Μικρή υποτίμηση του ΕΥΡΩ τον μήνα Μάιο 14

Μικρή υποτίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά το μήνα
Μάιο, σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ε-
ρευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις
σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού
εμπορίου των χωρών της ζώνης του
ΕΥΡΩ (εισαγωγές και εξαγωγές), ο
σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του
συνόλου των νομισμάτων αυξήθηκε
κατά +0,59% ως αποτέλεσμα της
ανατίμησης των ευρωπαϊκών (εκτός
ζώνης ΕΥΡΩ) νομισμάτων (+0,63%)
καθώς επίσης και των λοιπών
νομισμάτων (+0,55%) (Πίνακας 2).
Οι ίδιες περίπου μεταβολές σημειώνονται και με συντελεστές σταθμίσεως τη συμμετοχή της χώρας
κάθε νομίσματος στις εξαγωγές μόνο των χωρών της ζώνης του ΕΥΡΩ.
Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές
των ξένων νομισμάτων στο πεντάμηνο
Ιανουαρίου – Μαίου 2014, δηλαδή ως
προς τις μέσες τιμές του Δεκεμβρίου
2013, αυτές ανήλθαν, με βάση τις
σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού
εμπορίου των χωρών της ζώνης του
ΕΥΡΩ (εισαγωγές και εξαγωγές), σε
+0,16% για το σύνολο των νομι-
σμάτων, σε +0,90% για τα ευρωπαϊκά
(εκτός ζώνης ΕΥΡΩ) νομίσματα, ενώ
τα λοιπά νομίσματα υποχώρησαν κατά
-0,46%.
Εξάλλου, οι μέσες ετήσιες μεταβολές
των σταθμισμένων δεικτών, δηλαδή
κατά το α’ πεντάμηνο του 2014 έναντι
της αντίστοιχης περιόδου του 2013,
ανήλθαν σε -2,90% για το σύνολο των
νομισμάτων, σε -0,62% για τα
ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ΕΥΡΩ)
νομίσματα και σε -4,84% για τα λοιπά
νομίσματα.

Τέλος, οι μεταβολές των σταθμισμένων
δεικτών κατά το τρέχον δωδεκάμηνο,
Μάιος 2013 – Μάιος 2014, ήταν -2,85%
και -5,21% για το σύνολο των
νομισμάτων και τα λοιπά νομίσματα,
αντίστοιχα, ενώ τα ευρωπαϊκά (εκτός
ζώνης ΕΥΡΩ) νομίσματα έμειναν σχεδόν
αμετάβλητα (-0,08%).
Σημειώνεται ότι εάν μετρήσουμε τις μεταβολές του ΕΥΡΩ με βάση τις σταθμίσεις του εξωτερικού
εμπορίου της χώρας μας προκύπτουν περίπου οι ίδιες ποσοστιαίες μεταβολές για όλους τους τρόπους
υπολογισμού των.