Η Επιτροπή προτείνει την παράταση κατά 2 χρόνια της συγχρηματοδότησης 95% από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε (21/5/2013) μέτρα που θα βοηθήσουν τις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση να αξιοποιήσουν τους τόσο αναγκαίους γι’ αυτές πόρους της ΕΕ. Τα μέτρα θα βοηθήσουν αυτά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων, να υποστηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να επενδύσουν σε καίρια έργα υποδομής. Χωρίς τα προτεινόμενα μέτρα, οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη θα μπορούσαν να χαθούν, λόγω της έλλειψης χρόνου για τη διάθεση των χρημάτων ή της δυσκολίας εξεύρεσης εθνικής και ιδιωτικής συγχρηματοδότησης στο ισχύον οικονομικό κλίμα. Η πρόταση, που ζητήθηκε από κυβερνήσεις της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα σταλεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των υπουργών της ΕΕ για έγκριση.

 

 

 

 

Το πρώτο μέτρο προβλέπει την πιο γρήγορη διάθεση περίπου 500 εκατ. ευρώ για επενδύσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία. Έτσι θα αυξηθεί η συνεισφορά της ΕΕ στις επενδύσεις της πολιτικής συνοχής και θα δοθεί η δυνατότητα μικρότερης εθνικής συμμετοχής. Έτσι θα παραταθεί η συμφωνία συγχρηματοδότησης του Δεκεμβρίου 2011 για ακόμη δύο χρόνια. Θα ελαφρύνει επίσης τους εθνικούς προϋπολογισμούς, χωρίς νέα χρηματοδότηση της ΕΕ.

 

Το δεύτερο μέτρο που προτάθηκε σήμερα θα δώσει στη Ρουμανία και τη Σλοβακία περισσότερο χρόνο για τη διάθεση των πόρων της πολιτικής συνοχής. Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη επιλογή και υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας – για παράδειγμα, για την ώθηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και για την απασχόληση των νέων.

 

Σχολιάζοντας σήμερα την πρόταση, ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn δήλωσε: «Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε έτοιμοι να δείξουμε αλληλεγγύη και ευελιξία σε αυτούς που έπληξε η κρίση, έτσι ώστε να επιστρέψουν στο δρόμο της ανάπτυξης. Η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα κύρια εργαλεία της Ένωσης για το σκοπό αυτό. Τα στοχευμένα μέτρα που προτείναμε σήμερα θα βοηθήσουν αυτές τις χώρες να αξιοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις: για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας με την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την παροχή σε αυτές πρόσβασης σε χρηματοδότηση, για την υποστήριξη των νέων για να βρουν απασχόληση και για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της έρευνας. Αυτό δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των οικείων χωρών αλλά και της Ευρώπης στο σύνολό της. Πρέπει όμως να προσθέσω ότι η πρόταση αυτή, ενώ δίνει μια ανάσα, δεν υποκαθιστά τις μεταρρυθμίσεις και την επιτάχυνση της αξιοποίησης των πόρων.»

 

Ο κ. Laszlo Andor, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, πρόσθεσε: «Οι έκτακτες περιστάσεις που μας οδήγησαν στην αύξηση της συμμετοχής της ΕΕ στις δαπάνες της πολιτικής συνοχής στις λεγόμενες χώρες του προγράμματος, δυστυχώς, εξακολουθούν να υφίστανται. Το μέτρο ήταν επιτυχημένο όσον αφορά την ενίσχυση της διάθεσης πόρων της ΕΕ για αναπτυξιακές επενδύσεις και είχαμε κάθε λόγο να το επεκτείνουμε. Όσον αφορά τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, ύστερα από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η παρούσα πρόταση τους παρέχει τη δυνατότητα να επενδύσουν πόρους της ΕΕ όπου είναι περισσότερο αναγκαίο. Οι δύο χώρες πρέπει να το δουν αυτό ως κίνητρο για να ενισχύσουν τις μεταρρυθμιστικές και επενδυτικές προσπάθειές τους.»

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Το αρχικό μέτρο «προσαύξησης» της συνεισφοράς της ΕΕ που εγκρίθηκε το 2011, είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή αύξηση της συγχρηματοδότησης της ΕΕ, έως το τέλος του 2013, έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες κατόπιν αιτήματος, για τις χώρες που είχαν πληγεί περισσότερο από την κρίση, δηλαδή την Ιρλανδία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.

 

Το μέτρο δεν αποτελεί νέα χρηματοδότηση, όμως επιτρέπει την ευκολότερη αξιοποίηση πόρων που διατίθενται ήδη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Η συνεισφορά της ΕΕ θα αυξηθεί κατ’ ανώτατο όριο σε 95% και έτσι θα μειωθεί η απαίτηση εθνικής συγχρηματοδότησης σε μόλις 5%. Συγκεκριμένα, το 2014 αυτό θα αντιστοιχεί σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, από τα οποία 400 εκατ. για την Ελλάδα, 100 εκατ. για την Πορτογαλία και 20 εκατ. ευρώ για την Κύπρο (αυτές οι τρεις χώρες αναμένεται να λάβουν οικονομική υποστήριξη στο πλαίσιο ενός προγράμματος μακροοικονομικής σταθερότητας το 2014).

 

Το δεύτερο μέτρο της πρότασης ανταποκρίνεται στο αίτημα που διατύπωσε τον Φεβρουάριο προς την Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ και τη διερεύνηση τρόπων για την ευκολότερη διάθεση πόρων της ΕΕ από τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

 

Οι πιστώσεις της πολιτικής συνοχής για τα κράτη μέλη διαιρούνται σε ετήσια ποσά, τα οποία πρέπει να δαπανηθούν εντός τριών ετών, ανάλογα με τη χώρα. Αυτός ο κανόνας είναι γνωστός ως ο κανόνας «N+2 ή N+3», όπου N είναι το έτος έναρξης διάθεσης των χρημάτων. Καθένα από αυτά τα ετήσια ποσά που δεν απορροφάται από το κράτος μέλος εντός αυτής της περιόδου, αυτόματα αφαιρείται από την πίστωσή του και επιστρέφει στο συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η  πρόταση της Επιτροπής παρατείνει τον κανόνα N+3 για τη Ρουμανία και τη Σλοβακία που, διαφορετικά, θα έληγε το 2013. Τους παρέχει μεγαλύτερο περιθώριο διάθεσης και απορρόφησης πόρων της ΕΕ, μειώνοντας τον κίνδυνο απώλειάς τους.