Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις

Με προσθήκη τροπολογία στο σχέδιο νόμου  

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

«Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 152), όπως ισχύει.», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)»

και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις  

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 τροποποιείται το άρθρο 63Δ παράγραφος 4 του ν. 3601/2007, και ειδικότερα, αυξάνεται από τρίμηνο σε εξάμηνο, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει οριστικά το ποσό της διαφοράς κατά την παράγραφο 13 του ίδιου νόμου. Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της αποτίμησης από τον ή τους νόμιμους ελεγκτές του συνόλου των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων και κατόπιν για τον οριστικό καθορισμό του ποσού από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 ρυθμίζονται θέματα  σχετικά με την αποπληρωμή των δανείων, που έχουν λάβει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που έχουν ιδρύσει αυτοί, οι Σύνδεσμοι αυτών και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτών, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους και να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών, που παρουσιάζονται στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που έχουν ιδρύσει αυτοί, τους Συνδέσμους αυτών και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτών, από τη μείωση, λόγω της οικονομικής ύφεσης, των αποδιδόμενων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), με την υποπαράγραφο α’ ρυθμίζεται άπαξ η επιμήκυνση της αποπληρωμής δανειακών συμβάσεων τους με το Τ.Π.Δ. μέχρι οκτώ (8) έτη, με υποβολή σχετικής αίτησης, έως 31.12.2012, του οικείου νομικού προσώπου, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του, στην οποία θα καθορίζεται επακριβώς ο επιθυμητός χρόνος της επιμήκυνσης. Παραλλήλως, χορηγείται, με την ίδια ως άνω διαδικασία, περίοδος χάριτος διάρκειας έως τριών (3) ετών, εντός της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι και επέρχεται, για την περίοδο αυτή, μείωση του επιτοκίου των συναφθέντων δανείων κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα.

Με την υποπαράγραφο β’ ορίζεται ότι η αναφερόμενη στην παρ. 1α του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) διάρκεια παράτασης αποπληρωμής των οφειλών των εκεί αναφερομένων προσώπων, ήτοι δήμων, πρώην κοινοτήτων και καθολικών διαδόχων αυτών, ως και των περιφερειών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνομολόγησης δανείων του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 και των σε εκτέλεση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή που εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα για την οικονομική τους εξυγίανση του άρθρου 262 του ίδιου νόμου, επιμηκύνεται  έως δέκα (10) επιπλέον έτη.

Με την υποπαράγραφο γ’ προβλέπεται ότι η αποκλειστική προθεσμία της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α’ 14), εντός της οποίας θα πρέπει να έχει λάβει χώρα η συνομολόγηση δανείων ισόποσων με τα πάσης φύσεως υφιστάμενα στο Τ.Π.Δ. χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και πρώην κοινοτήτων, παρατείνεται έως τις 31.6.2013, εφόσον έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα το αργότερο έως  31.1.2013.

Με την υποπαράγραφο δ’, προκειμένου να διευκολυνθεί η ρευστότητα των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού κατά την έναρξη της νέας περιόδου και να καλυφθούν επαρκώς οι λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις τους (μισθοδοσία κ.λπ.), αναστέλλεται η παρακράτηση των τοκοχρεολυτικών δόσεων χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2012 και τα τυχόν ποσά επιστρέφονται σε αυτούς κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής τους, θα εξοφληθούν δε αυτά, ως και οι τυχόν λοιπές ανεξόφλητες, κατά τη 1.1.2013, οφειλές τους από χορηγηθέντα δάνεια, άτοκα, εντός του έτους 2013, κατά μέγιστο σε ένδεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 31.1.2013, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ.

Με την προτεινόμενη  ρύθμιση της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 3 τροποποιείται η  προβλεπόμενη με τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 21 ν. 4002/2011 (Α’ 180/22-08-2011) ειδική διαδικασία τοποθέτησης και λήξης της θητείας των προϊσταμένων των αναφερόμενων στη διάταξη αυτή οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών απέβλεπε στην παροχή ευελιξίας στη Διοίκηση κατά την τοποθέτηση και αντικατάσταση των υπευθύνων προϊσταμένων στις ελεγκτικές οργανικές μονάδες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό οικονομικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, προβλέφθηκε συγκεκριμένα, κατ’απόκλιση από τις γενικές διατάξεις, η τοποθέτηση και η λήξη θητείας των ανωτέρω προϊσταμένων με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία ενός έτους που μπορεί να ανανεώνεται μια ή περισσότερες φορές ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της, με όμοια απόφαση και κύριο κριτήριο την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τους έχουν τεθεί. Με την ίδια διάταξη προστέθηκε ότι με την απόφαση τοποθέτησης καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για κάθε οργανική μονάδα, οι οποίοι ελέγχονται ανά τρίμηνο.

Όπως αποδεικνύεται όμως στην πράξη, η ανωτέρω διάταξη παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες εφαρμογής, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η επίτευξη του σκοπού της. Ειδικότερα, οι υπουργικές αποφάσεις τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων που έχουν ήδη εκδοθεί προβλέπουν ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους σε ετήσια και όχι τριμηνιαία βάση. Δεν καθορίζονται με τον τρόπο αυτό τα κριτήρια στη βάση των οποίων ελέγχεται ανά τρίμηνο (όπως απαιτεί το άρθρο 55 παρ. 21 ν. 4002/2011) η επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων για κάθε οργανική μονάδα. Περαιτέρω, ενόψει του ότι ως κύριο κριτήριο πρόωρης διακοπής της θητείας ορίζεται από την ίδια διάταξη η επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί, δεν υφίσταται ασφάλεια δικαίου ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής της νομοθετικά προβλεπόμενης δυνατότητας πρόωρης λήξης της θητείας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Ωστόσο, η ανάγκη άμεσης εφαρμογής του ανά τρίμηνο ελέγχου της επίτευξης των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και της δυνατότητας αντικατάστασης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων που δεν εκπληρώνουν τους στόχους αυτούς είναι επιτακτική ενόψει των εξαιρετικών δημοσιονομικών συνθηκών τις οποίες διέρχεται η χώρα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, καθίσταται αναγκαία η λήξη της θητείας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων που έχουν τοποθετηθεί κατ’εφαρμογή του άρθρου 55 παρ. 21 ν. 4002/2011. Στην προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται επίσης ρητά ότι η απόφαση τοποθέτησης προϊσταμένων καθορίζει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για κάθε οργανική μονάδα ανά τρίμηνο, ενώ επίσης η επίτευξη των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ελέγχεται ανά τρίμηνο και, κατά συνέπεια, η απόφαση πρόωρης λήξης της θητείας προϊσταμένων λαμβάνεται με κύριο κριτήριο την επίτευξη των τριμηνιαίων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της οργανικής μονάδας. Προβλέπεται δηλαδή το ίδιο χρονικό πλαίσιο (τρίμηνο) ως προς τους τιθέμενους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, τον έλεγχο της τήρησής τους και τη δυνατότητα πρόωρης λήξης της θητείας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων με κύριο κριτήριο τη μη επίτευξη των τεθέντων τριμηνιαίων στόχων. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εναλλαγή των προσώπων που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις της φορολογικής διοίκησης σε τακτά χρονικά διαστήματα προβλέπεται ακόμη ότι η ετήσια θητεία των προϊσταμένων οργανικών μονάδων που τοποθετούνται σύμφωνα με την παραγράφου 21 του άρθρου 55 ν. 4002/2011 μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο φορές – κατά συνέπεια, η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία.

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 3 αναδιατυπώνεται το άρθρο 4 παρ. 3 ν. 3943/2011 (Α’ 66), προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία επιλογής των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους από την προβλεπόμενη στο άρθρο 16 του ίδιου νόμου Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού κατόπιν συνέντευξης. Προβλέπεται ιδίως η απλούστευση της διαδικασίας για την επιλογή υπαλλήλων με τουλάχιστον διετή προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα, καθώς και η αξιολόγησή τους σε τριμηνιαία βάση.

Κατά τα λοιπά, ως προς τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκα­στικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, την ενδεχόμενη πρόβλεψη ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, καθώς και συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αυτών για την επιλογή, τις προϋποθέσεις, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψήφιων Ελεγκτών εξακολουθεί να ισχύει η εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 6 του ίδιου νόμου για τη ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων με κοινή υπουργική απόφαση.

