Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

Όλη η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 560:

Με την παρούσα Εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και
τα κριτήρια της μετάταξης των υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ, Διοικητικών καθηκόντων,
που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης των θέσεών τους, που επήλθε
δυνάμει των διατάξεων της υποπαρ. Ζ.4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, όπως η διαδικασία αυτή και τα κριτήρια εξειδικεύονται στην υπ’ αριθ.
ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ.559/08.01.2013(ΦΕΚ 7 Β΄) Υπουργική Απόφαση.
Η διαδικασία της μετάταξης, που πραγματοποιείται με τις εγγυήσεις διαφάνειας,
αμεροληψίας και αντικειμενικότητας του ΑΣΕΠ, περιλαμβάνει συνοπτικά τα
ακόλουθα στάδια:
1. Υποβολή αιτημάτων από τα Υπουργεία που έχουν ανάγκες σε προσωπικό.
2. Ανακοίνωση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, για την κάλυψη των αναγκών, μετά από αξιολόγηση των αιτημάτων
και γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/11.
3. Υποβολή δήλωσης προτίμησης στο ΑΣΕΠ από τους υπαλλήλους που τελούν σε
διαθεσιμότητα και έλεγχος των στοιχείων τους από τους φορείς προέλευσης.
2
4. Έκδοση πίνακα βαθμολογίας, κατάταξης και διάθεσης από το ΑΣΕΠ.
5.΄Εκδοση απόφασης για τη μετάταξη των υπαλλήλων από τον Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνωμοδότηση του
τριμελούς Συμβουλίου.
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τα Υπουργεία τα οποία αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού κατηγορίας ΔΕ,
διοικητικών καθηκόντων, ιδίως όταν πρόκειται για κάλυψη αναγκών σε
υπηρεσίες που αποβλέπουν στην άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών ή για την
αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω καθυστερήσεων και χρονοβόρων διαδικασιών,
υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο ΥΔΜΗΔ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την κοινοποίηση της παρούσας.
Υπενθυμίζεται ότι τα Υπουργεία τα οποία έχουν ήδη υποβάλει αιτήματα δεν έχουν
υποχρέωση επανυποβολής, εκτός εάν παρίσταται ανάγκη τροποποίησης-
συμπλήρωσης των αρχικών αιτημάτων.
Το αίτημα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση trimeles@ydmed.gov.gr με τη
συμπλήρωση του Πίνακα Α του συνημμένου Παραρτήματος.
Με το αίτημα προσδιορίζεται ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού κατηγορίας
ΔΕ, διοικητικών καθηκόντων, τόσο συγκεντρωτικά όσο και αναλυτικά, ανά κεντρική
/ περιφερειακή υπηρεσία Υπουργείου, Ανεξάρτητη Αρχή που αναφέρεται σ’ αυτό,
εποπτευόμενο ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, π.χ. το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να αποστείλει
αίτημα τόσο για την κεντρική του υπηρεσία, όσο και για τους εποπτευόμενούς του
φορείς, όπως τα Νοσοκομεία.
Σε περίπτωση που οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες, καθώς και τα
εποπτευόμενα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του Υπουργείου λειτουργούν ή έχουν την έδρα τους σε
περισσότερους του ενός δήμους (π.χ. το ΣΕΠΕ, με υπηρεσίες σε περισσότερους
δήμους, τα Τελωνεία, οι ΔΟΥ, οι Λιμενικές Αρχές, τα υποκαταστήματα ΙΚΑ κ.ο.κ.), τα
3
αιτήματα πρέπει να προσδιορίζονται όχι μόνο ανά κεντρική/περιφερειακή
υπηρεσία ή εποπτευόμενο ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, αλλά και ξεχωριστά ανά Δήμο. Η σειρά
αναγραφής των κεντρικών/περιφερειακών υπηρεσιών και των εποπτευόμενων
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του Υπουργείου δηλώνει και καθορίζει και τη σειρά προτεραιότητας
ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή των αιτημάτων προς το ΥΔΜΗΔ γίνεται αποκλειστικά
και μόνο από τα Υπουργεία. Για το λόγο αυτό, οι Διευθύνσεις Προσωπικού των
Υπουργείων καλούνται να συγκεντρώσουν τα αιτήματα των
κεντρικών/περιφερειακών υπηρεσιών, των εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΙΔ και
ΝΠΔΔ και των Ανεξάρτητων Αρχών που αναφέρονται σ’αυτά.
