Η μετετέλιξη του αριστερού ρεύματος σε πολιτική οργάνωση

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΛΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το «Αριστερό Ρεύμα» στην πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη των μελών και στελεχών του, αποφάσισε τη μετεξέλιξη του σε «Πολιτική Οργάνωση» με τη διοργάνωση Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης τον Οκτώβριο 2016. Η δημιουργία της «Λαϊκής Ενότητας» ως «μετωπικού» (πολυκομματικού) πολιτικού φορέα, ήταν ο βασικότερος λόγος μετεξέλιξης του σε «πολιτική οργάνωση». Ενδεχομένως θα μπορούσε να παραμείνει «τάση», αν η ΛΑΕ με τη συναίνεση όλων συγκροτείτο σε πολυτασικό κόμμα, κάτι που δεν έγινε δεκτό από τις άλλες «συλλογικότητες». Άρα η απόφαση του για μετεξέλιξη σε «Πολιτική Οργάνωση» κινείται σε σωστή κατεύθυνση και μάλιστα …..έχει αργοπορήσει. Ωστόσο να σημειώσουμε ότι η ΛΑΕ, είτε με τη μορφή «πολυκομματικού μετώπου», είτε και τη μορφή «πολυτασικού κόμματος» – με όποια πλεονεκτήματα διαθέτει κάθε σχήμα – δεν εξασφαλίζει αυτόματα πλεονεκτήματα, αλλά είναι υπόθεση σωστής «οργάνωσης και λειτουργίας» και πάνω απ’ όλα σωστής «πολιτικής γραμμής» και «κινηματικής δράσης», για να δρέψει ελπιδοφόρα αποτελέσματα.

 

1. Βασικός στόχος της «μετεξέλιξης» του ΑΡ

Χρειάζεται να γίνει καθαρό ότι στόχος της μετεξέλιξης του ΑΡ είναι να αποκτήσει αναβαθμισμένη μορφή «πολιτικής οργάνωσης» και όχι απλά μιας «πολιτικής κίνησης» που «εν πολλοίς» λειτουργούσε άτυπα ως τώρα. Το ζήτημα δεν είναι η τυπική αναφορά του ως «Κόμμα», αλλά η δομή και η λειτουργία του. Η ζωή έχει δείξει ότι «πολιτικά υποκείμενα» που εμφανίζονται ως «Κίνημα», ή «Ένωση», κλπ, πρακτικά αποτελούν μορφές κομματικής οργάνωσης. Κατά συνέπεια η «ποιοτική αναβάθμιση» του ΑΡ, το «ποιοτικό άλμα» ή «ποιοτική στροφή» στη συγκρότηση και λειτουργία του, απορρέουν τόσο από «ενδογενείς» αναγκαιότητες (ενίσχυση συλλογικότητας, οργανωτικής λειτουργίας, ιδεολογικής-πολιτικής συνοχής κά), όσο κυρίως από «εξωγενείς» παράγοντες, δηλ. την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και στήριξη του «μετώπου» της ΛΑΕ.

Η συγκεκριμένη στήριξη πρέπει να κατανοείται με: α) την επεξεργασία εμπεριστατωμένων πολιτικών θέσεων, β) την ενίσχυση της ιδεολογικής και θεωρητικής κατάρτισης των μελών του, γ) την οργανωτική ανάπτυξη και συνοχή των γραμμών του, δ) την ανάπτυξη πρωτοπόρας κινηματικής δράσης, ε) την έμπρακτη εφαρμογή των συλλογικών αποφάσεων της ΛΑΕ μέσα από την πολιτική της μαζική δράση και τέλος στ)την καλλιέργεια και εμπέδωση πνεύματος γόνιμης συνεργασίας με τις άλλες «συνιστώσες» (συλλογικότητες) και ανένταχτους αγωνιστές της ΛΑΕ. Με λίγα λόγια τα «εν δυνάμει» πλεονεκτήματα του «μετώπου» της «Λαϊκής Ενότητας» δεν προκύπτουν αυτόματα, αλλά απαιτούν πολύμορφη προσπάθεια και φροντίδα από όλους τους «συμμετέχοντες», πολύ περισσότερο από το ΑΡ, που ως μεγαλύτερη αριθμητικά δύναμη, καλείται να παίξει με τη θετική έννοια «ηγεμονικό» ρόλο σε επίπεδο ιδεών, προτάσεων, οργάνωσης, κινηματικής δράσης, κά.