 

Με την παράγραφο 4 της παρούσας προσθήκης- τροπολογίας διατηρούνται σε ισχύ οι υπάρχουσες τακτικές διεθνείς λεωφορειακές γραμμές μεταξύ Ελλάδος και τρίτων χωρών έως τις 30.6.2013, ώστε να μην δημιουργηθεί κενό στην εξυπηρέτηση των επιβατών που κινούνται στις γραμμές μεταξύ Ελλάδας και γειτονικών χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των διεθνών λεωφορειακών γραμμών. Πράγματι, η ισχύουσα διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 185 του ν.4070/2012 έχει ως στόχο να ρυθμίσει θέματα διεθνών τακτικών επιβατικών γραμμών, ιδίως μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας, έτσι ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα μη τήρησης της αρχής της αμοιβαιότητας, αλλά και τυχόν παράνομες πρακτικές. Ταυτόχρονα, όμως, θέτει περιορισμούς που επηρεάζουν και άλλο μεταφορικό έργο. Συγκεκριμένα, η κάλυψη τακτικών διεθνών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδος και τρίτων χωρών βάσει της παρ. 15 του αρ. 185 του ν. 4070/2012 επιτρέπεται μόνο μεταξύ της πρωτεύουσας της τρίτης χώρας και την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ή μεταξύ πρωτευουσών όμορων νομών ή περιφερειών των δύο χωρών. Με την εφαρμογή της διάταξης αυτής θα καταργηθούν λεωφορειακές γραμμές π.χ. προς Ρωσία, Ουκρανία, Αλβανία, Τουρκία, που όχι μόνο εξυπηρετούν σοβαρή επιβατική κίνηση, αλλά που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο διμερών Συμφωνιών και συζητήσεων μεταξύ των κρατών.

Για το λόγο αυτό, αλλά και για να μην υπάρξει αποσπασματική ρύθμιση του ζητήματος, με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται παράταση για την έναρξη εφαρμογής του πλαισίου του ν. 4070/2012, με στόχο στο διάστημα αυτό να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός της λειτουργίας των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών, έτσι ώστε  αφενός να είμαστε συνεπείς ως προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, και αφετέρου να εξασφαλιστεί ότι το νέο πλαίσιο θα στηρίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας, θωρακίζοντας και τους έλληνες μεταφορείς απέναντι σε τυχόν αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. Φυσικά, η όποια ρύθμιση προκύψει θα είναι σύμφωνη με το γενικότερο πλαίσιο εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου οδικών μεταφορών προς την κοινοτική νομοθεσία και των υποχρεώσεων της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι στο διάστημα αυτό τηρούνται πλήρως οι υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους να διεξάγει ελέγχους ως προς την λειτουργία των υφιστάμενων γραμμών, αλλά και προς αντιμετώπιση φαινομένων όπως είναι η λαθρεμπορία, η λαθρεπιβίβαση και άλλα αδικήματα, όπως πχ φορολογικά, για τα οποία έχουν υπάρξει κατά καιρούς καταγγελίες.

 

Mε την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 5 ορίζεται ότι η αμοιβή για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού καθορίζεται με έγγραφη συμφωνία των μερών. Οι ελάχιστες νόμιμες αμοιβές όπως προβλέπονται στο π.δ.100/2012 καταργούνται. Πλέον οι εισφορές και τα δικαιώματα που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις υπολογίζονται με βάση τη συμβατική αμοιβή.

 

Mε την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 6 ορίζεται η κατάργηση της εισφοράς ασφαλισμένου υπέρ Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. Στο Μνημόνιο Συνεννόησης του ν.4046/2012 – Κεφ. 4 «Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» και συγκεκριμένα στη δράση «4.2- Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενίσχυση στις ανοικτές αγορές» προβλέπεται η ρητή δέσμευση – υποχρέωση της Ελληνικής Κυβέρνησης να προβεί σε άμεσες ενέργειες (2ο τρίμηνο 2012),  προκειμένου να υιοθετήσει πακέτο μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων να παύσει τη διάθεση του μη ανταποδοτικού τέλους επί της τιμής των καυσίμων υπέρ του Ταμείου Αμοιβαίας Κατανομής Χειριστών Αντλιών Πετρελαίου Υγρών Καυσίμων. Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται  το ανωτέρω ταμείο με την επωνυμία αυτή και η ανωτέρω δέσμευση αφορά το πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, το οποίο από 1.8.2008 εντάχθηκε στο Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. ως «Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων».

Επειδή κρίνεται ότι, η εισφορά του ασφαλισμένου της παρ. 2 του άρθρου 9 της Υ.Α. 20210/4231/152/26-2-2004 ( ΦΕΚ 427 Β΄), που συνίσταται σε ποσοστό 4,950 τοις χιλίοις επί των ανά λίτρο προ ΦΠΑ τιμών των βενζινών, των πετρελαίων και του υγραερίου, τις οποίες καταβάλλει ο πρατηριούχος στον εν γένει έμπορο βενζίνης, πετρελαίου και υγραερίου για την αγορά των προϊόντων αυτών υπέρ του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε., μετακυλίεται και επηρεάζει τη διαμόρφωση της τιμής των εν λόγω προϊόντων καυσίμων, με συνέπεια την επιβάρυνση τρίτων δηλαδή του κοινωνικού συνόλου, θεωρήθηκε αναγκαία η κατάργησή της και η  αντικατάστασή της από ατομική εισφορά ασφαλισμένου.

 

Σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 7 επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του ν.3918/2011 (Α’ 31) συστήθηκε Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος ενιαία σε όλους τους εν ενεργεία  ασφαλισμένους, συνταξιούχους  και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, με τη θέσπιση ενιαίου κανονισμού παροχών. Με την έναρξη λειτουργίας του εντάχθηκαν οι  κλάδοι υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΟΠΑΔ και ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ. Στη συνέχεια από 1.4.2012 εντάχθηκε ο Οίκος Ναύτου  και από 1.5.2012 ο Κλάδος Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ εκτός των Τομέων των Κλάδων Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών ΕΤΒΑ, Εμπορικής και Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές.  Όμως με δεδομένο ότι όλοι οι φορείς θα πρέπει να ενταχθούν στον ενιαίο φορέα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων τους κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση της διάταξης αυτής ώστε και οι εν λόγω φορείς να ενταχθούν από 1.11.2012 στον ΕΟΠΥΥ.

Με την προτεινόμενη παράγραφο 8 επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 11 του ν.4052/2012 με τις οποίες απλοποιείται η διαδικασία υπολογισμού του υπερβάλλοντος μηναίου ποσού φαρμακευτικής δαπάνης από τους ασφαλιστικούς φορείς, Πλέον ο υπολογισμός διενεργείται από έκαστο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, με δυνατότητα χρήσης ως βάσης υπολογισμού του συνόλου της πράγματι διατεθείσας ποσότητας φαρμάκων και προβλέπεται ρητά η δυνατότητα διενέργειας συμψηφισμού. Τέλος, καταργείται η προθεσμία δεκαπέντε ημερών εντός της οποίας έπρεπε, κατ’ εξουσιοδότηση, να δημοσιευθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση.

 

Σχετικά με την προτεινόμενη παράγραφο 9 επισημαίνεται ότι με τις ισχύουσες διατάξεις η εισφορά των ασφαλισμένων του ΟΓΑ για παροχές υγείας  σε είδος και σε χρήμα, ανέρχεται σε ποσοστό 2,50% επί του ποσού της Ασφαλιστικής Κατηγορίας στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες του άρθρου 4 του ν.2458/1997 (Α,15)  είναι επτά (7) και η συντριπτική πλειονότητα  των ασφαλισμένων έχει ενταχθεί στην 1η –κατώτερη και από 1.1.2012 μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στη 2η . Με βάση αυτή την κατάταξη η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη ανέρχεται σε 14,65€ το μήνα ήτοι σε 175,80€ το χρόνο, εισφορά πολύ μικρή σε σχέση  αφενός με τις παρεχόμενες από τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσίες υγείας  αφετέρου με την εισφορά που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι  όλων των ασφαλιστικών οργανισμών. Για το λόγο αυτό προτείνεται η  εισφορά των ασφαλισμένων του ΟΓΑ από 1.1.2013 να υπολογίζεται στην Ασφαλιστική Κατηγορία στην οποία έχει καταταγεί  ο ασφαλισμένος και όχι σε ποσό μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στην 5η ασφαλιστική κατηγορία, όπως ισχύει κάθε φορά. Με τη ρύθμιση αυτή η εισφορά ανέρχεται σε 25,87€ το μήνα έναντι 14,65€ που  είναι σήμερα ήτοι  310,44€ και θα επιφέρει ετήσια αύξηση  της τάξης των 86.000.000 €, ταμειακή δε απόδοση της τάξης των 56.000.000  περίπου €.