Τα αιτήματα συνοδεύονται από αιτιολόγηση σχετικά με το περιεχόμενο των προς
κάλυψη αναγκών –ειδικά στις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η άσκηση
ειδικών καθηκόντων ή η συνδρομή ειδικών προσόντων- και τους λόγους για τους
οποίους οι ανάγκες αυτές ανέκυψαν (ιδίως περιπτώσεις μεταβολής αρμοδιοτήτων ή
/ και δραστηριοτήτων τους, περιπτώσεις μεγάλου αριθμού κενών θέσεων ή
έλλειψης προβλεπόμενων θέσεων με συνέπεια τη σοβαρή δυσλειτουργία του
φορέα).
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011, αφού συγκεντρώσει
το σύνολο των αιτημάτων των Υπουργείων, εκδίδει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
(15) ημερών, αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων που
πρέπει να μετακινηθεί σε κάθε Υπουργείο, τόσο συγκεντρωτικά, όσο και ανά
κεντρική / περιφερειακή υπηρεσία και εποπτευόμενο από αυτούς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ
(και τυχόν Ανεξάρτητη Αρχή), προτείνοντας και τη σειρά προτεραιότητας των
Υπουργείων στην κάλυψη των αναγκών. Για τον καθορισμό της σειράς
προτεραιότητας των Υπουργείων, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη ιδίως τη φύση
των προς κάλυψη αναγκών του κάθε Υπουργείου, προτάσσοντας εκείνες που
αποβλέπουν στην άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα σε
4
ευαίσθητους τομείς, όπως είναι η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση και η ασφάλεια,
καθώς και το μέγεθος των αναγκών.
Στη συνέχεια, εκδίδεται η Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που προβλέπεται από τη διάταξη της
περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αποδέκτες της Ανακοίνωσης είναι όλοι οι φορείς, προσωπικό των οποίων έχει τεθεί
σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
υποπαρ. Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
Με την Ανακοίνωση καθορίζεται:
α) Η σειρά προτεραιότητας των Υπουργείων που υπέβαλαν σχετικά αιτήματα, με
την οποία θα καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες τους,
β) Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε Υπουργείο, τόσο
συγκεντρωτικά, όσο και ανά κεντρική / περιφερειακή υπηρεσία ή εποπτευόμενο
από αυτούς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ (και τυχόν Ανεξάρτητες Αρχές), και ξεχωριστά ανά δήμο,
και
γ) Τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η κατάταξη των υπαλλήλων.
Σχετικά με το κριτήριο της «ομοεδρικότητας», σημειώνεται ότι αυτή ορίζεται με
βάση την έδρα των φορέων προέλευσης και υποδοχής. Ομοεδρικότητα υπάρχει
όταν οι φορείς προέλευσης και υποδοχής έχουν την ίδια έδρα.
Για τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και οι οποίοι είχαν
υποβάλει αίτηση μετάταξης πριν τη δημοσίευση του ν. 4093/2012 (12.11.2012), ως
έδρα της υπηρεσίας προέλευσης θεωρείται η έδρα της υπηρεσίας για την οποία
υπέβαλαν την αίτηση μετάταξης. Ομοίως, για τους αποσπασμένους υπαλλήλους
που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, έδρα της υπηρεσίας προέλευσης θεωρείται η έδρα
της υπηρεσίας στην οποία έχουν αποσπασθεί.
Επισημαίνεται ότι για την μητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής, μία έδρα
αποτελούν οι δήμοι:
5
Αθηναίων, Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής,
Βύρωνος, Ηλιούπολης και Δάφνης – Υμηττού (περιφερειακή ενότητα Κεντρικού
Τομέα Αθηνών),
Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου,
Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου (περιφερειακή ενότητα Νοτίου
Τομέα Αθηνών),
Πεντέλης, Κηφισιάς, Μεταμορφώσεως, Πεύκης – Λυκόβρυσης, Αμαρουσίου,
Ψυχικού – Φιλοθέης, Χολαργού – Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγ.
Παρασκευής και Χαλανδρίου, Ηρακλείου (περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα
Αθηνών),
Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου και Αγ.
Αναργύρων – Καματερού (περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών)
Πειραιώς, Κορυδαλλού, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου – Δραπετσώνας
και Περάματος (περιφερειακή ενότητα Πειραιώς),
Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής και Ασπροπύργου
(περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής)
Ωρωπού, Μαραθώνας, Ραφήνας – Πικερμίου, Διονύσου, Αχαρνών, Παλλήνης,
Παιανίας, Σπάτων – Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκόπουλου Μεσογαίας (περιφερειακή ενότητα
Ανατολικής Αττικής).