2. Οι ιδεολογικές κοσμοθεωρητικές αναφορές του νέου φορέα

Η ιδεολογία από μαρξιστική άποψη είναι «ψευδής συνείδηση που συγκαλύπτει ταξικά συμφέροντα». Ή για να το πούμε αλλιώς, ιδεολογία είναι η «σε συστηματοποιημένη μορφή διατύπωση ταξικών συμφερόντων» μιας κοινωνικής τάξης ή ομάδας. Απ’ εδώ και η αστική ιδεολογία, η μικροαστική, η προλεταριακή, κλπ. Ο νέος «πολιτικός φορέας» που συγκροτεί το ΑΡ, εμπνέεται από τις κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις των κλασσικών του μαρξισμού (Μαρξ-Ένγκελς-Λένιν), καθώς και τις νεώτερες μαρξιστικές προσεγγίσεις. Έχει στρατηγικό του στόχο τη «χειραφέτηση» (απελευθέρωση) των δυνάμεων της εργασίας από την καπιταλιστική εκμετάλλευση και καταπίεση (δηλ. την υπέρβαση του καπιταλισμού), οραματίζεται το σοσιαλισμό του 21ου αιώνα και έχει ορίζοντα την κομμουνιστική κοινωνία. Αυτό είναι το ιδεολογικό-πολιτικόDNA του νέου φορέα συγκρότησης του ΑΡ.!

3. Οργανωτικές αρχές συγκρότησης και λειτουργίας

Ο νέος «πολιτικός φορέας» (Π.Φ.), φιλοδοξεί να αποτελέσει σύγχρονη μορφή οργάνωσης της ριζοσπαστικής αριστεράς. Δηλαδή στηρίζεται: α) στη δημοκρατική ανάδειξη και λειτουργία των οργάνων του, β) τη συλλογικότητα, τη κριτική και αυτοκριτική, γ) το σεβασμό από όλους των συλλογικών αποφάσεων, δ) το σεβασμό της διαφορετικής άποψης ως του δικαιώματος δημοσιοποίησης της, κά. Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η δυνατότητα συγκρότησης «τάσεων» (μορφές, όρια, κά). Θέμα ανοικτό στο διάλογο στην πορεία προς την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αντιφατικές εμπειρίες, τόσο στα πλαίσια του ΣΥΝ και ΣΥΡΙΖΑ, όσο και διεθνώς.

Η οργανωτική πανελλαδική συγκρότηση του Π.Φ. θα έχει προφανώς τρία επίπεδα. Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο με τις οργανώσεις βάσης (ΟΒ), σε δευτεροβάθμιο επίπεδο Νομού/Κλάδου/Πόλη και τριτοβάθμιο Πανελλαδικό με τα κεντρικά όργανα. Το ανώτατο όργανο είναι η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, που εκλέγει Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο (ΚΣΟ), Εκτελεστική Γραμματεία (ΕΓ), καθώς Συντονιστή/Γραμματέα. Σε δευτεροβάθμιο επίπεδο εκλέγονται τα νομαρχιακό-τομεακά όργανα και με κατάλληλες μορφές εξασφαλίζεται ο συντονισμός δράσης σε επίπεδο Περιφέρειας. Τέλος σε πρωτοβάθμιο τοπικό-κλαδικό επίπεδο, εκλέγονται αντίστοιχα όργανα. Σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα με το βαθμό οργανωτικής ανάπτυξης και λόγους αποτελεσματικής δράσης, μπορεί να υπάρξουν μεταβατικές ή άλλες ειδικές ρυθμίσεις.