 

Με την παράγραφο 10 της προτεινόμενης προσθήκης – τροπολογίας αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 10 «Μεταβατικές διατάξεις» του π.δ. 103/11 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009» (Α’236) με την οποία είχε προβλεφθεί ότι: «Οι συναφθείσες διμερείς συμφωνίες με τους ήδη εξουσιοδοτημένους αναγνωρισμένους οργανισμούς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να συναφθούν νέες το αργότερο εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.». Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη διάταξη δεν ενσωματώνει απαίτηση της προαναφερθείσας  ή άλλων διατάξεων. Στην ΥΑ 4113.190/01/2004/25.02.2004 (Β’ 379) όπως τροποποιήθηκε με την υ.α. 4113.200/01/2005/ 01.04.2005 (Β’ 419) και ισχύει έχει συμπεριληφθεί το κείμενο της πρότυπης συμφωνίας δυνάμει της οποίας η χώρα μας εξουσιοδοτεί με διμερείς συμφωνίες τους παρακάτω αναγνωρισμένους οργανισμούς:

 1. i.     American Bureau of Shipping (ABS)
 2. ii.     Bureau Veritas (BV)
 3. iii.     China Classification Society (CCS)
 4. iv.     Det Norske Veritas (DNV)
 5. v.     Germanischer Lloyd (GL)
 6. vi.     Korean Register (KR)
 7. vii.     Lloyd’s Register (LR)
 8. viii.     Nippon Kaiji Kyokai (NK)
 9. ix.     Registro Italiano Navale (RINA)
 10. x.     Russian Maritime Register of Shipping (RS).

Στην πρότυπη συμφωνία συμπεριλαμβάνονται και εξουσιοδοτήσεις προς τους ως άνω αναγνωρισμένους οργανισμούς για υπηρεσίες που προβλέπονται από ειδικές απαιτήσεις της Αρχής (νομοθετικές διατάξεις) πολλές εκ των οποίων καταργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν. Επιπροσθέτως με το ν. 4078/2012 (Α’179) κυρώθηκε από τη χώρα μας η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας (MLC 2006), και με διατάξεις της εν λόγω Σύμβασης προβλέπεται δυνατότητα παροχής εξουσιοδότησης της Αρχής σε Οργανισμούς για εξέταση πιστοποίηση υπόχρεων πλοίων. Συνεπεία των ανωτέρω αλλά και για να μην προκληθεί αυτοδίκαιη λήξη των συμφωνιών με την Αρχή χωρίς να έχει προηγηθεί η συνυπογραφή λόγω προθεσμίας (7.11.2012) νέων συμβάσεων, όπως προβλέπεται στην υπό τροποποίηση διάταξη του άρθρου 10 «Μεταβατικές διατάξεις» του π.δ. 103/11 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009» (Α’236) δημιουργείται η επείγουσα ανάγκη, όπως αυτή τροποποιηθεί, ώστε οι συναφθείσες διμερείς συμφωνίες με τους ήδη εξουσιοδοτημένους αναγνωρισμένους οργανισμούς να εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να συναφθούν νέες (που θα περιλαμβάνουν τις προαναφερθείσες διατάξεις της MLC 2006) το αργότερο εντός δύο ετών από την αρχική δημοσίευση του εν λόγω π.δ., δηλαδή μέχρι τις 7.11.2013. Η προσθήκη νομοθετικής ρύθμισης προτείνεται, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να καταστεί δυνατή η ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών σε επίπεδο νομοθετικής διάταξης, οι οποίες επιβάλλονται από τις τρέχουσες και επείγουσες συνθήκες και τις εν γένει υποχρεώσεις της χώρας σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης στους προαναφερθέντες οργανισμούς.

 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 11 συντέμνεται ο χρόνος της διαβούλευσης, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία κατάθεσης των νομοσχεδίων στη Βουλή, δεδομένου ότι λόγω των ειδικών συνθηκών, τις οποίες διέρχεται η χώρα, απαραίτητο είναι στις πλείστες των περιπτώσεων η νομοθετική παραγωγή να είναι αντίστοιχη σε ταχύτητα προς τις ταχέως εμφανιζόμενες ανάγκες.

 

Σκοπός της διάταξης της παραγράφου 12 είναι η ρύθμιση θεμάτων κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στην έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν.  4062/2012, και η οποία αποτελείται από τις επί μέρους εκτάσεις του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγ. Κοσμά και του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας (Μαρίνα) Αγ. Κοσμά. Λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την ενδυνάμωση της επενδυτικής αξίας του ακινήτου και τη διευκόλυνση της  διαδικασίας αξιοποίησής του που έχει ήδη  δρομολογηθεί από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (το Ταμείο) και υπαγορεύουν την αποκλειστική κυριότητα του συνόλου της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού  Αγ. Κοσμά από το Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να μη διασπάται η οικονομική και νομική ενότητα του προς αξιοποίηση ακινήτου και να διασφαλίζεται η οικονομική του αξία. Η αξιοποίηση της έκτασης αυτής έχει ιδιαίτερη βαρύτητα,  καθώς αναμένεται να παρουσιάσει εξαιρετικής σημασίας οφέλη σε πολλαπλό επίπεδο – οικονομικό, δημοσιονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό – τόσο για την Αθήνα όσο και για τη χώρα ευρύτερα. Επιπλέον, δεδομένου ότι η πώληση μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικό Α.Ε. εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Νόμου 3985/2011 είναι σαφές ότι από την ενδυνάμωση της επενδυτικής αξίας του ακινήτου, μέσω της μεταβίβασης της κυριότητας στο Ελληνικό Δημόσιο των τεσσάρων περιγραφόμενων ακινήτων εξυπηρετείται στο μέγιστο βαθμό το δημόσιο συμφέρον και, συνεπώς, δικαιολογείται απόλυτα η παρούσα νομοθετική ρύθμιση αφού η αξιοποίηση του  ακινήτου θα έχει, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της δημοσιονομικής και εν γένει οικονομικής θέσης της χώρας, την ενίσχυση της αναπτυξιακής, τουριστικής και επενδυτικής πολιτικής, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Ειδικότερα, με την υποπαράγραφο α’ μεταβιβάζεται προς το Ελληνικό Δημόσιο η κυριότητα τριών (3) ακινήτων, τα οποία βρίσκονται εντός του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Τα ως άνω ακίνητα, όπως έχουν καταχωρηθεί και ορίζονται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, σήμερα ανήκουν κατά κυριότητα σε :

– ΕΟΤ:  έκταση 169.450 τμ περίπου, επί της οποίας έχει ανεγερθεί το κτιριακό συγκρότημα του Ανατολικού Αεροσταθμού, συνολικής επιφανείας 36.500,00 τ.μ. περίπου (κτίριο Saarinen) και το οποίο περιλαμβάνει τα κτίρια αναχωρήσεων, αφίξεων, ναυλωμένων πτήσεων, καθώς και το γειτονικό κτίριο του τελωνείου, συνολικής επιφανείας 10.000,00 τ.μ. περίπου.

– ΕΛΤΑ: κτίσμα του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού εμβαδού 145,28 τ.μ. περίπου, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου με αριθμό 49Α του πρώην Δυτικού Αερολιμένα.

– Πρώην Νομαρχία Αθηνών, νυν Περιφέρεια Αττικής: έκταση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού εμβαδού 40.419,00 τ.μ. περίπου.

 

Τα ανωτέρω ακίνητα μετά από νεότερη τοπογράφηση και μέτρηση, περιγράφονται ειδικότερα στο σχέδιο της προτεινόμενης ρύθμισης, η οποία συνοδεύεται και από σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.

