Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

 

 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της σημασίας του κλάδου των κατασκευών για την ελληνική οικονομία, στην εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή του και στη διατύπωση προτάσεων για θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα αίρουν σημαντικά εμπόδια και θα μεγιστοποιούν τη συμβολή του κλάδου στην προσπάθεια ανάταξης της εθνικής οικονομίας.

 Η μελέτη εδώ

 

 

http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_31032015_REP_GR.PDF