Μετανάστες: στην ΕΕ, ως φοιτητές

Υπήκοοι τρίτων χωρών, μαζί με τις οικογένειές τους, μπορούν να έρχονται  πιο εύκολα στην ΕΕ, μετά την τελευταία απόφαση:

 

 

Η ΕΕ θα προσφέρει καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης σε ταλαντούχους υπηκόους τρίτων χωρών, που έρχονται στην επικράτεια της ως φοιτητές ή ερευνητές, προκειμένου να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών. Οι νέοι κανόνες, που εγκρίθηκαν από την ολομέλεια την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου, διευκρινίζουν επίσης τους όρους εισόδου και διαμονής στην ΕΕ ασκούμενων, εθελοντών, μαθητών και εσωτερικών άμισθων βοηθών που προέρχονται από τρίτες χώρες.

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά κάθε χρόνο για την έρευνα και την ανάπτυξη 0,8% του ΑΕΠ λιγότερο σε σχέση με τις ΗΠΑ και 1,5% λιγότερο σε σχέση με την Ιαπωνία.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο αναθεωρούνται οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των υπηκόων τρίτων χωρών και να καταστεί η ΕΕ πιο ελκυστική σε όσους εκ των υπηκόων τρίτων χωρών αναζητούν ευκαιρίες για να κάνουν έρευνα, να σπουδάσουν, να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγής μαθητών, να εργασθούν στο πλαίσιο αμειβόμενης ή άμισθης πρακτικής άσκησης, εθελοντικής εργασίας ή να απασχοληθούν ως άμισθοι εσωτερικοί βοηθοί («au pair»).

«Πολλές άλλες χώρες στον κόσμο έχουν κάνει καλύτερη δουλειά από ό,τι εμείς όσον αφορά την προσέλκυση ικανών και καλά καταρτισμένων εργαζομένων. Εμείς έχουμε συχνά πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Χρειάζονται, επομένως, απλοποιημένοι και σαφέστεροι κανόνες προκειμένου να γίνει η ΕΕ πιο ελκυστική. Η αύξηση των ξένων φοιτητών και οι διεθνείς ανταλλαγές θα προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία, θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης σε μακροπρόθεσμη βάση και θα κάνουν τα κράτη μέλη μας πιο ανταγωνιστικά», δήλωσε η Cecilia Wikström (Φιλελεύθεροι, Σουηδία), εισηγήτρια της έκθεσης που εγκρίθηκε σήμερα από την ολομέλεια με 578 ψήφους υπέρ, 79 κατά και 21 αποχές.

Περισσότερος χρόνος για τη δημιουργία μιας επιχείρησης

Αφού ολοκληρώσουν την έρευνα ή τις σπουδές τους, ερευνητές και φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα διαμονής στο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο έκαναν την έρευνά τους ή σπούδασαν για επιπλέον 18 μήνες, προκειμένου να δημιουργήσουν μια επιχείρηση ή να αναζητήσουν εργασία. Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ του 18μηνου, σε αντίθεση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιοριστεί ο χρόνος αυτός στους 12 μήνες. Τόνισαν επίσης ότι τα μέλη των οικογενειών των ερευνητών και των φοιτητών θα έχουν επίσης το δικαίωμα διαμονής και εργασίας στο κράτος όπου εργάζονται οι συγγενείς τους.

Αυστηρότερες προθεσμίες

Προβλέπεται παράλληλα η συντόμευση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών διαμονής. Οι ευρωβουλευτές πρότειναν τα κράτη μέλη να αποφαίνονται σχετικά με κάθε αίτηση εντός προθεσμίας τριάντα ημερών – σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής για προθεσμία 60 ημερών. Σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο, «σε περίπτωση που η εθνική νομοθεσία τους προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής έναντι διοικητικής αρχής, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποφασίζουν για την προσφυγή το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής».

Λογικά τέλη

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους αιτούντες την καταβολή τελών για τη διεκπεραίωση της αίτησής τους. Ωστόσο, το επίπεδο των εν λόγω τελών δεν πρέπει να είναι υπερβολικό ή δυσανάλογο κατά τρόπο που ενδεχομένως δυσχεραίνει την επίτευξη των στόχων της εν λόγω οδηγίας. Οι ευρωβουλευτές διευκρινίζουν ότι, σε περίπτωση που τα τέλη αυτά καταβάλλονται από τον υπήκοο τρίτης χώρας, ο εν λόγω υπήκοος έχει το δικαίωμα να αποζημιωθεί από τον φορέα υποδοχής ή την οικογένεια υποδοχής, αντιστοίχως.

Κινητικότητα των εθελοντών

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ερευνητές, φοιτητές και οι ασκούμενοι θα έχουν το δικαίωμα να μεταβούν σε άλλες χώρες της ΕΕ και να πραγματοποιήσουν εκεί μέρος της έρευνας, των σπουδών ή της πρακτικής άσκησής τους, για διάστημα έως έξι μηνών. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να δοθεί το δικαίωμα αυτό και στους εθελοντές.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης το νομοσχέδιο, προκειμένου να εδραιώσει το έργο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής και να το παραδώσει στο επόμενο Κοινοβούλιο. Με τον τρόπο αυτό, οι ευρωβουλευτές που θα λάβουν τη σκυτάλη μετά από τις εκλογές του Μαΐου δεν θα ξεκινήσουν να δουλεύουν από το μηδέν, αλλά θα βασιστούν στο έργο που έχει επιτελεστεί στη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Το νέο Κοινοβούλιο μπορεί, ωστόσο, να αποφασίσει να κάνει μια νέα αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματος μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της διάσκεψης των αρχηγών των πολιτικών ομάδων.

 

Διαδικασία: συναπόφαση (συνήθης νομοθετική διαδικασία), 1η ανάγνωση

 

Κείμενο που εγκρίθηκε (κάντε κλικ στις 25.02.2014):

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

Η συζήτηση μαγνητοσκοπημένη (κάντε κλικ στις 24.02.2014):

http://www.europarl.europa.eu/eplive/el/plenary/searchbydate

Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Cecilia Wikström (Φιλελεύθεροι, Σουηδία)

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96677/CECILIA_WIKSTROM_home.html

Φάκελος διαδικασίας

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0081%28COD%29&l=en