 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των ακινήτων ιδιοκτησίας  ΕΛΤΑ και ΕΟΤ έχουν επίσης εκλείψει και οι λόγοι για τους οποίους είχαν παραχωρηθεί με προγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις δικαιώματα κυριότητας, καθώς ουδεμία χρήση των ακινήτων αυτών γίνεται από τον ΕΟΤ και τα ΕΛΤΑ. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι  σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ (βλ. ενδεικτ. 283/1995) γίνεται δεκτό ότι ο νομοθέτης, ιδρύοντας ν.π.δ.δ., είναι ελεύθερος να προβαίνει στην αναδιοργάνωσή τους ή την αναρρύθμιση των πόρων τους, με το σκοπό της προσαρμογής τους, μέσα στα γενικότερα πλαίσια της κρατικής οργάνωσης, προς τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά.  Κατά την αναδιοργάνωση αυτή ή την αναρρύθμιση των πόρων τους ο νομοθέτης καθόλου δεν εμποδίζεται να ρυθμίσει και τα της τύχης της περιουσίας που έχει διατεθεί στα νομικά αυτά πρόσωπα ή την οποία τα πρόσωπα αυτά έχουν, εν τω μεταξύ, αποκτήσει.  Και τούτο, διότι η περιουσία αυτή έχει αναγνωρισθεί στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα όχι με την έννοια της ατομικής ιδιοκτησίας, αλλά με το σκοπό να εξυπηρετούνται με αυτή ή με τους πόρους από αυτή οι κρατικοί σκοποί για την εξυπηρέτηση των οποίων έχουν συσταθεί. Συνεπώς, δεν συντρέχει για τα ν.π.δ.δ. η προστασία του άρθρου 17 του Συντάγματος ούτε εμποδίζεται η ρύθμιση της τύχης της περιουσίας τους από άλλες συνταγματικές διατάξεις. Τα ίδια ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα που συνιστώνται από το κράτος με τη μορφή ιδιωτικού δικαίου για την εξυπηρέτηση ειδικού κρατικού σκοπού ή για την άσκηση συγκεκριμένης δημόσιας υπηρεσίας, καθόσον και τα νομικά αυτά πρόσωπα ασκούν λειτουργική αρμοδιότητα της δημόσιας διοίκησης, τελούν υπό την εξάρτηση και εποπτεία του κράτους και, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού τους ως ιδιωτικού δικαίου, αποτελούν, όπως και τα ν.π.δ.δ., «δημόσια νομικά πρόσωπα». (βλ ενδεικτ. ΕφΘεσ 1760/2000).

 

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι το Ελληνικό Δημόσιο, για τις ανάγκες της διαγωνιστικής διαδικασίας, πρέπει να έχει την αποκλειστική κυριότητα του συνόλου της προς αξιοποίηση έκτασης με την παρούσα ρύθμιση διασφαλίζεται η κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε άλλου ακινήτου εντός των ορίων του ακινήτου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού –  Αγ. Κοσμά, όπως αυτός ορίζεται στο ν. 4062/2012.

 

Τέλος, με την υποπαράγραφο β’ παρέχεται η νομοθετική εξουσιοδότηση με το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίνεται το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, να τροποποιούνται ή αναθεωρούνται γενικά πολεοδομικά σχέδια, εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και σχέδια πόλης, καθώς και τοπικά ρυμοτομικά σχέδια, οι ρυθμίσεις των οποίων, κατά το μέρος που αφορούν τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, οφείλουν να εναρμονίζονται με το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής.

 

Παράγραφος 13: Με το άρθρο 1 του από 24-9-2001 π.δ. εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών στην περιοχή «Γουδή», στο χώρο ανέγερσης Σχολών Αξιωματικών Χωροφυλακής, Αρχηγείου Χωροφυλακής και λοιπών υπηρεσιών χωροφυλακής που καθορίστηκε με το από 18.1.1977 π.δ. (Δ’ 34) ώστε να αποχαρακτηριστεί ο παραπάνω χώρος και να καθοριστούν χώροι  Διοίκησης-Υπουργείων και κοινοχρήστου χώρου πρασίνου. Με το άρθρο 2 του ως άνω π.δ., όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3688/1998, εγκρίθηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης μεταξύ άλλων του κτιρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης (με στοιχεία 5,6,7,8,5) με μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια 15.000 τ.μ. Στη συνέχεια εκδόθηκε το από 16 Ιουνίου 2011 π.δ. (Δ’ 187) περί καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισσίων. Σύμφωνα με το ως άνω π.δ., ο μεταβιβαζόμενος με την παρούσα ρύθμιση χώρος, εντός του οποίου ευρίσκεται το κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εντάσσεται στη Ζώνη Δ2, Περιφερειακής Προστασίας του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή του ως άνω π.δ. 187Δ/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 εδάφιο ζ του τελευταίου αυτού π.δ. οι επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιφερειακή ζώνη των πάρκων είναι: περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση/έρευνα, διοίκηση, καθώς και οι επιτρεπόμενες στους Πυρήνες των Πάρκων. Συνεπώς η χρήση του εν λόγω χώρου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι συμβατή με τον σχεδιασμό του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή. Η Ζώνη Δ2, στην οποία εντάσσεται το ακίνητο του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποτελεί νησίδα εντός της Ζώνης Δ1. Η Ζώνη Δ1 συνιστά πυρήνα του μητροπολιτικού πάρκου, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 εδάφιο α του π.δ. 187Δ/2011 η χρήση γης στη Ζώνη Δ1 ορίζεται ως «άλσος, ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο» και η έκταση της Ζώνης Δ1 αποτελεί ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο  μητροπολιτικής εμβέλειας που εντάσσεται στο δίκτυο υπερτοπικών πόλων πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών. Περαιτέρω το υπό διαβούλευση και δημοσιευμένο από τον Οργανισμό Αθήνας Σχέδιο Γενικής Διάταξης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή προβλέπει εντός της Ζώνης Δ1 ένα δίκτυο οδών που εξυπηρετούν την κίνηση εντός του Πάρκου.

 

Η παρούσα ρύθμιση βρίσκεται σε αρμονία με το ως άνω π.δ. 187Δ/2011, αλλά και με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Γενικής Διάταξης και πρόταση πολεοδομικής μελέτης, ως έχουν καταρτισθεί από τον Οργανισμό Αθήνας, καθώς τηρεί τη χάραξη των ζωνών Δ1 και Δ2 στην περιοχή του ακινήτου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και υλοποιεί τον σχεδιασμό κοινοχρήστων χώρων (πρασίνου και οδών) ως ακριβέστερα εμφαίνεται στο συνημμένο ρυμοτομικό διάγραμμα. Συντρέχει εξαιρετική περίσταση να εγκριθούν οι ως άνω πολεοδομικές ρυθμίσεις σε εξειδίκευση του π.δ. 187Δ/2011 που ήδη έχουν μελετηθεί και προταθεί για την περιοχή του ακινήτου από τον Οργανισμό Αθήνας, κατά χρονική προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία του π.δ. 187Δ/2011, αλλά σε αρμονία με τις ουσιαστικές ρυθμίσεις αυτού, με σκοπό να μην υφίστανται εκκρεμότητες πολεοδομικής ωρίμανσης στο ακίνητο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και να αξιοποιηθεί άμεσα για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος από το Ταμείο, καθώς το εν λόγω ακίνητο είναι ενταγμένο στον ν. 3985/2011.

