Νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 13

 

Ενημέρωση σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων για το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 13 «Εύλογες αξίες», η υιοθέτηση του οποίου, έγινε υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2013, πραγματοποίησε με τη μορφή του IFRS Breakfast Briefing, η EY Ελλάδος σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Παράλληλα, έγινε και η παρουσίαση της δεύτερης έρευνας του IFRS Desk της EY Ελλάδος η οποία αφορά στις οικονομικές καταστάσεις ελληνικών εισηγμένων εταιριών.

 

 

Πιο αναλυτικά, το πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου, όπως τονίσθηκε στην παρουσίαση, δεν αφορά μόνο τα χρηματοοικονομικά μέσα, αλλά εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις (εκτός μεμονωμένων εξαιρέσεων) όπου ένα άλλο πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει την επιμέτρηση σε εύλογη αξία, ή απαιτεί γνωστοποιήσεις εύλογων αξιών. Καθώς η καθοδήγηση αναφορικά με τον τρόπο επιμέτρησης εύλογης αξίας στα ΔΠΧΑ ήταν μέχρι τώρα περιορισμένη, βασικός σκοπός του ΔΠΧΑ 13 αποτελεί η βελτίωση της συνέπειας επιμέτρησης εύλογων αξιών καθώς και η ενίσχυση των γνωστοποιήσεων.

 

Η επίδραση του ΔΠΧΑ 13 στις εταιρείες θα εξαρτηθεί από τις προηγούμενες πρακτικές αποτίμησης, τον κλάδο απασχόλησης καθώς και τις επιλογές λογιστικών αρχών. Για παράδειγμα εταιρείες που αναπροσαρμόζουν τα πάγια ή άυλα περιουσιακά τους στοιχεία, εταιρείες με επενδυτικά ακίνητα και χρηματοοικονομικά στοιχεία καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αγροτικής παραγωγής θα επηρεαστούν περισσότερο.

 

Το κύριο μέρος της παρουσίασης ασχολήθηκε με την ανάλυση των καινούριων εννοιών που εισάγει το νέο πρότυπο, ενώ με πρακτικά παραδείγματα επιτεύχθηκε η κατανόηση των εν λόγω εννοιών καθώς και πώς εφαρμόζονται στην επιμέτρηση εύλογης αξίας στην πράξη. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι έννοιες της λογιστικής μονάδας (unit of account), των χαρακτηριστικών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης (characteristics of the asset/liability), της μέγιστης και βέλτιστης χρήσης (highest and best use), της κύριας ή πλέον συμφέρουσας αγοράς (principal or most advantageous market), της κανονικής και μη κανονικής συναλλαγής (normal and not normal transaction). Επίσης, έγινε αναφορά στις τεχνικές αποτίμησης που απαιτούνται συχνά για την εύρεση της εύλογης αξίας καθώς και στη σημαντικότητα της παρακολούθησης από την ανώτερη διοίκηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στις τεχνικές αποτίμησης. Ένας από τους σκοπούς έκδοσης του ΔΠΧΑ 13 είναι η ενίσχυση των γνωστοποιήσεων που αφορούν στην εύλογη αξία οι οποίες απαιτούνται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επαναλαμβανόμενες επιμετρήσεις εύλογης αξίας με τη χρήση σημαντικών μη παρατηρήσιμων δεδομένων (Επίπεδο 3), όπου οι γνωστοποιήσεις είναι σημαντικά πιο εκτενείς. Κλείνοντας την παρουσίαση του ΔΠΧΑ 13, τα στελέχη της EY επεσήμαναν τα απαραίτητα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες προκειμένου να προετοιμασθούν κατάλληλα για την υιοθέτηση του νέου προτύπου (συγκέντρωση πληροφοριών, άσκηση σημαντικής κρίσης, αξιολόγηση των επιπτώσεων σε βασικές οικονομικές μετρήσεις).

 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις οικονομικές καταστάσεις του 2013, αναλύθηκαν επίσης οι τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα, οι οποίες τέθηκαν επίσης σε ισχύ από το 2013. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι κύριες αλλαγές στο ΔΛΠ 19 «Παροχές μετά σε εργαζόμενους» και στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» καθώς και η επίδραση των αλλαγών στις επιχειρήσεις.

 

Έρευνα της ΕΥ επί των οικονομικών καταστάσεων του 2012 – Ελληνικές εισηγμένες εταιρείες

Στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δεύτερης συνεχόμενης έρευνας του IFRS Desk της EY Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε επί των οικονομικών καταστάσεων 46 ελληνικών εισηγμένων εταιριών για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012. Κατά την παρουσίαση τονίστηκαν από τους εισηγητές της EY τα κύρια σημεία και συμπεράσματα της έρευνας τα οποία αφορούσαν στην έκταση των γνωστοποιήσεων οι οποίες είναι συχνά ελλείπεις, ειδικά σε θέματα απομειώσεων χρηματοοικονομικών ή μή στοιχείων, ανάλυση ευαισθησίας βασικών παραδοχών και παραδοχές που χρησιμοποιούνται σε τεχνικές αποτίμησης εύλογης αξίας. Συνεπώς κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης και βελτίωσης των γνωστοποιήσεων έτσι ώστε να ενισχυθεί η χρησιμότητα των οικονομικών καταστάσεων για τους εκάστοτε αναγνώστες.  Οι εισηγητές ανέφεραν ότι το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 13 αναμένεται να συμβάλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, τονίστηκαν οι σημαντικές προκλήσεις που αναμένονται από την υιοθέτηση των νέων προτύπων ενοποίησης ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, καθώς και πιο μακροπρόθεσμα, από τις προτεινόμενες αλλαγές στα πρότυπα σχετικά με την αναγνώριση των εσόδων και των μισθώσεων.