Δημοσιεύτηκε η τροποποιημένη ΚΥΑ για το νερό

Με ασήμαντες αλλαγές:

Τις παραρατηρήσεις μας για την ΚΥΑ μπορείτε να τις βρείτε στο 

http://www.economist.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10348:nero&catid=9&Itemid=84

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10−6−2011 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες,όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»

 

 

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10−6−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1440) απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» ως ακολούθως:
 Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αλλά υποβληθεί εντός δύο ετών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η άδεια μπορεί να εκδοθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μόνο αφού επιβληθούν και εισπραχθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν. 3199/03 (Α΄ 280). Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 200 ευρώ για το πρώτο έτος και 500 ευρώ για το δεύτερο έτος.»
 Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αρμόδια για την εξέταση της άδειας Υπηρεσία Υδάτων της προηγούμενης παραγράφου, μετά την υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, προβαίνει κατά την κρίση της στους απαραίτητους επί τόπου ελέγχους, καθώς και στους διοικητικούς
ελέγχους, όπου απαιτούνται, για τη διαπίστωση της ακρίβειας και επάρκειας των υποβληθέντων στοιχείων.
Στην περίπτωση που για τη χρήση νερού απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011) και την υπ.αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) θα πρέπει η υποβολή και η εξέταση της αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού να προωθείται παράλληλα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Η αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων προχωρεί στη διαμόρφωση και υποβολή της γνωμοδότησής της και του πλήρους φακέλου προς την Υπηρεσία Υδάτων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή σε περίπτωση συναρμοδιότητας ως προς την έκδοση υποβάλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση όπου διοικητικά υπάγεται η χρήση. Η χημική ανάλυση για χρήση νερού άρδευσης θα υλοποιηθεί με ευθύνη των Δ/νσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε συνεργασία με τα εργαστήρια του ΥΠ.Α.Α.Τ ή συναρμόδιων Υπουργείων ή εργαστήρια Οργανισμών που εποπτεύονται από αυτά ή εργαστήρια του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφαρμόζοντας ένα σύστημα δειγματοληπτικού ελέγχου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Η αίτηση του Παραρτήματος ΙΙ και το Παράρτημα IV «Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου» συντάσσονται και υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δύναται για τη σύνταξη να ζητήσει τη συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού των αρμοδίων υπηρεσιών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων καθώς και των υπηρεσιών αγροτικής ανάπτυξης και εγγείων βελτιώσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, όπως αυτό θα ορισθεί με αποφάσεις δημάρχων και περιφερειαρχών, αντίστοιχα.
Η συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού αφορά τη συμπλήρωση της αίτησης του Παραρτήματος ΙΙ και του Παραρτήματος IV, με στοιχεία που διαθέτει και υποβάλει ο ενδιαφερόμενος και με στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία.»
 Η παράγραφος 1β του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού, όπως αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ, βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανένα από τα ανωτέρω αποδεικτικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας και η μη ύπαρξη κανενός από τα ανωτέρω αποδεικτικά.»
 Η παράγραφος 1γ του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Απόσπασμα χάρτη (1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή ψηφιακή απεικόνιση με την ακριβή θέση του έργου υδροληψίας (Χ,Ψ,Ζ) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87 εις διπλούν.»
 Η παράγραφος 1δ του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και τη καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση που αναφέρεται στην αίτηση (χημική ή και μικροβιολογική ανάλυση νερού, όπως αυτή προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία για τις διάφορες χρήσεις νερού). Στη περίπτωση χρήσης νερού για άρδευση δεν απαιτείται προσκόμιση χημικής ανάλυσης από τον ενδιαφερόμενο.»
 Η παράγραφος 2δ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Η χορηγούμενη ποσότητα του νερού με τον καθορισμό ανωτάτων ορίων ημερήσιας, ωριαίας παροχής και ετήσιου όγκου νερού.»
 Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 καταργείται
 Στο άρθρο 9 προστίθεται η εξής παράγραφος:
«3. Όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την 20-12-2005 και προϋφίστανται της 16-6-2011, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ Β΄1784) σχετική άδεια, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας και αποκλειστικά μέχρι τις 16-6-2012.»