Παράγραφος 14: Με την υπ’ αριθμ. 47370/1180 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Παιδείας (Δ’ 202/2002) οριοθετήθηκε έκταση ΣΕΛΕΤΕ στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου που είχε καθοριστεί ως χώρος υποδοχής εγκαταστάσεων Φιλοξενίας Εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και προσωπικού ασφαλείας και καθορίστηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής: μέγιστο ποσοστό κάλυψης 30%, συντελεστής δόμησης, 03, μέγιστος αριθμός ορόφων: 4, με μέγιστο ύψος κτιρίου: 20 μέτρα. Εντός της έκτασης αυτής οικοδομήθηκε βάσει της οικοδομικής αδείας 30/2002, η οποία αναθεωρήθηκε με την ΥΑ 15180/11-4-2005, το κτίριο του Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με το από Μαρτίου 2002 διάγραμμα κάλυψης μελέτης εφαρμογής (Β φάση) που εκπονήθηκε με εντολή της ΑΘΗΝΑ 2004 – Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων και της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε., εντός του όλου ακινήτου 230.000 τ.μ. έχει καλυφθεί επιφάνεια 35.202,07 τ.μ. και έχει πραγματοποιηθεί συνολική δόμηση 65.029,17 τ.μ. Εξ αυτών τα 7.904,21 τ.μ. της καλυπτόμενης επιφάνειας αντιστοιχούν στην πραγματοποιηθείσα κάλυψη του κτιρίου του Υπουργείου Παιδείας, ενώ τα 28.582,82 τ.μ. της επιφάνειας δόμησης αντιστοιχούν στην πραγματοποιηθείσα δόμηση του κτιρίου του Υπουργείου Παιδείας. Τα λοιπά κτίρια επί του όλου ακινήτου αποτελούν εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία αποτελεί καθολικό διάδοχο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε βάσει του άρθρου 4 παρ. 6 α) του ν. 3027/02. Ειδικότερα με τη διάταξη αυτή ορίστηκε ότι «με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2001-02 καταργείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και το αρχείο της παραδίδεται στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αποτελεί καθολικό διάδοχο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία και κάθε εμπράγματο δικαίωμα του νομικού προσώπου που καταργείται μεταβιβάζεται χωρίς διατυπώσεις, αυτοδικαίως και χωρίς επιβαρύνσεις στην κυριότητα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας αρκεί σημείωση από τον υποθηκοφύλακα της μεταβίβασης στα βιβλία μετεγγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου, με μνεία της διάταξης αυτής. Τυχόν εκκρεμείς δίκες με διάδικο τη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στο όνομά της». Με το άρθρο 1 του ν.δ. 581/1970 η δια των διατάξεων του άρθρ. 24 του ν.δ. 3971/1959, όπως τροποποιήθηκαν από το ν.δ. 4588/1966, ιδρυθείσα Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ) κατέστη Νομικό Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου στη ΣΕΛΕΤΕ περιήλθε μεταξύ άλλων η χρήση, διοίκηση και η επικαρπία της χρησιμοποιούμενης από αυτήν ακινήτου περιουσίας, εφ΄ ής η κυριότητα διατηρείται υπέρ του Δημοσίου. Συντρέχει επιτακτικός, άμεσος και κατεπείγων λόγος δημοσίου συμφέροντος να κατατμηθεί το ανωτέρω ακίνητο στο τμήμα αυτού όπου στεγάζεται το Υπουργείο Παιδείας και στο λοιπό τμήμα αυτού σε συμφωνία με τους τεθέντες από την υπ’ αριθμ. 47370/1180 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Παιδείας όρους και περιορισμούς δόμησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταβίβασή του και η αξιοποίηση του κτιρίου του Υπουργείου Παιδείας από το Ταμείο, καθώς το εν λόγω ακίνητο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων που καθορίστηκε με το ν. 3985/2011. Παράλληλα εξασφαλίζεται ότι σε τίποτε δεν παραβλάπτεται η λειτουργία της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, καθώς η τελευταία διατηρεί δικαίωμα επικαρπίας στο λοιπό τμήμα του ακινήτου και αποκτά δικαίωμα δωρεάν χρήσης των εγκαταστάσεών της και στο ακίνητο (Ι) του Υπουργείου Παιδείας.

 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 15 ρυθμίζονται θέματα κυριότητας επί του ακινήτου όπου στεγάζεται το Υπουργείο Υγείας, το οποίο είχε συμπεριληφθεί στην υπ’ αριθ. 186/06.09.2011 Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ενόψει της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 όπως ισχύει, η οποία απαγορεύει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναμεταβίβαση στον προηγούμενο κύριο πραγμάτων που έχουν μεταβιβαστεί στο Ταμείο.

Με την υποπαράγραφο α) καταργείται η μεταβίβαση και περιέλευση του ανωτέρω ακινήτου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου με την υπ’ αριθ. 186/06.09.2011 Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, λόγω σφάλματος στην περιγραφή αυτού.

Με την υποπαράγραφο β) συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» και τα άρθρα 1002 και 1117 Αστικού Κώδικα, επί του ενιαίου οικοπέδου δύο (2) οριζόντιες ιδιοκτησίες, η μία εκ των οποίων αντιστοιχεί στο κτίριο όπου στεγάζεται το Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (ΕΣΚΑ) (οριζόντια ιδιοκτησία A)  και η άλλη στο κτίριο όπου στεγάζεται το Υπουργείο Υγείας (οριζόντια ιδιοκτησία B).

Με την υποπαράγραφο γ) προβλέπεται η τροποποίηση της ανωτέρω σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και ο καθορισμός των σχέσεων των συνιδιοκτητών με συμβολαιογραφικό έγγραφο υποβαλλόμενο σε μεταγραφή, χωρίς δηλαδή να απαιτείται διάταξη νόμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στις οποίες υπάγονται εφεξής και τα διά του παρόντας συνιστώμενα εμπράγματα δικαιώματα.

Με την υποπαράγραφο δ) μεταβιβάζεται στο Ταμείο προς αξιοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3986/2011, η οριζόντια ιδιοκτησία που αντιστοιχεί στο κτίριο όπου στεγάζεται το Υπουργείο Υγείας, ενώ η οριζόντια ιδιοκτησία που αντιστοιχεί στο κτίριο όπου στεγάζεται το ΕΣΚΑ παραμένει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Με την υποπαράγραφο ε) προβλέπεται η καταχώριση του ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος, στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου, για λόγους διασφάλισης και μεγαλύτερης δημοσιότητας ως προς τα εμπράγματα δικαιώματα που συστήνονται με το συγκεκριμένο άρθρο.

Με την υποπαράγραφο στ) ρυθμίζεται το ζήτημα της χρήσης της οριζόντιας ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί στο κτίριο όπου στεγάζεται το ΕΣΚΑ από την ΔΕΘ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους του παραχωρητηρίου της «Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου» μεαριθμό φακέλου 312969/ 8.2.1991, το οποίο αφορά εφεξής την συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία και μόνο.

 

Παράγραφος 16: Για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του Ταμείου για την Αξιοποίηση της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, προβλέπεται με την υποπαράγραφο α. ότι πέραν των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και του ετησίου ισολογισμού και απολογισμού του, συντάσσει και τριμηνιαίες αναφορές επί των δραστηριοτήτων και των οικονομικών καταστάσεών του, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του εντός 60 ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου. Με την υποπαράγραφο β. τροποποιείται η υφιστάμενη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν.3986/2011, σύμφωνα με την οποία από τη μεταβίβαση του πράγματος ή την παραχώρηση του δικαιώματος στο Ταμείο, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος παραμένει στη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος, ως εκ του νόμου εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς αμοιβή, υποχρεούται να το διατηρεί κατάλληλο για τον προορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται εγγράφως σε αυτόν από το Ταμείο και εξακολουθεί να βαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος. Προκειμένου να μην στερούνται οι πρώην ιδιοκτήτες ή δικαιούχοι πραγμάτων ή δικαιωμάτων, που μεταφέρονται στο ΤΑΙΠΕΔ, των απαραίτητων για τη λειτουργία τους προσόδων από τυχόν υφιστάμενη εκμετάλλευση τους, δεδομένου ότι άλλωστε φέρουν και το κόστος συντήρησης και διαχείρισης τους, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα, μέχρι την αποκρατικοποίηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, παραμένουν στον προηγούμενο κύριο ή ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται ότι το άρθρο 719 ΑΚ (το οποίο προβλέπει ότι ο εντολοδόχος -εν προκειμένω ο πρώην ιδιοκτήτης ή δικαιούχος πράγματος ή δικαιώματος που μεταβιβάστηκε στο Ταμείο- έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα -εν προκειμένω το Ταμείο- καθετί που έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεσή της), δεν εφαρμόζεται στη σχέση εντολής που εγκαθιδρύεται εκ του νόμου μεταξύ του Ταμείου και του προηγούμενου κυρίου ή δικαιούχου.

