Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα προβλήματα στην μεταφορά μαθητών

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί σημαντικό αριθμό αναφορών, σχετικά με
προβλήματα που έχουν προκύψει στις μετακινήσεις των μαθητών, ήδη από την
προηγούμενη σχολική χρονιά. Τα προβλήματα αφορούσαν κυρίως την έλλειψη συνοδών
στα λεωφορεία, τη μη χρήση ζωνών ασφαλείας, την κακή εκτέλεση των δρομολογίων,
περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς οδηγών προς τους μεταφερόμενους μαθητές και
προβλήματα στη μεταφορά μαθητών με αναπηρίες.
Το Υπουργείο Παιδείας, σε σχετικό έγγραφο της Αρχής, απάντησε ότι δεν έχει καμία
αρμοδιότητα τόσο για την μεταφορά των μαθητών καθεαυτή όσο και για τον έλεγχο της
ασφαλούς μετακίνησής τους.
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εμφανίστηκαν σοβαρότερα ζητήματα στη
διεξαγωγή της μεταφοράς των μαθητών πανελλαδικά, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να
μην έχουν πρόσβαση στο σχολείο, εκτός και αν μπορούν να τους μεταφέρουν οι γονείς
τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε νέα παρέμβασή του προς τα Υπουργεία Παιδείας και
Εσωτερικών, επισημαίνει τα εξής:
α) Η νομοθεσία προβλέπει δωρεάν μεταφορά για συγκεκριμένες κατηγορίες μαθητών,
που φοιτούν σε δημόσιο σχολείο, δικαίωμα άμεσα συνδεδεμένο με το δικαίωμα στην
εκπαίδευση.
β) Η συγχώνευση σχολείων με στόχο την πληρέστερη εκπαίδευση των παιδιών αλλά
και την εξοικονόμηση πόρων που πρόκρινε το Υπουργείο Παιδείας, θα έπρεπε να
συνοδεύεται από τη ρύθμιση της δωρεάν και ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών σε
βάθος χρόνου, και της εποπτείας των φορέων που την υλοποιούν. Πιθανή επέκταση
των συγχωνεύσεων θα πρέπει να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.
γ) Τα παιδιά που υποχρεωτικά φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, θα πρέπει να μετακινούνται δωρεάν με μεταφορικά μέσα που πληρούν
τις προδιαγραφές ασφαλείας. Για πολλά από αυτά η έλλειψη μεταφοράς συνεπάγεται
τον αποκλεισμό τους από την εκπαίδευση.
δ) Η οικονομική επιβάρυνση για τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο οδηγεί σε
αρκετές περιπτώσεις σε διακοπή της φοίτησης, όταν οι γονείς αδυνατούν να καλύψουν
τα έξοδα μετακίνησης. Μια προσωρινή άμβλυνση του προβλήματος αυτού θα
μπορούσε να αποτελέσει η δωρεάν μετακίνηση των παιδιών στα ήδη υπάρχοντα
δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών και των ΚΤΕΛ για όσο διάστημα παραμένει το
πρόβλημα.
ε) Η διασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της
λειτουργίας των Μουσικών και των Καλλιτεχνικών σχολείων, τα οποία συγκεντρώνουν
μαθητές από πολλούς δήμους.
Στις 23.10.2012, ψηφίστηκε σχέδιο νόμου για τη μεταφορά μαθητών, που ρυθμίζει
θέματα οικονομικής αποζημίωσης των μεταφορέων και προβλέπει την ανάληψη της
σχετικής αρμοδιότητας από τις Περιφέρειες. /στόσο, το πρόβλημα της έλλειψης
μεταφοράς παραμένει για μεγάλο αριθμό μαθητών. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί
αναγκαία α) την άμεση διευθέτηση του ζητήματος, ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση για
όλους τους μαθητές που δικαιούνται μεταφοράς στο σχολείο, β) τη δρομολόγηση
διαδικασιών για την έγκαιρη διασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών μελλοντικά.