Ναυσιπλοΐα στην Αρκτική

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Λόγω της κλιματικής αλλαγής η ναυσιπλοΐα στην Αρκτική έρχεται ταχύτατα στο προσκήνιο από εμπορική
άποψη και αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Λόγω της ανυπαρξίας ειδικού καθεστώτος για την Αρκτική περιοχή
αναμένεται ότι θα αναζωπυρωθούν οι διενέξεις για το νομικό καθεστώς που διέπει την Αρκτική Οδό και την
δικαιοδοσία επί της Αρκτικής περιοχής μεταξύ των παράκτιων χωρών. Ουδεμία χώρα ή ομάδα χωρών έχει
κυριαρχικά δικαιώματα στον Βόρειο Πόλο και γύρω από τον Αρκτικό Ωκεανό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης πολιτικής
για την Αρκτική περιοχή. Η πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική της Αρκτικής
προβλέπει κατά προτεραιότητα τη διάθεση 1 εκ. ευρώ για προπαρασκευαστικό πρόγραμμα δημιουργίας
Ευρωπαϊκού Αρκτικού Κέντρου Πληροφοριών.
Η ΕΕΕ ενστερνίζεται πλήρως τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη ναυσιπλοΐα στην Αρκτική όπως
διαμορφώθηκαν από το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) και έχουν κατατεθεί στο Αρκτικό Συμβούλιο,
στον ΙΜΟ, τον ΟΗΕ και τις κυβερνήσεις των παράκτιων χωρών. Επιδιώκεται ένα
ομοιόμορφο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο (Πολικός Κώδικας) για την Αρκτική,
το οποίο θα ρυθμίζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος βάσει του IMO, διαφάνεια και ρεαλισμό στην
άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των χωρών της Αρκτικής
και αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος των αρκτικών υδάτων με βάση τη
ΔΣ UNCLOS με γνώμονα την ανταγωνιστικότητα των νέων δυνατοτήτων ναυσιπλοΐας (Northern Sea Route,
North West Passage) σε σχέση με τις παλαιές (Διώρυγα Σουέζ, Διώρυγα Παναμά).
Εν όψει της αυξανόμενης σημασίας της Αρκτικής Οδού για την παγκόσμια ναυτιλία, η ΕΕΕ πρότεινε την
υποβολή αίτησης συμμετοχής της Ελλάδας στο Αρκτικό Συμβούλιο υπό καθεστώς παρατηρητή.