Η εκλογή των οργάνων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με μειωμένη σταυροδοσία (το ποσοστό θα οριστεί στον Κανονισμό εν όψει της Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης). Ασφαλώς πρέπει τεθούν περιορισμοί στις θητείες, τόσο στα κεντρικά όργανα όσο στα δημόσια αξιώματα, ενώ η επιλογή των υποψηφίων βουλευτών-ευρωβουλευτών-δημάρχων κλπ, πρέπει να συνδυάζει τη γνώμη των μελών των οργάνων σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο, αλλά τον τελευταίο λόγο πρέπει να έχει το κεντρικό όργανο.

4. Ποια η σχέση με τη ΛΑΕ;

Τα μέλη και στελέχη του νέου «πολιτικού φορέα», συμμετέχουν στα όργανα και δραστηριότητες της «Λαϊκής Ενότητας». Εργάζονται δραστήρια για την προώθηση των αποφάσεων της και σέβονται τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις του καταστατικού-κανονισμού λειτουργίας της. Στα κοινωνικά κινήματα (συνδικαλιστικό, αυτοδιοικητικό), γίνεται προσπάθεια ενιαίας έκφρασης των δυνάμεων με τις άλλες «συλλογικότητες» που συμμετέχουν στην «Λαϊκή Ενότητα».

5. Ιδιαίτερο βάρος στη Νεολαία και στη Θεωρητική δουλειά

Είναι γνωστή η χρόνια υστέρηση πολιτικής παρέμβασης του ΑΡ στις νεώτερες γενιές, με προφανείς τις οργανωτικές και πολιτικές προεκτάσεις. Ο νέος φορέας συγκροτεί Τομέα Νεολαίας που συμμετέχουν, με επιλογή τους, όσα μέλη του ΑΡ είναι 32 ετών και κάτω. Ο Τομέας Νεολαίας έχει αυξημένα καθήκοντα ιδεολογικής και πολιτικής διαπαιδαγώγησης των νέων αγωνιστών, στα οράματα και αξιακά φορτία της αριστεράς, καθώς και σε ζητήματα στρατηγικής και τακτικής του αριστερού κινήματος. Επίσης για τη γενικότερη αναβάθμιση της ιδεολογικής και θεωρητικής δουλειάς του νέου φορέα, το ΑΡ πρέπει να στηρίζει θεσμούς έρευνας και φιλικών «μ.μ.ε.», τόσο παραδοσιακών, όσο και διαδικτυακών (social media). Ένα θέμα που απαιτεί ειδική συζήτηση.

6. Μεταβατικές ρυθμίσεις

Η πορεία προς την Ιδρυτική Πανελλαδική Συνδιάσκεψη και μετεξέλιξη του ΑΡ σε Πολιτική Οργάνωση τον Οκτώβρη ’16, σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια «μεταβατική περίοδο» οργάνωσης (οικοδόμησης) του νέου φορέα, με εγγραφή μελών, ανάδειξη προσωρινών α’-βάθμιων και β’-βάθμιων οργάνων και εκλογή αντιπροσώπων για την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη. Προϊόν της Συνδιάσκεψης θα είναι η έγκριση της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Καταστατικού και η εκλογή των Κεντρικών οργάνων. Το προσωρινό Κεντρικό Συντονιστικό που αποφασίστηκε στην τελευταία πανελλαδική σύσκεψη, θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην επεξεργασία του Κανονισμού ανάδειξης αντιπροσώπων και της λειτουργίας των οργανώσεων στο μεταβατικό διάστημα, καθώς και του πλαισίου δημόσιου προ-συνδιασκεψιακού διαλόγου. Παράλληλα οι δύο επιτροπές (Διακήρυξης και Καταστατικού), θα πρέπει να συγκεντρώσουν και να επεξεργαστούν τις προτάσεις και προβληματισμούς που έχουν ήδη κατατεθεί ή θα προκύψουν στην πορεία του διαλόγου. Εξυπακούεται ότι όλα αυτά επιβάλλουν έναν καλό πολιτικό σχεδιασμό εκ μέρους του προσωρινού κεντρικού οργάνου του ΑΡ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πολιτικές δράσεις της ΛΑΕ, καθώς και την πορεία της προς την Πανελλαδική της Συνδιάσκεψη στο τέλος Μάη ’16.

 

http://www.iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=23942:tolios-aristerorevma&catid=81:kivernisi&Itemid=198