Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους

Από το Εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων

Αναμένεται

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει την εξάμηνη ή επτάμηνη (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση ανέργων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα κατασκευής, ανάδειξης και συντήρησης  πολιτιστικών υποδομών. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει την ισόχρονη απασχόληση σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε ημέρες και ώρες επέκτασης του ωραρίου κατά το οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα μουσεία είναι επισκέψιμοι από το κοινό, για την κάλυψη των οποίων δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό ή για την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες των περιφερειακών και ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπηρεσίες Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων, μουσεία) καθώς και άλλων εποπτευόμενων φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ.)  του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού, ως δικαιούχων αντίστοιχων πράξεων, για την  απασχόληση ανέργων σε έργα ή δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στον πολιτιστικό τομέα.

Το Πρόγραμμα θα έχει αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους Δικαιούχους, μέσω της πρόσληψης ατόμων (εφεξής ωφελούμενοι/ες) για την υλοποίηση προγραμμάτων, έργων ή δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία με τους συμπράττοντες φορείς. Το πολιτιστικό αγαθό από την ειδική του φύση είναι ένα καθαρά κοινωνικό αγαθό, ανεξάρτητα αν παρέχεται από φορέα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Το Πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του πολιτισμού» υλοποιείται  με βάση τη με αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 974/28.03.2012), προκειμένου στους δικαιούχους να συμπεριληφθούν οι περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και οι εποπτευόμενοι (Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ.) φορείς αυτού. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, θα καλυφθούν από το πρόγραμμα.

Η επιλογή των ανέργων θα γίνεται από τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης με αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 36 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμού πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».

Η υλοποίηση των πράξεων θα διενεργείται σύμφωνα με την οικεία απόφαση εκτέλεσης της πράξης με ίδια μέσα, στην οποία θα αποτυπώνονται: οι στόχοι της πράξης, το περιεχόμενο αυτής, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, οι αρμοδιότητες του δικαιούχου κ.τ.λ. Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον:

–          Περιγραφή του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα/των παρεχόμενων υπηρεσιών (τομέας παρέμβασης, αριθμός ωφελουμένων, αντικείμενο της εργασίας κλπ) με λογική επιχειρησιακού σχεδίου,

–          Χωροθέτηση στα όρια μιας συγκεκριμένης Περιφέρειας,

–          Σκοπιμότητα – Στόχοι,

–          Εκτίμηση της απαιτούμενης για τις ανάγκες του έργου εργασίας ανά ειδικότητα (όπου αυτό απαιτείται),

–          Περιγραφή των όρων παροχής αυτής,

–          Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στο οποίο θα περιλαμβάνεται η χρονική κατανομή της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωπομήνες ανά ειδικότητα, έως 6 μήνες σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών,

–          Προϋπολογισμό με ανάλυση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες,

–          Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δικαιούχος,

–          Αναμενόμενα αποτελέσματα,

–          Τήρηση των διατάξεων των Νόμων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας,

–          Τήρηση των  υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία,

–          Αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. 1.5131/οικ.3949 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) όπως θα ισχύει κάθε φορά, καθώς και της σχετικής πρόσκλησης που θα εκδοθεί από την ΕΥΠΟΤ.

Το πρόγραμμα είναι απόλυτα συμβατό με την έννοια της κοινωφελούς εργασίας καθώς:

α) Η αύξηση της τουριστικής κίνησης τα τελευταία δύο χρόνια, επέφερε την ανάγκη για την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, τις απογευματινές ώρες της θερινής περιόδου. Το γεγονός ότι οι ανάγκες αυτές καλύπτοντας είτε μέσω υπερωριακής απασχόλησης μονίμου προσωπικού ή με προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού, υποδηλώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον έκτακτο χαρακτήρα τους. Έτσι με το πρόγραμμα αυτό σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται ανάγκες των αρμόδιων δημοσίων φορέων, που δεν χαρακτηρίζονται ως πάγιες και διαρκείς και δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον μόνιμο προσωπικό.

β) Οι υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠ.ΠΟ.Τ., εκτελούν αναπτυξιακά έργα προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, έργα ανέγερσης μουσείων και δράσεις για την επανέκθεση ευρημάτων σε λειτουργούντα μουσεία. Τα έργα αυτά εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και έχουν καθαρά επενδυτικό χαρακτήρα και προσανατολισμό, αφού δημιουργούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την τουριστική, αλλά και την γενικότερη κοινωνική ανάπτυξη μιας περιοχής. Η απασχόληση ατόμων που θα επιλεγούν μέσα από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, θα δώσει τη δυνατότητα υποβοήθησης της διαδικασίας υλοποίησης δράσεων με αναπτυξιακή διάσταση (όπως π.χ. έργα Ε.Σ.Π.Α.) κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί πάγια και διαρκή ανάγκη μιας δημόσιας υπηρεσίας αφού τα έργα που εκτελούνται έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, εξαιρετικό χαρακτήρα και επενδυτικό νόημα.

γ) Προάγεται η ιδέα του εθελοντισμού και της κοινωφελούς προσφοράς, σε έναν τομέα όπως ο πολιτισμός, ο οποίος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο, τόσο στην διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας, όσο και στην οικονομική πρόοδο αυτής, αφού όπως προαναφέρθηκε ο πολιτισμός συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου, που αποτελεί ένα βασικό πυλώνα διαμόρφωσης του Α.Ε.Π.

δ) Με την εφαρμογή του προγράμματος θα δοθεί η ευκαιρία παράτασης του χρόνου επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθώς και η χρήση αυτών για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα. Κατ΄ αυτό τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα ευρύτερης αξιοποίησης και προβολής των πολιτιστικών χώρων, καθώς και δημιουργικής διασύνδεσής τους με τις τοπικές κοινωνίες, με προφανή τα οφέλη του εν λόγω εγχειρήματος για την πλευρά των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., οι οποίες πρέπει να έχουν εξωστρεφή δραστηριότητα γιατί η βασική τους αποστολή είναι η προαγωγή ενός καθαρά κοινωνικού αγαθού όπως ο πολιτισμός.

 

2.  Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

–          Άνεργοι νέοι μέχρι 30 ετών, επιστήμονες (αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, κοκ) εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

–          Δυνατότητα παράτασης του χρόνου επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων

–          Προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού και της κοινωφελούς προσφοράς

–          Δημιουργία απασχόλησης για ανέργους στον τομέα του πολιτισμού

Δείκτες παρακολούθησης

3.200 ωφελούμενοι

 

 

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

15.000.000 €

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός το Προγράμματος θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος και τις λοιπές ασφαλιστικές δαπάνες, για την απασχόληση των ωφελουμένων. Η πράξη δεν μπορεί να αφορά σε κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των δικαιούχων.

 

Πηγές Χρηματοδότησης:

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 

4.             Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την 1/1/2013 έως την 31/12/2014.