Μεταγραφή ονοματεπωνύμων με λατινικούς χαρακτήρες στα διαβατήρια και τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας

Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο για τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Αστυνομία μεταγράφει στη λατινική γλώσσα, τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία τους στα διαβατήρια και τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ονοματεπώνυμο πολίτη καταχωρίζεται στο διαβατήριο και στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και σε μεταγραφή στη λατινική γλώσσα, σύμφωνα με το θεσμοθετημένο «πρότυπο ΕΛΟΤ 743». Παρέκκλιση από το πρότυπο επιτρέπεται εφόσον ζητηθεί από τον πολίτη και προϋπάρχει σε προγενέστερο δημόσιο έγγραφο, ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής.

 

Ειδικότερα, μετά τη γνωμοδότηση (9/2010) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), την οποία αποδέχτηκε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δεν γίνονταν δεκτές ως «παρέκκλιση» από το πρότυπο διαφοροποιήσεις στο ονοματεπώνυμο που θα ήταν δυνατό να θεωρηθούν ως ανύπαρκτη προσθήκη γραμμάτων ή ελεύθερη απόδοση του ονόματος σε λατινογενή γλώσσα ή αλλαγή της κατάληξης του επωνύμου από το θηλυκό στο αρσενικό ή αποκοπή/σύντμηση υπαρχόντων γραμμάτων κ.ά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) να καταργήσει τελείως στην πράξη την προβλεπόμενη δυνατότητα της παρέκκλισης από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 στα διαβατήρια.

Μετά τις διαμαρτυρίες των πολιτών και την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη η ΕΛΑΣ ζήτησε εκ νέου γνωμοδότηση από το ΝΣΚ για το συγκεκριμένο θέμα. Με την νέα γνωμοδότηση (401/2011) είναι δυνατή η αναγραφή διπλού τρόπου λατινικής απόδοσης των ονοματεπωνυμικών στοιχείων των πολιτών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 και κατά παρέκκλιση αυτού, με τη μεσολάβηση του αγγλικού διαζευκτικού συνδέσμου “οr“.

Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε ότι  με τη χρήση της εναλλακτικής μεταγραφής επιλύθηκε το άμεσο και οξύ πρόβλημα της καταγραφής του κατοχυρωμένου ονόματος στα διαβατήρια. Ωστόσο, η λύση της διαζευκτικής καταχώρησης και των δύο μορφών γραφής εξακολουθεί να αφίσταται των διατάξεων της οικείας ΚΥΑ, η οποία προβλέπει τη μόνη αναγραφή του ήδη καταχωρισμένου σε προγενέστερο έγγραφο ονόματος. Επιπλέον, η διπλή αναγραφή συνεχίζει να δημιουργεί δυσεπίλυτα προβλήματα στους πολίτες, κυρίως κατά τις συναλλαγές τους στο εξωτερικό.

Η ΕΛΑΣ απάντησε στην Αρχή ότι δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης της διαδικασίας που εφαρμόζεται, καθώς το πρόβλημα έχει πλέον επιλυθεί από την υιοθέτηση και εφαρμογή της γνωμοδότησης 401/2011 του ΝΣΚ.

Καθώς πολλοί πολίτες συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για το συγκεκριμένο θέμα και καθώς η διαδικασία που ακολουθεί η ΕΛΑΣ εξακολουθεί να αφίσταται του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε πόρισμα προς τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με το οποίο ζητά την επανεξέταση του θέματος σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.