 

Με την παράγραφο 17 τροποποιείται και εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο μισθώσεων που συνάπτει το Δημόσιο ως μισθωτής. Ο ν. 3130/2003 (Α’ 76) ορίζει τη διαδικασία σύναψης μισθώσεων από το Δημόσιο με σκοπό την κάλυψη των στεγαστικών και άλλων αναγκών του και περιορίζει το πεδίο των πιθανών αντισυμβαλλομένων του Δημοσίου στους κυρίους των προσφερόμενων ακινήτων. Ωστόσο, από την ψήφιση του νόμου έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing – ν. 1665/1986) με την οποία παραχωρείται στο μισθωτή έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική του χρήση, παρέχοντάς του συγχρόνως το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Καθίσταται σαφές ότι ο κάτοχος ακινήτου δυνάμει χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι σε θέση, ενόψει της μακράς διάρκειας της μίσθωσης και της συχνότατα παρεχόμενης δυνατότητας αγοράς του ακινήτου κατά τη λήξη της μίσθωσης (η οποία πράγματι συνήθως συμβαίνει), να καλύψει επιτυχώς τις ανάγκες στέγασης του Δημοσίου. Είναι δε προς το συμφέρον του Δημοσίου η τόνωση του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά μισθώσεων με τη διεύρυνση του πεδίου των δικαιούμενων να προσφέρουν ακίνητα προς μίσθωση βάσει του ν. 3130/2003. Σε αυτό το πλαίσιο, με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου α. προτείνεται στις διαδικασίες μίσθωσης ακινήτων προς το δημόσιο να δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές, εκτός από τους κυρίους των ακινήτων και οι κάτοχοι αυτών δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Σημειώνεται δε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.1, του ν. 1665/1986, θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες μίσθωσης μόνο οι κάτοχοι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, δεδομένου ότι η χρηματοδοτική μίσθωση αφορά παραχώρηση πράγματος για την επαγγελματική χρήση του μισθωτή. Προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, προβλέπεται ρητά ότι οι κάτοχοι δυνάμει χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να προσκομίζουν έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου, ορθότερο δε είναι αυτή να προσκομίζεται κατά την υποβολή της προσφοράς του κατόχου, ώστε να μην ανατρέπεται ή καθυστερεί η διαδικασία μίσθωσης σε περίπτωση που ο κύριος τελικώς δεν συναινέσει. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο κύριος του ακινήτου θα πρέπει να συνυπογράφει τη σύμβαση ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος για να διασφαλίζεται η αδιακώλυτη χρήση του μισθίου από το δημόσιο καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, σε περίπτωση δε καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης διασφαλίζεται τούτο με την υποκατάσταση του εκμισθωτή από τον κύριο στη σύμβαση με το δημόσιο για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής, με τους ίδιους όρους. Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου β. ορίζεται ότι η διεύρυνση του πεδίου των δικαιούμενων να συμμετέχουν στη διαδικασία για τη μίσθωση ακινήτων από το Δημόσιο εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς διαδικασίες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

 

Με την παράγραφο 18 προβλέπεται ότι η ανάθεση παροχής νομικών υπηρεσιών από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και το ΤΑΙΠΕΔ σε ιδιώτες θα γίνεται μόνο εφόσον το ΝΣΚ δεν μπορεί να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες. Η προτεινόμενη ρύθμιση επιβάλλεται για λόγους μείωσης της δαπάνης του Δημοσίου και δικαιολογείται από το θεσμικό ρόλο του ΝΣΚ ως επισήμου συμβούλου του Ελληνικού Δημοσίου.

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται να προστεθεί στο ανωτέρω σχέδιο νόμου άρθρο… ως εξής:


Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ….

Ρυθμίσεις εφαρμογής του ν.4046/2012

και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

 1. 1. α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 63Δ του νόμου 3601/2007 (Α’ 178), οι λέξεις «Εντός τριμήνου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Εντός εξαμήνου».

β. Η τροποποίηση της προηγούμενης υποπαραγράφου α’ καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις, στις οποίες ο προσωρινός καθορισμός του ποσού της διαφοράς έχει ήδη γίνει κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

 

 1. 2. α. Η διάρκεια αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. προς τους  Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, τους Συνδέσμους αυτών και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτών επιμηκύνεται άπαξ έως οκτώ (8) έτη από τη λήξη της δανειακής σύμβασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα, με υποβολή σχετικής αίτησης, έως 31.12.2012, του οικείου νομικού προσώπου, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου αυτού, στην οποία θα καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Παραλλήλως, μετά από την υποβολή της ίδιας ως άνω αίτησης, χορηγείται, για τα αυτά δάνεια, περίοδος χάριτος διάρκειας έως τριών (3) ετών, αρχής γενομένης από 1.1.2013, εντός της οποίας καταβάλλονται μόνο τόκοι, κατά τον τρόπο και στον χρόνο, που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, με μειωμένο το επιτόκιο των δανείων αυτών, κατά την εν λόγω περίοδο χάριτος, κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα. Η περίοδος χάριτος περιλαμβάνεται στον χρόνο επιμήκυνσης, που παρέχεται δυνάμει του παρόντος.

Η παρούσα ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2013. Οι λοιποί όροι της ισχύουσας δανειακής σύμβασης διατηρούνται ακέραιοι σε ισχύ.

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται τα δάνεια, που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α’ 14).

Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει και για τα δάνεια, που έχουν εγκριθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και θα συνομολογηθούν έως 31.12.2012.

 

β. Η αναφερόμενη στην παρ. 1α του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) διάρκεια παράτασης αποπληρωμής οφειλών επιμηκύνεται έως δέκα (10) επιπλέον έτη.

 

γ. Η αποκλειστική προθεσμία της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012, εντός της οποίας θα πρέπει να έχει λάβει χώρα η συνομολόγηση των σχετικών δανείων, παρατείνεται έως 30.6.2013, εφόσον έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα το αργότερο έως 31.1.2013. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, τα χρεωστικά ανοίγματα, όπως εμφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ., βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται οίκοθεν στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. από 1.7.2013 υπέρ του Τ.Π.Δ., με βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει κατά του οικείου δήμου, και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

 

δ. Αναστέλλεται η παρακράτηση του ένατου ενδεκατημορίου έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων εξυπηρέτησης χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. προς Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και τα τυχόν παρακρατηθέντα ποσά επιστρέφονται σε αυτούς κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής τους.

Τα ως άνω οφειλόμενα ποσά, καθώς και οι τυχόν λοιπές ανεξόφλητες, κατά την  1.1.2013, οφειλές των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, των Συνδέσμων αυτών και των Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτών, από χορηγηθέντα δάνεια δύνανται να εξοφληθούν άτοκα, εντός του έτους 2013, κατά μέγιστο σε ένδεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 31.1.2013, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ.

 

 1. 3. α. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών ή αντίστοιχου επιπέδου άλλης ονομασίας οργανικών μονάδων αυτού, που έχουν τοποθετηθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Οι παραπάνω εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτηση νέων προϊσταμένων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21 του άρθρου 55 του ανωτέρω νόμου, τηρουμένων των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.

 

β. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 21 του άρθρου 55 ν. 4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίστανται ως εξής:

«21. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και καθ` όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η τοποθέτηση και η λήξη θητείας των προϊσταμένων των κατωτέρω οργανικών μονάδων, επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, διενεργείται χωρίς τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α` 26) και του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α`51), με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία ενός έτους που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο φορές ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της, με όμοια απόφαση και κύριο κριτήριο την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τους έχουν τεθεί.

Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάμενοι σε αυτές τις οργανικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, να μην έχει επιβληθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε ποινή και να μην εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη.

 

Με την απόφαση τοποθέτησης καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για κάθε τρίμηνο της θητείας και για κάθε οργανική μονάδα, οι οποίοι ελέγχονται ανά τρίμηνο.»

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 ν. 3943/2011 (Α’ 66) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι θέσεις προκηρύσσονται και οι υποψήφιοι επιλέ­γονται από πίνακα που καταρτίζει η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 16 μετά από συνέντευξη, προκειμένου η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την ουσιαστική ικα­νότητα άσκησης των ειδικών καθηκόντων της θέσης. Δεν απαιτείται η διενέργεια της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο συνέντευξης στην περίπτωση της επιλογής υπαλλήλων με τουλάχιστον διετή προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα. Ο πίνακας κατάταξης των επιλεγέντων ισχύει για μια διετία και οι θέσεις που κενώνονται καλύπτονται από αυτόν. Οι ελεγκτές αξιολογούνται σε τριμηνιαία βάση στη βάση του αριθμού και του είδους των ελέγχων, καθώς και των επιτευχθέντων εσόδων. Αμέσως μετά την επιλογή των ελεγκτών συνάπτεται συμβόλαιο αποδοτικότητας, στο οποίο εξειδικεύονται οι συγκεκριμένοι στόχοι που οφείλουν να εκπληρώσουν.»

 

 1. 4. α. H υποπαράγραφος α της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 1906/1990 (Α’ 157), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι υφιστάμενες διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούνται έως την 30.6.2013.»

 

β. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί ή τροποποιηθεί μετά τη θέση σε ισχύ της παραγράφου 15 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές μεταξύ Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την 30.6.2013.