Για τις ανάγκες εφαρμογής του ν. 4093/2012, η περιφερειακή ενότητα Νήσων
(δήμοι Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας και
Πόρου) δεν εντάσσεται στην μητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής. Υπάλληλοι που
έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και οι οποίοι υπηρετούσαν κατά την εφαρμογή του ν.
4093/2012 σε υπηρεσία που εδρεύει στην περιφερειακή ενότητα Νήσων, μπορούν,
κατ’ επιλογή, να ορίσουν ως έδρα του φορέα προέλευσης είτε την περιφερειακή
ενότητα Νήσων, είτε τη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής.
Για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, μία έδρα αποτελούν οι δήμοι:
Θεσσαλονίκης, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά,
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Πυλαίας – Χορτιάτη, Χαλκηδόνος, Δέλτα,
Ωραιοκάστρου, Λαγκαδά, Θερμαϊκού, Θέρμης, Βόλβης και Καλαμαριάς.
6
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης, οι
προς μετάταξη υπάλληλοι των Φορέων Προέλευσης υποβάλλουν Αίτηση –
Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με Υπόδειγμα που θα κοινοποιηθεί στους Φορείς
Προέλευσης, στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού/ Προσωπικού, στην οποία
δηλώνουν αν επιθυμούν τη μετάταξή τους, και τους Φορείς στους οποίους
επιθυμούν να μεταταχθούν, με τη σειρά προτίμησής τους. Η Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση απευθύνεται προς το ΑΣΕΠ.
Μαζί με την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει,
εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας, κάθε δικαιολογητικό απαραίτητο για την
αξιολόγηση των σχετικών κριτηρίων, ιδίως όταν δεν περιλαμβάνεται ήδη στο
προσωπικό του μητρώο.
Εφιστούμε την προσοχή στις Υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού των Φορέων
Προέλευσης να μεριμνήσουν άμεσα για την επικαιροποίηση των προσωπικών
μητρώων των συγκεκριμένων υπαλλήλων, ζητώντας τους να προσκομίσουν τα
δικαιολογητικά που τυχόν λείπουν, όπως τίτλο σπουδών (απολυτήριο εξαταξίου
γυμνασίου ή Λυκείου), δεύτερο τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής
βαθμίδας (αν υπάρχει), αποδεικτικά πιστοποιημένης επιμόρφωσης, αποδεικτικό
γλωσσομάθειας, αντίγραφο πράξης διορισμού, πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.
Η μη υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης από τον υπάλληλο δεν επιδρά στο
κύρος και την εξέλιξη της διαδικασίας μετάταξης. Επειδή, όμως, η αίτηση αυτή
καθορίζει τη σειρά προτίμησης του προς μετάταξη υπαλλήλου στους Φορείς που
έχουν ανάγκη προσωπικού, συνιστάται στις υπηρεσίες προσωπικού να
καταστήσουν το πιο πάνω σαφές στους υπαλλήλους.
Σε περίπτωση υποβολής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία οι δηλούμενες
από τον ενδιαφερόμενο προτιμήσεις δεν αφορούν το σύνολο των φορέων
7
υποδοχής που καθορίζονται στην Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στην περίπτωση μη
υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, ως σειρά προτίμησης νοείται η σειρά
προτεραιότητας των φορέων υποδοχής για την κάλυψη των αναγκών τους σε
προσωπικό, όπως έχει καθορισθεί με την ως άνω Ανακοίνωση.
Εντός της ως άνω εικοσαήμερης προθεσμίας οι υπηρεσίες Διοικητικού /
Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης συμπληρώνουν, σε ψηφιακή μορφή,
Πίνακα που θα τους κοινοποιηθεί και ελέγχουν τα δικαιολογητικά των υπαλλήλων.
Στον Πίνακα περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι οι οποίοι τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης της θέσης τους, ανεξάρτητα από το έχουν
υποβάλει αίτηση προτίμησης.
