Μεγάλοι οδικοί άξονες: Η ΕΕ χορηγεί 134 εκατ. για την Πελοπόννησο και την Κρήτη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε (12/6/2013) επένδυση ύψους 134 εκατ.  απότο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) για έργα οδοποιίας στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.

 Στην Πελοπόννησοθαδιατεθούν 47 εκατ.€ γιατη νέα σύνδεσημεταξύ της Παράκαμψης Πατρώνκαι του αυτοκινητοδρόμουΠΑΘΕ(που συνδέει το λιμάνι της πόληςμε την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τους Ευζώνους). Εν τω μεταξύ  87 εκατ.€ θα επενδυθούν στηνκατασκευή ενός νέουτμήματος15χλμ.από την ΑγίαΒαρβάραστους Άγιους Δέκα(Καστέλλι) στην Κρήτη.

 

 

Και τα δύο έργα αποτελούν έργα προτεραιότητας, όπως αυτά έχουν οριστεί από την Επιτροπήκαι τις ελληνικές αρχές, καιθα βελτιώσουντη σύνδεσητων περιφερειών, εξασφαλίζοντας καλύτερεςκαι ασφαλέστερες συνθήκεςμετακίνησης στους πολίτες.

 

Σχολιάζοντας την απόφαση, ο Επίτροπος JohannesHahn, αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, δήλωσε: “Τα έργα αυτά βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητατων περιφερειών, καθιστώντας τις πιοελκυστικέςγια τους επενδυτές. Καθώς δημιουργούν δε κατάλληλες συνθήκεςγια την ανάπτυξη καιτη δημιουργία θέσεων εργασίας, θαβελτιώσουν τηνασφάλεια και την ποιότηταζωής των πολιτώνκαι θα συμβάλουν στηνολοκλήρωση του συνόλου τηςεσωτερικής αγοράς.”

 

Το έργοτης Πελοποννήσου είναιένας στρατηγικόςκρίκος του «δικτύου ΔΕΔ-Μ» που περιλαμβάνει οδικούς και σιδηροδρομικούς διαδρόμους προτεραιότητας. Αφορά κυρίως την κατασκευή οδών 5 χλμ και3,8χλμ εκατέρωθεν τουποταμού Γλαύκου, καθώς και την αποκατάσταση τηςκοίτης του ποταμού.

 

Οι επενδύσεις γίνονται μέσω του προγράμματοςΠεριφερειακήςΠολιτικής της ΕΕ “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», στο πλαίσιο του άξοναπροτεραιότητας«Οδικές μεταφορές Διευρωπαϊκόκαι διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο των περιφερειώνστόχου σύγκλισης». Το ΕΤΠΑθα καταβάλει €47 εκατ., σε σύνολο78 εκατ.€,για το έργοΠελοποννήσου, το οποίο δημιούργησε 141θέσεις εργασίας, ενώ€ 87 εκ.θακαταβληθούν για το έργο στην Κρήτη, το οποίο έχει συνολικό κόστος 131 εκατ. και δημιούργησε44θέσεις εργασίας.

 

Ιστορικό

 

Πρόκειται για δύο από τα λεγόμενα «μεγάλα έργα», η συνολική δημόσια χρηματοδότηση των οποίων (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου υπόκειται σε ειδική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ άλλες κατηγορίες έργων εγκρίνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

 

Το έργο της Πελοποννήσουπεριλαμβάνει και την κατασκευή κόμβων, ενόςανισόπεδουκόμβου, έργων αποστράγγισηςτων ομβρίων υδάτων, εγκαταστάσεων φωτισμούκλπ.Το έργοτης Κρήτηςπεριλαμβάνει τηνκατασκευή τριώνοδικών σηράγγων, πέντεγεφυρών, δύο ανισόπεδων κόμβων, ενός ισόπεδου κόμβου και την αποκατάστασητου τοπικούδικτύου, συμπεριλαμβανομένωντων άνω και κάτωδιαβάσεων.

Το ποσό που έχει διατεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται συνολικά σε περίπου 20,4 δισ. ευρώ.