Κατεδαφίσεις – μη εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης εκ μέρους Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Το μείζον πρόβλημα που διαπιστώνει ο Συνήγορος ως προς την αδυναμία εκτέλεσης των αποφάσεων κατεδαφίσεων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σχετίζεται είτε με την έλλειψη πόρων, είτε με την  έλλειψη προσωπικού για τη συγκρότηση συνεργείων κατεδάφισης.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί η έλλειψη βούλησης εκ μέρους ορισμένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να προωθήσουν την εκτέλεση των αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών στην περιοχή ευθύνης τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσβαση στον αιγιαλό:

  • Στην περίπτωση συνεχόμενων αυθαίρετων περιφράξεων που  εμπόδιζαν την πρόσβαση στον αιγιαλό στη Χαλκιδική, δεν κατέστη δυνατή η προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης των περιφράξεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Για το λόγο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και δόθηκε εντολή σε Επιθεωρητή να διενεργήσει  συνολική έρευνα  για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Ζήτημα έχει προκύψει και με την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ).

  • Σε περίπτωση παράνομης κεραίας κινητής τηλεφωνίας κοντά στο κάστρο της Ναυπάκτου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτ.Ελλάδος-Ιονίου, επικαλέστηκε ότι η κατασκευή βρίσκεται σε ιστορικό τόπο και αρμοδιότητα κατεδάφισης σε αυτούς τους χώρους έχει η ΕΥΕΚΑ σε συνεργασία με τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εκφράσει, επανειλημμένα, τις απόψεις του προς την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την ανάγκη προσδιορισμού κριτηρίων ως προς την συντρέχουσα αρμοδιότητα κατεδαφίσεων μεταξύ της ΕΥΕΚΑ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Για το λόγο αυτό προτείνει τη συνεργασία του ΥΠΕΣ με την αρμόδια Γραμματεία του ΥΠΕΚΑ και την έκδοση σχετικών εγκυκλίων-οδηγιών.