεται μετά και τις δικές σας ενέργειες και εφόσον εξακολουθήσει να μην υπάρχει συμμόρφωση, να προωθήσει τον φάκελο της υπόθεσης στον Εισαγγελέα για περαιτέρω έλεγχο, σύμφωνα  με τις δυνατότητες που παρέχει ο συστατικός νόμος του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως ισχύει.

 

Σε αναμονή της κατά το δυνατόν συντομότερης απάντησής σας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε