Νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ενημέρωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης,  (1/7/2013) σχετικά με τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ)

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, ενημέρωσε τους Βουλευτές των Κομμάτων, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), καθώς και το περιεχόμενό της.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε στους στόχους της νέας ΚΑλΠ, που αφορούν στη στροφή προς μια «Γαλάζια Ανάπτυξη» που «πατά» στη θάλασσα, όπως αντίστοιχα η «Πράσινη Ανάπτυξη», «πατά» στη γη.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε στους τρεις Κανονισμούς που περιέχονται στη νέα ΚΑλΠ, δηλαδή την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ΚΟΑ) και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.).

Αναφορικά με την Κανονισμό για την ΚΑλΠ, ο Υπουργός επεσήμανε τις καινοτομίες και τις υποχρεώσεις που φέρνει ο Κανονισμός για τη χώρα μας, όπως είναι η υποχρεωτική εκφόρτωση των απορριπτόμενων αλιευμάτων για τα είδη: σαρδέλα, γαύρο, τόνο και ξιφία από 01.01.2015, την εκπόνηση πολυετών σχεδίων διαχείρισης για τα ιχθυοαποθέματα, τον έλεγχο της αλιευτικής ικανότητας του στόλου μας, ώστε να μην αλιεύει περισσότερο απ’ ότι υποδεικνύουν τα σχέδια διαχείρισης και οι επιστημονικές μελέτες, μέσω και της συλλογής αλιευτικών δεδομένων.

Παράλληλα ο κ. Τσαυτάρης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τη νέα έννοια της περιφερειοποίησης που εισάγεται στη νέα ΚΑλΠ, σύμφωνα με την οποία τα Κράτη Μέλη, τα οποία διαχειρίζονται από κοινού ιχθυοαποθέματα, θα μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να προτείνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδια διαχείρισης για τα εν λόγω αποθέματα. Τα σχέδια αυτά θα προωθούνται έπειτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο τα Κράτη Μέλη θα διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, για θέματα που τους αφορούν άμεσα.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.) ο κ. Τσαυτάρης επεσήμανε ότι θα προέρχεται από την ενοποίηση του πρώην Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Ε.Τ.Α.) με τρία ακόμη χρηματοδοτικά μέσα που στηρίζουν, μεταξύ άλλων, δράσεις ελέγχου και επιτήρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συλλογής δεδομένων, οργάνωσης της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Το νέο αυτό Ταμείο έχει ως σκοπό την υποστήριξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και την περαιτέρω ανάπτυξη μιας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος, ο κ. Τσαυτάρης αναφέρθηκε στην Κοινή Οργάνωση Αγορών και Υδατοκαλλιέργειας, της οποίας στόχος είναι η απλούστευση των νομικών διαδικασιών και των υποχρεώσεων αναφοράς, η ενίσχυση του ρόλου των επαγγελματικών οργανώσεων (Οργανώσεις Παραγωγών), η μείωση της στήριξης της αγοράς (διακοπή της εφαρμογής του συστήματος τιμών απόσυρσης και σταδιακή κατάργηση της στήριξης των ενισχύσεων για την αποθεματοποίηση) και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.