 

γ. Οι διατάξεις των ανωτέρω υποπαραγράφων α’ και β’ ισχύουν αναδρομικά από 10.10.2012.

 

 1. 5. H αμοιβή για η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι προβλεπόμενες στο π.δ. 100/2010 (Α’ 177) ως ελάχιστες νόμιμες αμοιβές καταργούνται. Οι εισφορές και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής.

 

 1. 6. α. Η προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου ποσοστού 4,950 τοις χιλίοις επί των ανά λίτρο προ Φ.Π.Α τιμών των βενζινών, των πετρελαίων εκτός πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού και του υγραερίου υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων «ΤΕΑΠΥΚ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε., της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Υπουργικής Απόφασης 20210/4231/152/26-2-2004 (427 Β΄) καταργείται από  τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 

β. Mε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., αναλογιστική  μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας (ΣΚΑ) καθορίζονται οι πόροι υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων «ΤΕΑΠΥΚ», ο τρόπος είσπραξης και απόδοσής τους, ο υπολογισμός των παροχών  καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

 1. 7. α. Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) από 1.11.2012 εντάσσονται ο Κλάδος Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) καθώς και οι Τομείς Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ, Προσωπικού  Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος και Ασθένειας Προσωπικού  Τραπεζών Πίστεως, Γενικής  και American Express του Κλάδου Υγείας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), ως προς τις παροχές υπηρεσιών υγείας σε είδος  καθώς και οι κάθε μορφής μονάδες υγείας με το σύνολο του εξοπλισμού τους, εφαρμοζόμενων αναλόγως των άρθρων 44, 45, 46 και 47 του ν.4075/2012 (Α’ 89).

 

β. Η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του ν.4075/2012 (Α΄ 89) καταργείται.

 

 1. 8. Το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11

α. Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  (Φ.Κ.Α.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στην φαρμακευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό αναζητείται εκ μέρους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε διμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους υπόχρεους Κ.Α.Κ. εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε φορέας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και ιδίως ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ.  με βάση:

ί) την ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής κάθε φαρμάκου στη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ), η οποία υπολογίζεται με βάση την ποσότητα που αποδεδειγμένα διατέθηκε σε ασφαλισμένους, όπως προκύπτει από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή μέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήματος σάρωσης των συνταγών,

ii) το μερίδιο αγοράς κάθε φαρμάκου στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής Λίστας,

iii) τη δυνατότητα τελικού συμψηφισμού τυχόν υπολειπόμενων ποσών με βάση το συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας,

ίν) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρμάκου με το μερίδιο αγοράς που κατείχε στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους,

ν) κάθε λεπτομέρεια που αφορά στον τρόπο και χρόνο καταβολής των οφειλόμενων ποσών, καθώς και στη διαδικασία τυχόν συμψηφισμών σε επόμενους λογαριασμούς. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης των ποσών επιστροφής της παραγράφου αυτής, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε..

 

β. Για τον υπολογισμό των ως άνω  παραμέτρων αξιοποιούνται  τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων που τηρεί ο Ε.Ο.Φ. αλλά και ο οικείος Φ.Κ.Α. αφαιρουμένων των παράλληλων εξαγωγών και νοσοκομειακών πωλήσεων. Δύναται επίσης να συνεκτιμάται είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά και ο ρυθμός ανάπτυξης (προστιθέμενη αξία στο προϊόν) των επί μέρους Κ.Α.Κ.. Εγκρίνονται οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διενεργηθέντες υπολογισμοί.

 

γ. Οι διατάξεις των παραγράφων α’ και β’ του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά με ισόποσες οφειλές του προς Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων από την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τις ανάγκες των φαρμακείων του. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ επιστρεφομένων ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους Κ.Α.Κ., που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους.

 

ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από 1.1.2012 έως 31.12.2015.»

 

 1. 9. Η εισφορά των ασφαλισμένων του ΟΓΑ για υγειονομική περίθαλψη, από 1.1.2013 ανέρχεται σε ποσοστό 2,50% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας  του άρθρου 4 του ν.2458/1997 (Α’ 15) όπως ισχύει, στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος  και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που αναλογεί στο ποσό της 5ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας όπως ισχύει.

 

 1. 10. Οι διατάξεις του άρθρου 10 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» του π.δ.103/2011 ««Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για  τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009» (Α’ 236)  αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις

Οι συναφθείσες διμερείς συμφωνίες με τους ήδη εξουσιοδοτημένους αναγνωρισμένους οργανισμούς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να συναφθούν νέες το αργότερο εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.»

 

 1. 11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν.4048/2012 (Α΄34) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr. Αρχίζει δέκα (10) ημέρες πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Η παραπάνω προθεσμία δύναται να συντμηθεί μετά από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, όπως αυτή προβλέπεται στα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού της Βουλής.»

 

 1. 12. α. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 4062/2012 (A΄70), προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

« 4. Περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, τα παρακάτω ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στην έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού:

α. Εκτάσεις του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με τα κτίσματα, συστατικά και παραρτήματα που βρίσκονται σε αυτές, συνολικού εμβαδού 169.450,00 τ.μ. περίπου, όπως οι εκτάσεις αυτές εμφαίνονται με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α και Ε,Ζ,Η,Θ,Ε, στο με αριθμό 107/20.1.2003  τοπογραφικό διάγραμμα της «ΕΤΑ Α.Ε.»  και κατά νεότερη μέτρηση συνολικού εμβαδού 169.448,20 τ.μ., όπως αυτές εμφαίνονται με στοιχεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 και 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.5 στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα  κλίμακας 1: 1000  που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών και δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – διάγραμμα 1).

 

β. Κτίσμα του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, εμβαδού 145,28 τ.μ. περίπου,  το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου με αριθμό 49Α του πρώην Δυτικού Αερολιμένα, πανταχόθεν ελεύθερο γειτνιάζον με χώρους του πρώην Δυτικού Αερολιμένα και ορίζεται στην παράγραφο 3 του καταλόγου ακινήτων της υπ΄ αριθμ. 1055/31/20-1-2004 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄105) και κατά νεότερη μέτρηση εμβαδού 149,80 τ.μ., όπως αυτό εμφαίνεται με στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.1. στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα  κλίμακας 1: 200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών και δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- διάγραμμα  2).

 

γ. Έκταση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με τα κτίσματα, συστατικά και παραρτήματα που βρίσκονται σε αυτή, εμβαδού 40.419,00 τ.μ. περίπου, όπως η έκταση αυτή εμφαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ στο από Μαΐου 1985 τοπογραφικό διάγραμμα, που θεωρήθηκε την 7-5-2003 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών και βρίσκεται εντός του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε με το από 16.2.1985 Προεδρικό Διάταγμα (Δ΄87) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και κατά νεότερη μέτρηση εμβαδού 38.688,30 τ.μ., όπως αυτή εμφαίνεται με στοιχεία 3.1, 3.2, …….. 3.12, 3.13, 3.1 στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 500  που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- διάγραμμα 3).

 

Οι μεταβιβάσεις κυριότητας προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, μεταγράφονται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολόγιο και  o παρών νόμος αποτελεί το μεταγραπτέο τίτλο. Η ως άνω μεταγραφή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών.

 

5. Περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα κάθε ακινήτου, με τα παραρτήματα και τα συστατικά του, το οποίο βρίσκεται εντός της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού».

 

β. Στο τέλος της υποπαραγράφου α) της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με όμοιο Προεδρικό Διάταγμα μπορούν επίσης να τροποποιούνται ή αναθεωρούνται γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, ρυμοτομικά σχέδια και σχέδια πόλεως, καθώς και τοπικά ρυμοτομικά σχέδια του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), προκειμένου να εναρμονιστούν με τα όρια και το περιεχόμενο των ειδικότερων ζωνών των παραγράφων 2 και 3, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και  τους όρους προστασίας του περιβάλλοντος ή και κάθε άλλο θέμα  αναγκαίο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά».

 1. 13. α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η με αριθμ. 186/6-9-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2061) μόνον καθ’ ό μέρος μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ακόλουθο ακίνητο:

 

α/α

Α.Β.Κ.

Διεύθυνση

Επιφάνεια (τ.μ.)

34

193

Μεσογείων 96, Αθήνα

10.000

 

Η μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου με την καταργούμενη απόφαση θεωρείται ως μηδέποτε γενομένη.