Συμπλήρωση πινάκων από το ΥΔΜΗΔ
Εάν οι υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης δεν υποβάλουν τους
ανωτέρω πίνακες μέσα στην ως άνω εικοσαήμερη προθεσμία, οι Πίνακες
συμπληρώνονται με ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Στην τελευταία
περίπτωση οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις των ενδιαφερομένων και τα τυχόν
δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν μπορεί να υποβάλλονται απευθείας στο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γενική
Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού, Βασ.Σοφίας 15, μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου μέσω του
τύπου.
4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στο οποίο έχουν διαβιβασθεί
οι Πίνακες και οι Αιτήσεις Προτίμησης, εφαρμόζοντας την πάγια διαδικασία που
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει,
καταχωρίζει τη βαθμολογία και ακολούθως εκδίδει ενιαίο Πίνακα Βαθμολογίας,
Κατάταξης και Διάθεσης των υπαλλήλων.
8
Με τον Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του ΑΣΕΠ καθορίζεται και η
υπηρεσία στην οποία μπορεί να μεταταχθεί ο υπάλληλος, σύμφωνα με την
κατάταξή του στον Πίνακα και την τυχόν υποβληθείσα δήλωση προτίμησής του. Αν
δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση ή αυτή που υποβλήθηκε δεν μπορεί να
ικανοποιηθεί, για τον καθορισμό του φορέα υποδοχής λαμβάνεται υπόψη η
βαθμολογική κατάταξη του υπαλλήλου και η σειρά προτεραιότητας των φορέων,
όπως καθορίσθηκε με την Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Πρόταξη υπαλλήλου σε περίπτωση ισοβαθμίας
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, στην κατάταξη προηγείται
κατά σειρά :
α) ο υπάλληλος που έχει περισσότερα ανήλικα τέκνα, β) η υπάλληλος σε κατάσταση
εγκυμοσύνης, γ) ο μεγαλύτερος στην ηλικία υπάλληλος με βάση την ημερομηνία
γέννησής του, δ) ο υπάλληλος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες στο
κριτήριο του χρόνου προϋπηρεσίας και ε) ο υπάλληλος με τη μικρότερη
χιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε, πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προς
τη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί.
Εφόσον ο καθορισμός της σειράς κατάταξης δεν καταστεί δυνατός με τα κριτήρια
της προηγούμενης περίπτωσης, προηγείται κατά σειρά: αα) ο υπάλληλος που
δήλωσε ότι επιθυμεί τη μετάταξη ή τη μεταφορά του, καθώς και την τυχόν
προτίμησή του για ορισμένη θέση και ββ) ο υπάλληλος με τη μικρότερη
χιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε, πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, προς
τη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί.
δ. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης, αυτή
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με ευθύνη του ΑΣΕΠ.
Δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του πίνακα
9
Ο Πίνακας Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του ΑΣΕΠ καταχωρίζεται στον
δικτυακό του τόπο και αποστέλλεται στον τύπο ανακοίνωση με την οποία
γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.
Κατά του ανωτέρω Πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της καταχώρισης
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία αυτή γνωστοποιείται μέσω της
καταχώρισης στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, καθώς και μέσω της ανακοίνωσης στον
τύπο. Με την ένσταση μπορεί να προβληθούν μόνο νομικές αιτιάσεις σχετικές με τη
βαθμολόγηση των κριτηρίων.
Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων, το ΑΣΕΠ τις εξετάζει και εκδίδει τον οριστικό Πίνακα
Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης, τον οποίο διαβιβάζει στο Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Ακολούθως, και μετά τη γνωμοδότηση του τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5
παρ. 3 του ν. 4024/2011, εκδίδεται η απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη μετάταξη των υπαλλήλων,
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με την υποπαρ.
Ζ.1 (περ. 4) της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
Με την ίδια απόφαση συνιστώνται οι θέσεις υπαλλήλων σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις περ. 1 και 2 της ως άνω υποπαραγράφου Ζ.1.
Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που ο υπάλληλος
κατείχε πριν τη μετάταξη του.
Με την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης καθορίζεται επίσης η ημερομηνία εμφάνισης των υπαλλήλων στους
φορείς υποδοχής.
Ως προς τις συνέπειες της υπαίτιας μη εμφάνισης του υπαλλήλου στο φορέα
υποδοχής κατά την ορισθείσα ημερομηνία εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. 5 της
10
υποπαρ. Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Αν ο υπάλληλος δεν
εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία που
ορίσθηκε, εκδίδεται αμελλητί πράξη απόλυσης από το όργανο διοίκησης του φορέα
υποδοχής.
Ο Υπουργός
Αντώνης Μανιτάκης