Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής της ΕΥΑΘ Α.Ε

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής της ΕΥΑΘ Α.Ε. θα βασίζεται στον καθορισμό από το Ελληνικό Δημόσιο των επιτρεπόμενων μέγιστων εσόδων της εταιρείας, έτσι ώστε να πραγματοποιείται η ανάκτηση του εύλογου κόστους της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία (Ν. 3199/2003 και ΠΔ 51/2007, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4117/2013).Το καθορισμένο επίπεδο των επιτρεπόμενων μέγιστων εσόδων θα είναι δεσμευτικό για την εταιρεία.

 

Έχοντας προσδιορίσει το κόστος προς ανάκτηση για την αποτελεσματική παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών, η ΕΥΑΘΑ.Ε. θα εισηγείται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΚΥΑ 322/2013) τα προτεινόμενα τιμολόγια για κάθε κατηγορία καταναλωτών, σύμφωνα πάντα με τα μέγιστα επιτρεπόμενα έσοδα της εταιρείας.

 

Το κόστος προς ανάκτηση λαμβάνει υπόψη του:

o   Λειτουργικά έξοδα – περιλαμβάνουν το κόστος της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης (ενδεικτικά, κόστος προσωπικού, ενεργειακό κόστος, κόστη από συμβάσεις υπηρεσιών, κόστη υλικών και αναλώσιμων, κλπ.). Στο λειτουργικό κόστος συμπεριλαμβάνεται και το κόστος παροχής ακατέργαστου νερού από το Ελληνικό Δημόσιο.

o   Κόστος συντήρησης – αποτελείται από τα έξοδα τακτικής συντήρησης που απαιτούνται για τη διατήρηση των στοιχείων του ενεργητικού σε συγκεκριμένη ποιοτική κατάσταση κατά τη συνολική διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.

o   Αποσβέσεις – αναπαριστούν ένα ετήσιο κόστος για την αντικατάσταση του υπάρχοντος ενεργητικού.

o   Απόδοση κεφαλαίου – είναι ένας υπολογισμός του ποσοστού απόδοσης που απαιτείται για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων. Το κόστος κεφαλαίου εφαρμόζεται στο υφιστάμενο ενεργητικό και στις νέες επενδύσεις. Οι τελευταίες έχουν προσδιοριστεί βάσει επενδυτικού προγράμματος που βρίσκεται σε στάδιο οριστικοποίησης-σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ και την ΕΥΔΕ- και αξιολόγησης από ανεξάρτητο τεχνικό σύμβουλο.

Τα έσοδα θα ρυθμίζονται για περίοδο πενταετίας (η πρώτη θα διαρκέσει από το 2014 έως το 2018). Το ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων επεξεργάζονται τους όρους που θα περιλαμβάνει η τροποποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης της ΕΥΑΘ Α.Ε. μεταξύ των οποίων και συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και μεθοδολογία για την αναπροσαρμογή των τιμολογίων, έτσι ώστε αυτά να:

q  Διασφαλίζουν το δημόσιο χαρακτήρα του νερού ως φυσικού πόρου και την  παροχή του στους καταναλωτές με οικονομικά προσιτούς όρους

q  Εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση επενδύσεων στα δίκτυα και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

q  Αντικατοπτρίζουν το οικονομικό κόστος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης

q  Παρέχουν κίνητρα για αποτελεσματικότερη διαχείριση και την εξοικονόμηση πόρων.

Το νέο μέσο επιτρεπόμενο έσοδο εκτιμάται ότι θα προσδιοριστεί μεταξύ του 1,23-1,31€ ανά κυβικό μέτρο νερού (η αντίστοιχη τιμή για το 2013 υπολογίζεται σε 1,35€) και η ακριβής τιμή του πρόκειται να προσδιοριστεί και να δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες και θα συμπεριληφθεί στη Σύμβαση Παραχώρησης. Όπως επίσης και ο αριθμός των κλιμακίων ανά κατηγορία χρήσης.

 

Εκτιμάται ότι το σχέδιο της Σύμβασης Παραχώρησης θα έχει ολοκληρωθεί εντός του ερχόμενου μήνα. Την ευθύνη εποπτείας και παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής της νέας Σύμβασης Παραχώρησης, αλλά και των κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης έχει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ν. 3199/2003).