 

β. Εγκρίνεται το ρυμοτομικό διάγραμμα εντός Ζωνών Δ1 και Δ2 του Μητροπολιτικού Πάρκου «Γουδή» του από 14-6-2011 π.δ. (ΦΕΚ 187Δ/2011) σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Περιουσίας της ΕΤΑΔ ΑΕ τον Οκτώβριο 2012, και που αντίτυπό του δημοσιεύεται σε σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), με τους επί  αυτού εμφαινόμενους κοινόχρηστους χώρους και τον  με στοιχεία 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,70,69,68,67,66,65,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,21 οικοδομήσιμο χώρο.  Επιτρεπόμενες χρήσεις στον οικοδομήσιμο χώρο καθορίζονται οι εξής: περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση/έρευνα, διοίκηση.

γ. Το ακίνητο με στοιχεία 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,70,69,68,67,66,65,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,21, , το οποίο εμφαίνεται στο δημοσιευόμενο με τον παρόντα νόμο ρυμοτομικό διάγραμμα που περιγράφεται στην προηγούμενη υποπαράγραφο, επιφανείας 11.903,00 τ.μ. μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3986/2011 (Α’ 152). Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος καταχωρίζεται στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών και στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης Αθηνών.

 

 1. 14. α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η με αριθμ. 202/21.2.2012  (Β’  656) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  μόνον καθ’ ό μέρος μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ακόλουθο ακίνητο:

α/α

Α.Β.Κ.

Διεύθυνση

Έκταση (τ.μ.)

Κτηματολογική μερίδα/ Στοιχεία μεταγραφής

24

167

Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι

28.000 τ.μ.

050142664006/0/0

 

Η μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου με την καταργούμενη απόφαση θεωρείται ως μηδέποτε γενομένη.

 

β. Το ακίνητο (ΚΑΕΚ 050142664006/0/0) με στοιχεία 1,2,3…140,141,1, εμβαδού 231.092 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000., που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Περιουσίας της ΕΤΑΔ ΑΕ  τον Οκτώβριο  2012και που αντίτυπό του δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI), κατατμείται στο ακίνητο ΙΕ1 με στοιχεία 74,75,76…123,124,173,172,171…144,143,142,74, εμβαδού 95.352 τ.μ. και στο ακίνητο Ε2 με στοιχεία 1,2,3…73,74,142,143…172,173,124,125…140,141,1, εμβαδού 135.740 τ.μ., ως εμφαίνονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα.

 

γ. Το ακίνητο Ε1 της προηγούμενης υποπαραγράφου  μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3986/2011. Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος καταχωρίζεται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου.

 

δ. Επί του ακινήτου Ε2 το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) του άρθρου 4 παρ. 1α του ν. 3027/2002 (Α’ 152) διατηρεί δικαίωμα επικαρπίας. Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος καταχωρίζεται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου.

 

 1. 15. α. Καταργείται αφότου ίσχυσε η υπ’ αριθ. 186/06.09.2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2061) μόνον καθ’ ό μέρος μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα  στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ακόλουθου ακινήτου κυριότητας του Δημοσίου με Αριθμό Βιβλίου Καταγραφής ως ακολούθως:

 

 

α/α

Α.Β.Κ.

Διεύθυνση

Επιφάνεια (τ.μ.)

35

2248

Κηφισίας 39, Μαρούσι

28.000

 

Η μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου με την καταργούμενη απόφαση θεωρείται ως μηδέποτε γενομένη.

 

β. Επί του ενιαίου οικοπέδου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής έκτασης 14.300,54 τ.μ., το οποίο απαρτίζεται από (α) το οικόπεδο με αριθμό Β.Κ. 2248, έκτασης 11.494,86 τ.μ., το οποίο είναι καταχωρισμένο στο Κτηματολογικό Φύλλο του Κτηματολογικού Βιβλίου του Δήμου Αμαρουσίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050142411001 / 0 / 0 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και (β) το οικόπεδο εμβαδού 2.805,68 τ.μ., το οποίο είναι καταχωρισμένο στο Κτηματολογικό Φύλλο του Κτηματολογικού Βιβλίου του Δήμου Αμαρουσίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050142411002 / 0 / 0 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου,  συνιστώνται από και με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3741/1929 (Α’ 4) και τα άρθρα 1002 και 1117 Αστικού Κώδικα, δύο (2) ανεξάρτητες και αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα:

 

Α) Η υπό στοιχείο (Α) οριζόντια ιδιοκτησία που εμφαίνεται στο από Οκτωβρίου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού Ιωάννη Παπαστάμου, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV),  αποτελείται  από ισόγειο και τρεις (3) ορόφους,  συνολικού εμβαδού 14.680,60 τ.μ., πλέον υπόγειων βοηθητικών χώρων εμβαδού 6.281,00 τ.μ. και η οποία συμμετέχει με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου οικοπέδου  337,20/1000 εξ αδιαιρέτου.

Β) Η υπό στοιχείο (Β) οριζόντια ιδιοκτησία  που εμφαίνεται στο συνημμένο, στον παρόντα νόμο, από Οκτωβρίου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 του αγρονόμου-τοπογράφου μηχανικού Ιωάννη Παπαστάμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο όροφο, και επτά (7) ορόφους συνολικού εμβαδού 28.856,50 τ.μ. πλέον υπόγειων βοηθητικών χώρων εμβαδού 5.327,62 τ.μ. και  η οποία συμμετέχει με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου οικοπέδου 662,80/1000 εξ αδιαιρέτου.

 

γ. Τροποποίηση της κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, καθώς και καθορισμός των σχέσεων των συνιδιοκτητών δύναται να γίνει οποτεδήποτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο υποβαλλόμενο σε μεταγραφή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στις οποίες υπάγονται εφεξής και τα διά του παρόντος συνιστώμενα εμπράγματα δικαιώματα.

δ. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή η υπό στοιχείο (Β) οριζόντια ιδιοκτησία της υποπαραγράφου β., εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3986/2011.

ε. Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος καταχωρίζεται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου.

στ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το Παραχωρητήριο Χρήσης Δημοσίου Ακινήτου της «Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου» με αριθμό φακέλου 312969/8.2.1991, με το οποίο παραχωρήθηκε στην HELEXPO-ΔΕΘ Α.Ε. η χρήση του Β.Κ. 2248 δημοσίου ακινήτου αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών, ισχύει μόνο για την υπό στοιχείο (Α) οριζόντια ιδιοκτησία που συνίσταται με την υποπαράγραφο β.

 

 1. 16. α. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν.3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το Ταμείο συντάσσει, επίσης, τριμηνιαίες αναφορές επί των δραστηριοτήτων και των οικονομικών καταστάσεών του, που περιλαμβάνουν αναλυτική κατάσταση του συνόλου των εσόδων και καταστάσεις ταμειακών ροών και οικονομικής θέσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του εντός 60 ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου.»

β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εντολής του Α.Κ., με εξαίρεση τα άρθρα 719, 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα.».

 

 1. 17. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3130/2003 (Α’ 76) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στις διαδικασίες μίσθωσης ακινήτων προς το δημόσιο δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές οι κύριοι των ακινήτων και οι κάτοχοι αυτών δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), εφόσον προσκομίζουν έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου. Ο κύριος του ακινήτου συνυπογράφει την σύμβαση μίσθωσης, διασφαλίζοντας την αδιακώλυτη χρήση του μισθίου από το δημόσιο καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, σε περίπτωση δε καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης υπεισέρχεται ως εκμισθωτής στη σύμβαση με το δημόσιο για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής, με τους ίδιους όρους.»

β. Η προηγούμενη υποπαράγραφος εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς διαδικασίες μισθώσεων, εφόσον δεν έχει υπογραφεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος η σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3130/2003.

 

 1. 18. Πριν την ανάθεση παροχής νομικών υπηρεσιών σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες, της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, κατά τις διατάξεις των άρθρων 5Α και 7 του ν. 3049/2002 (Α’ 212) και των άρθρων 5 και 8 του ν. 3986/2011 (Α’152), η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου οφείλουν να υποβάλουν αίτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Μόνο αν το Νομικό Συμβούλιο  αποφανθεί αρνητικά μπορούν οι σχετικές υπηρεσίες να ανατεθούν σε ιδιώτες. 

Αθήνα,

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

ΥΓΕΙΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