Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών

Υπουργική Απόφαση για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών

Μετά τη διασύνδεση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων με την ηλεκτρονική βάση του Γ.Ε.ΜΗ., ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε Υπουργική Απόφαση που καθορίζει με σαφήνεια τις λεπτομέρειες κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών. Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής από τη μεριά των εμπόρων αγροτικών προϊόντων αναμένεται να εξυπηρετήσει σημαντικούς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, όπως:
· Τη μεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις εμπορικές συναλλαγές αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών.
· Την ενίσχυση της υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικότητας, καθώς και τη διασφάλιση των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
· Τη μέγιστη δυνατή πιστοποίηση της οικονομικής αξιοπιστίας και της βιωσιμότητας των εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών.
· Την προστασία των Ελλήνων αγροτών, κατά την εμπορική διακίνηση των προϊόντων τους.
Σύμφωνα με την απόφαση το ύψος της εγγυητικής επιστολής που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι έμποροι αγροτικών προϊόντων, καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας των αγορών αγροτικών προϊόντων, όπως η αξία αυτή προκύπτει από τα τηρούμενα, κατά περίπτωση, λογιστικά βιβλία, που πραγματοποίησε ο έμπορος από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, ανεξάρτητα από το αν ο έμπορος ασκούσε εμπορική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού. Το ανώτερο ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Επιπλέον, η απόφαση καθορίζει με σαφήνεια τα κριτήρια για την απαλλαγή από την υποχρέωση κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής, καθώς και τις προϋποθέσεις κατάπτωσης και αποδέσμευσης αυτής.
Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθ. Τσαυτάρης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με την καθιέρωση της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής από τη μεριά των εμπόρων αγροτικών προϊόντων για την εγγραφή τους στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών ενισχύουμε πολύ περισσότερο τη διαφάνεια στις συναλλαγές μεταξύ των παραγωγών και των εμπόρων και δίνουμε τέλος στα σοβαρά προβλήματα και τις ζημιές που προκύπτουν για τους παραγωγούς και τους υγιείς εμπόρους, όταν δεν τηρούνται οι διαδικασίες ορθής συναλλαγής και ειδικά εκείνη της έγκαιρης εξόφλησης της αξίας των προϊόντων. Η δράση μας αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων, όπως του εγκεκριμένου εμπόρου, της τήρησης στοιχείων εσόδων – εξόδων, των αγορών παραγωγών, της εξυγίανσης του τρόπου επιστροφής του ΦΠΑ και της σύνδεσης του με τη δήλωση ΟΣΔΕ, την προώθηση της συμβολαιακής γεωργίας, των ομάδων παραγωγών και των συμπράξεων, που αποσκοπούν στην εξάλειψη των εικονικών συναλλαγών και της δράσης των μεσαζόντων και στη μείωση της ψαλίδας των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Θωρακίζουμε με αυτόν τον τρόπο τη γεωργία της ποιότητας, της εξωστρέφειας και της αειφορίας, για την οποία καθημερινά καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες στο ΥπΑΑΤ, με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και θέτουμε ισχυρές βάσεις για την υγιή και βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην εμπορία των αγροτικών προϊόντων».