Φράσεις ξένων λογίων για την Ελλάδα

 

Λίγα από όσα έχουν ειπωθεί:

 

DeorumlinguaestlinguaGraecorum
(Η γλώσσα των θεών είναι η Ελληνική γλώσσα)

“TotumGraecorumest
(Όλα είναι Ελληνικά) *[‘Ολα προέρχονται από τους Έλληνες]

“NihilGraeciaehumanum, nihilsanctum
(Τίποτα δεν είναι πιο ανθρώπινο, πιο ιερό από την Ελλάδα)

MarcusTulliusCicero (106 b.c. – 43 b.c.) [Λατίνος Κλασικός]

“‘ThoughGreecewasconquered, shedefeatedtheconqueror
andimportedtheartsintheuncivilizedLatium

(Παρ’ ότι η Ελλάς κατακτήθηκε, αυτή νίκησε τον κατακτητή
και εισήγαγε τις τέχνες στο απολίτιστο Λάτιο)

QuintusHoratiusFlaccus (65 b.c. – 8 b.c.) [Ρωμαίος λυρικός ποιητής]

Whatthemindandtheheartisforahumanbeing, Greeceisforhumanity

(Ότι το μυαλό και η καρδιά είναι για το ανθρώπινο σώμα, είναι η Ελλάς για την ανθρωπότητα)

JohannWolfgangvonGoethe (1749-1832) [Γερμανός συγγραφεύς]

DamnedGreek, youfoundeverything; philosophy, geometry,
physics, astronomyyouleftnothingforus

(Καταραμένε Έλληνα ανακάλυψες τα πάντα, φιλοσοφία, γεωμετρία,
φυσική, αστρονομία… δεν άφησες τίποτα για εμάς)

JohannChristophFriedrichvonSchiller (1759-1805)
[Γερμανός ποιητής, φιλόσοφος και Ιστορικός]

“Greece was the real cradle of liberty in which the earliest
republics were rocked. We are the pupils of the great men,
in all the principles of science, of morals, and of good government”.

(Η Ελλάς υπήρξε το αληθινό λύκνο της ελευθερίας στο οποίο σφυριλατήθηκαν
οι πρώτες πολιτείες. Εμείς είμαστε οι μαθητές [αυτών] των μεγάλων ανδρών,
σε όλες τις αρχές της επιστήμης, της ηθικής και της καλής διακυβέρνησης)

WilliamCullenBryant (1794-1878) [Αμερικανός ρομαντικός ποιητής]

“If in the library of your house you do not have the works of the ancient
Greek writers, then you live in a house with no light”.

(Εαν στη βιβλιοθήκη του στπιτιού σου δεν έχεις τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων,
τότε ζεις σε ενα σπίτι χωρίς φως)

GeorgeBernardShaw (1794-1878) [Ιρλανδός θεατρικός συγγραφεύς]

Ifitistruethattheviolinisthemostperfectofmusicalinstruments,
thenGreekistheviolinofhumanthought

(Εαν αληθεύει πως το βιολί είναι το τελειότερο των μουσικών οργάνων,
τότε Ελληνικό είναι το “βιολί” της ανθρώπινης σκέψης)

HelenAdamsKeller (1880-1968) [Αμερικανίδα συγγραφευς, “ακτιβίστρια” και λέκτωρ]

Theonlywayforustobecomegreat, oreveninimitableifpossible, istoimitatetheGreeks

(Ο μόνος τρόπος για εμάς να γίνουμε σπουδαίοι ή ακόμη και απαράμιλλοι, αν αυτό είναι δυνατό, είναι να μιμηθούμε τους Έλληνες)

JohannJoachimWinckelmann (1717-1768) [Γερμανός ιστορικός και αρχαιολόγος]

“We have to admit that the whole Islam, except the religion, was Greek.
Betrayal against the Greeks by the Islamic nations, equals betrayal against their own nature”

(Πρέπει να παραδεχτούμε πως όλο το Ισλαμ, εκτός της θρησκείας, ήταν Ελληνικό. Προδοσία
ενάντια των Ελλήνων από τα Ισλαμικά έθνη, ισούται με προδοσία ενάντια στην ίδια τους τη φύση)

IbnKhaldun (1332-1406) [Άραβας ιστορικός, λόγιος, θεολόγος και πολιτικός]

Excepttheblindforcesofnature, nothingmovesinthisworldwhichisnotGreekinitsorigin

(Εκτός των τυφλών δυνάμεων της φύσεως, τίποτα δεν κινείται σε αυτόν τον κόσμο
που να μην είναι Ελληνικό στις καταβολές του)

SirHenryJamesSumnerMaine (1822-1888) [Συγκριτικός νομολόγος και ιστορικός]

“In the Greeks alone we find the idea of that which we would like to be and produce… from the Greeks we take something more than earthly – almost godlike”.

(Στους Έλληνες και μόνο βρίσκουμε την ιδέα αυτού που θα θέλαμε να είμαστε και να παράγουμε… από τους Έλληνες παίρνουμε κάτι περισσότερο από γήινο – σχεδόν θεϊκό)

WilhelmVonHumboldt (1767-1835) [Διπλωμάτης, φιλόσοφος και λόγιος]

ItisgreattodescentfromGreece, thelandthatgavethelighttotheworld

(Είναι σπουδαίο να κατάγεσαι από την Ελλάδα, τη χώρα που έδωσε το φως στον κόσμο)

VictorHugo (1802-1855) [Γάλλος ποιητής]

“We are children of the Greeks”

(Είμαστε παιδιά των Ελλήνων.)

FrederichII Βασιλιάς της Πρωσσίας (1712-1786)

 http://www.ellinikoarxeio.com/2013/02/fraseisksenwngiaellada.html#ixzz2NUqryEFZ